Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 475-486

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1312


ANKARA’DA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BULUNAN SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİNİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ

İBRAHİM GÖRMÜŞ, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Örgüt içerisinde çalışanların başarısı ve sergiledikleri bireysel iş performansı hiç şüphesiz ki, işin birey üzerindeki tatmin ve bağlılık duygusu ile doğrudan ilişkilidir. İşinden memnun olan bireyler, organizasyona daha fazla değer sağlamayı amaç edinmiş, kuruluşa manevi anlamda bağlı ve örgütsel vatandaşlık davranışı sergilemeye hazır olan kişilerdir. Araştırma çerçevesinde Ankara’da bölge müdürlüğü bulunan sigorta şirketi çalışanlarının iş tatminin örgütsel vatandaşlık davranışının alt boyutları üzerindeki etkisi saptanmaya çalışılmıştır. Araştırma bulgularından çıkarılan sonuçlar ise literatürdeki benzer çalışmalarla desteklenmiştir. Elde edilen veriler sonucunda sigorta şirketlerinde iş tatmini boyutuna ulaşmış olan bireylerin aynı zamanda ÖVD sergiledikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışma ayrıca sigorta sektöründe yönetici pozisyonundaki bireyler için, çalışanlarının iş tatmin düzeyinin yükseltilmesi veya işe alım süreçlerinde, sigortacılık faaliyetlerini sürdürmeye daha istekli kişilerin seçilmesi ile ilgili öngörüler sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İş Tatmini, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Sigortacılık Sektörü

THE EFFECT OF JOB SATISFACTION OF THE EMPLOYEES OF INSURANCE COMPANIES WITH REGIONAL DIRECTORATES IN ANKARA ON ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

The success of the employees in the organization and the individual work performance they exhibit are undoubtedly directly related to the sense of satisfaction and commitment of the work on the individual. Individuals who are satisfied with their job are those who aim to provide more value to the organization, are spiritually committed to the organization and ready to exhibit organizational citizenship behavior. Within the scope of the research, it was tried to determine the effect of job satisfaction of organizational citizenship behavior of sub-dimensions of insurance company employees who have regional directorate in Ankara. The results of the research findings were supported by similar studies in the literature. As a result of the data obtained, it has been observed that individuals who have reached the job satisfaction dimension in insurance companies also exhibit OCB. This study also provides insights for managers in the insurance sector to increase the level of job satisfaction of their employees or to select more willing individuals to pursue insurance activities in the recruitment process.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Job Satisfaction, Organizational Citizenship Behavior, Insurance Sector

Tam Metin 125

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.