Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2108-2125

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1441


BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİNİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN İŞLETMEYE ÖZGÜ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ

NİLÜFER YÜCEDAĞ ERDİNÇ

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da kayıtlı imalat işletmelerinin karlılığına etki eden işletmeye özgü ve makroekonomik faktörlerin incelenmesidir. 2009-2019 yılları arasında Borsa İstanbul’da faaliyette bulunan 129 işletme aktif büyüklüklerine gruplandırılmıştır. Gruplandırma sonucunda 20 işletme büyük, 29 işletme orta ve 31 işletme küçük ölçekli olmak üzere toplam 80 işletme analiz edilmiştir. İşletmelere ait çeyrek dönem verileri kullanılmış ve regresyon analizi yapılmıştır. Aktif karlılık oranı, özsermaye karlılık oranı ve faiz ve vergi öncesi kar (faaliyet karlılık) oranı bağımlı değişken olarak kullanılırken, işletmeye özgü bağımsız değişkenler işletme büyüklüğü, likidite, varlık yapısı ve toplam borç oranı (kaldıraç); makroekonomik bağımsız değişkenler ise GSYİH büyüme oranı ve faiz oranı olarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kaldıraç oranı ve duran varlık oranının tüm karlılık oranları üzerinde negatif, GSYİH büyüme oranının ise pozitif etkili olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Karlılık, regresyon analizi, imalat işletmesi

ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC AND MACROECONOMIC VARIABLES AFFECTING THE PROFITABILITY OF MANUFACTURING COMPANIES QUATED ON BORSA ISTANBUL

The aim of this study is to investigate the firm spesific and macroeconomic factors affecting the profitability of manufacturing firms quated on Borsa İstanbul. The period of 2009-2019, a sample of 129 manufacturing firms operated in Borsa İstanbul are grouped according to their asset size. As a result of the grouping a total of 80 firms, 20 of which are large, 29 are medium sized and 31 are small, have been analyzed. Quarterly data of firms are used in the anaylsis and , regression anaylsis is employed. Return on asset ratio, return on equity ratio and earnings before interest and taxes raito are used as dependent variables; firm size, liquidity, leverage and tangibility are used as firm spesific independent variables and also GDP growth rate and interest rate are used as macroeconomic independent variables. According to the results; the leverage raito and tangibility ratio effect whole profitability ratios negatively while GDP growth rate effects positively.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Profitability, regression analysis, manufacturing firms

Tam Metin 69

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.