Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1364-1374

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.06.1811


DOSTLUK DEĞERİ ÜZERİNDE SEVGİ VE SAYGI DEĞERİNİN YORDAYICI ROLÜNÜN İNCELENMESİ

ALİ GÖKALP

Bu araştırmada, dostluk değeri üzerinde sevgi ve saygı değerinin yordayıcı rolünün belirlenmesi amaçlanmıştır. Çok faktörlü yordayıcı korelasyonel desene uygun olarak yapılandırılan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2021 - 2022 eğitim - öğretim yılı Uşak ilinde öğrenimlerine devam eden ve basit seçkisiz örnekleme yoluyla seçilen 972 ortaokul öğrencisi oluşturmuştur (kız = 527; erkek = 445). Araştırma verileri yazar tarafından geliştirilen, geçerlilik ve güvenilirliği hesaplanmış “Sevgi Ölçeği, Saygı Ölçeği ve Dostluk Ölçeği” olmak üzere üç ayrı ölçekle toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde betimsel istatistik, Pearson korelasyon ve çoklu doğrusal regresyon kullanılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre, çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sahip olduğu sevgi, saygı ve dostluk değerlerinin görece yüksek ve bu değerlerin birbirleriyle orta düzeyde pozitif yönde anlamlı ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca sevgi ve saygı değerinin dostluk değerini pozitif yönde anlamlı bir şekilde yordadığı; dostluk değerindeki değişimlerin yaklaşık %38’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Böylece dostluk değeri üzerinde sevgi ve saygının etkili değerler olduğu sonucuna varılmış ve buradan hareketle öğretmenlerin dostluk değerinin öğretiminde bu değerlerden istifade etmesi önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Değerler, Sevgi, Saygı, Dostluk, Ortaokul Öğrencileri, Çoklu Doğrusal Regresyon Analizi

AN ANALYSİS OF THE PREDİCTİVE ROLE OF LOVE AND RESPECT VALUES OVER THE VALUE OF FELLOWSHİP

In the study, it was aimed to identify the predictive role of love and respect values over the value of fellowship. The study sample of the research, which was structured in accordance with multifactor predictiive correlational design, consisted of 972 secondary school students studying in Uşak province, Turkey in the 2021-2022 academic year and chosen through simple random sampling method (female=527, male=445). The research data were collected through three separate scales , which are "Love Scale, Respect Scale, and Fellowship Scale", developed by author along with conducting validity and reliability studies. In the analysis of the research data, descriptive statistics, Pearson correlation, and multivariate linear regression analysis were used. According to the results of the analysis, it was seen that the participating secondary school students had relatively high values of love, respect, and fellowship, and that these values positively and significantly correlated with each other. In addition, it was determined that love and respect values positively and significantly predicted the value of fellowship, and that they explained approximately 38% of the changes in the value of fellowship. Thus, it was concluded that love and respect are effective values on the value of fellowship, and based on this result, teachers were recommended to benefit from these values in teaching the value of fellowship.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Values, Love, Respect, Fellowship, Secondary School Students, Multivariate Linear Regression Analysis

Tam Metin 188

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.