Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1863-1886

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1412


ÇALIŞANLARIN BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ İLE BAŞARISIZLIK KORKULARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

MEHMET HALİT YILDIRIM, ŞÜKRAN ORUÇ

Bu araştırma, sağlık çalışanlarının beş faktör kişilik özellikleri ile başarısızlık korkuları arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amacı karşılamak için, nicel araştırma yöntemi esas alınmıştır. Araştırmada değişkenleri inceleme biçimine göre ilişkisel “bağıntısal” araştırma türünden ve alan araştırması deseninden yararlanılmıştır. Araştırma verileri anket aracılığı ile bir ilde faaliyet gösteren, eğitim ve araştırma hastanesindeki 400 hastane çalışanından kolayda örnekleme yöntemine göre toplanmıştır.  Toplanan veriler; frekans analizi, faktör analizi, pearson korelasyon analizi, bağımsız örneklem t testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlanarak analiz edilmiştir. Araştırmada, başarısızlık korkusu ile kişiliğin duygusal denge boyutu ile arasında pozitif yönlü düşük bir ilişki bulunmuştur. Çalışanların gelişime açıklık, sorumluluk ve uyumluluk kişilik özellikleri ile başarısızlık korkusunun kendi değerini düşürme korkusu boyutu arasında negatif yönlü bir ilişki, buna karşın duygusal denge kişilik özelliği ile başarısızlık korkusunun sosyal etkiyi kaybetme korkusu boyutu arasında ise pozitif yönlü bir ilişki olduğu yönünde sonuçlara ulaşılmıştır. Ayrıca katılımcıların bazı demografik özelliklerine bağlı olarak, kişilik özelliklerinin ve başarısızlık korkularının farklılaştığı yönünde sonuçlar da elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kişilik, Beş Faktör Kişilik, Korku, Başarısızlık Korkusu

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN FIVE FACTOR PERSONALITY FEATURES AND FAILURE FEARS OF EMPLOYEES

This research on the purpose of examine the relationship between the healthcare workers' five factor personality traits and fears of failure. Because of this purpose, base on quantitative research method was taken as basis. Relational research type and field research design were used according to the study of variables. Researchdata were collected from 400 hospital staff in a training and research hospital operating in a province by means of a questionnaire. The data has been analyzed by using frequency analysis, factor analysis, correlation analysis, independent sample t test and analysis of variance. Results indicate that a low positive correlation was found between the fear of failure and the emotional balance dimension of the personality. A negative relationship between employees' openness to experience, consicientiousness and aggrebleness personality traits and the fear of failure to decrease their value, On the other hand, there is a positive relationship between the emotional balance personality trait and the fear of important others losing interest. In addition, depending on the demographic characteristics of the participants, results have been obtained that the personality traits and fears of failure differ.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personality,Five Factor Personality, Fear, Fear of Failure

Tam Metin 543

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.