Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 243-260

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1026


MATERYALİST EĞİLİMLERİN ANLIK SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

ŞÜKRAN KARACA

Materyalist bir yaşam tarzı, gelişmiş ülkeler için modern yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak görünmektedir. Para ve mülklerin temsil ettiği güç ve prestij ile toplumsal statü kazanmak, bireysel kusurları kapatmak, hayatta kalabilmek ve benlik saygısı elde etmek için insanlar para harcamaktadır. Günümüzde insanlar maddi varlıkları hayatının merkezine koymuşlardır. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Cumhuriyet Üniversitesinde öğrenim görmekte olan öğrencilerin materyalist eğilimlerinin anlık satın alma davranışına etkisini incelemektir. Araştırma kapsamında Ger ve Belk (1996) tarafından geliştirilen “Materyalizm Ölçeği” ve Rook ve Fisher (1995) tarafından geliştirilen “Anlık Satın Alma Ölçeği” kullanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucu cömert olmama ve kıskançlık (imrenme) faktörlerinin anlık satın alma davranışını anlamlı ve pozitif yönde etkilediğini ancak saklama/muhafaza etme faktörünün anlık satın alma davranışı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin materyalist eğilimlerin ve anlık satın alma davranışlarının demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmek amacıyla t testi ve varyans analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre; cömert olmama faktörü cinsiyet, gelir, öğretim türü ve okunan sınıf düzeyine göre farklılık gösterirken anlık satın alma davranışı cinsiyet, gelir ve öğretim türüne göre farklılaşmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Materyalizm, Materyalist Eğilimler, Anlık Satın Alma Davranışı, Tüketim, Sivas

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF MATERIALIST TENDENCY ON IMPULSIVE PURCHASING BEHAVIOR: A STUDY ON UNIVERSITY STUDENTS

A materialist lifestyle seems to be an inseperable part of modern life for developed countries. People are spending money to acquire social status with power and prestige presented by money and property, to close individual flaws, to survive and to achieve self-esteem. Nowadays, people put material assets at the center of their lives. In this context, the purpose of this research is to examine the effect of the materialist tendencies of the students at the University of Cumhuriyet on the impulsive buying behavior. Within the scope of the research, the "Materialism Scale" developed by Ger and Belk (1996) and the impulsive purchase scale developed by Rook and Fisher (1995) were used in the study. As a result of the regression analysis, it was concluded that non-generosity and jealousy factors had a significant and positive effect on the impulsive purchasing behavior, but no significant effect of the retention factor. In addition, t-test and variance analysis were conducted to determine whether the materialist tendencies and impulsive buying behaviors of the students varied according to demographic characteristics. According to the results, while the size of non-generosity varied according to gender, income, type of teaching and grade of class being read, the instant buying behavior varied according to gender, income and type of education.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Materialism, Materialist, Trends, Impulsive Purchasing, Behavior, Consumption, Sivas

Tam Metin 121

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.