Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2790-2805

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1454


KARİZMATİK LİDERLİK İLE SOSYAL SERMAYE ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: KOBİLERDE BİR ARAŞTIRMA

MESUT KASAP

Bu araştırmanın amacı KOBİ’lerdeki  yöneticilerin karizmatik liderlik özelikleri ile sosyal sermaye arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmada nicel araştırma modellerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Marmara Bölgesi’nde çalışan Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerde çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise İstanbul’da Küçük ve Orta büyüklükteki İşletmelerde çalışanlar oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Karizmatik Liderlik ve Sosyal Sermaye ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmanın verilerini analiz etmek için tanımlayıcı istatistik analizleri, t-testi ve ANOVA testi kullaılmıştır. KOBİ çalışanlarının cinsiyetleri ve mesleki kıdemleri ile Karizmatik Liderlik ve Sosyal Sermaye Ölçeğinde yer alan boyutlar arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. KOBİ çalışanları yöneticilerinin kendilerine değer verdikçe, işletmedeki diğer üyelerin hassasiyetlerini gözettikçe yöneticilerle çalışanlar arasında iletişim düzeyinin geliştiğini belirtmektedirler. KOBİ çalışanları vizyon sahibi, çevreye duyarlı, sradışı davranışlar sergileyen, kişisel risk üstlenen, üye ihtiyaçlarına duyarlılık gösteren, statükoyu sürdürmeyen yöneticilerin çalışanların daha çok sosyal normlara uymasını sağladığını, iletişim ve güven duygularını arttırdığını ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karizmatik liderlik, kobi çalışanları, sosyal sermaye, işletme.

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN CHARISMATIC LEADERSHIP AND SOCIAL CAPITAL: A RESEARCH ON SMALL AND MEDIUM INDUSTRIAL ENTERPRISES

The aim of this study is to determine the relationship between the charismatic leadership characteristics of SME employees and managers and social capital. Survey model, one of the quantitative research models, was used in the research. The universe of the research consists of the employees in Small and Medium-sized Enterprises working in the Marmara Region. The sample group of the research consists of employees in Small and Medium-sized Enterprises in Istanbul. Charismatic Leadership and Social Capital scales were used as data collection tools in the research. Descriptive statistical analysis, t-test and ANOVA test were used to analyze the data of the study. It is seen that there is no significant relationship between the gender and professional seniority of SME employees and the dimensions in Charismatic Leadership and Social Capital Scale. SME employees state that the more they value themselves and the sensitivity of other members in the business, the more the communication level between managers and employees improves. SME employees express that managers who are visionary, sensitive to the environment, exhibit extraordinary behaviors, take personal risks, are sensitive to member needs, and who do not maintain the status quo make their employees more adapt to social norms and increase their sense of communication and trust.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Charismatic leadership, SMIE employees, social capital, business.

Tam Metin 60

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.