Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 351-367

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.02.1300


ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN FONOLOJİK FARKINDALIĞI, YAZI FARKINDALIĞI, MATEMATİK BECERİLERİ VE FEN BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ

VEDAT BAYRAKTAR

Bu çalışmada ana sınıfına devam eden çocukların fonolojik farkındalığı, yazı farkındalığı, matematik becerileri ve fen becerileri arasındaki ilişkilerin yapısal eşitlik modellemesi ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın örneklemini Ankara ilinde anasınıfına devam eden 100 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmada nicel desenlerden korelasyonel araştırma desenikullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, “Genel Bilgi Formu”, “Okul Öncesi Yazı ve Sözcük Farkındalığı Değerlendirme Aracı”, “Fonolojik Farkındalık Ölçeği” ve “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” uygulanmıştır. Veriler AMOS-21 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın ilişkiye yönelik hipotezlerinin test edilmesinde yapısal eşitlik modeli altında yer alan yol analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre; fonolojik farkındalık becerileri ile yazı farkındalığı, matematik becerileri arasında orta düzeyde fen becerileri ile düşük düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Yazı farkındalığı becerileri ile matematik becerileri ve fen becerileri orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Matematik becerileri ile fen becerileri arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bir diğer sonuca göre ise, fonolojik farkındalık yazı farkındalığı ve matematik becerileri üzerinde aracılık etkisine sahip olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Fonolojik Farkındalık, yazı farkındalığı, matematik becerileri, fen becerileri

A STUDY INTO THE RELATIONS BETWEEN PHONETIC AWARENESS, PRINT AWARENESS, MATHEMATICAL AND SCIENTIFIC SKILLS OF THE CHILDREN ATTENDING TO A KINDERGARTEN İN TERMS OF STRUCTURAL EQUALITY MODELLING

In the current study, it was aimed to investigate the relations between phonetic awareness, writing awareness, mathematical and scientific skills of the children attending to a kindergarten in terms of structural equality modelling. The sampling of the study was made up of 100 students attending to a kindergarten in the city of Ankara. The current research is a correlational scanning study. As a data collection tool, “General Information Form”, Evaluation Tool for Preschool Writing and Vocabulary Awareness”, “Phonological Awareness Scale” and “Marmara Readiness Scale for Primary education” were used. The data was analysed using the package program of AMOS. In testing the hypotheses regarding relation in the research, path analysis technique under structural equality model was used. Depending on the results obtained in the study, it was found that there was a medium level significant relation between the phonological awareness skills and writing skills with mathematical skills while there was a low level significant relation with science skills. In addition, a significant relation was found between mathematical skills and scientific skills at a medium level. Another finding obtained in the study was that phonological awareness had a mediation effect on script awareness and mathematical skills.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Phonological awareness, print awareness, mathematical skills, scientific skills

Tam Metin 168

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.