Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2105-2125

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1944


OTANTİK LİDERLİĞİN İŞ ÜRETKENLİĞİNE ETKİSİNDE İŞYERİNDE MUTLULUĞUN ARACILIK ETKİSİ

MURAT AK

Amaç: Bu çalışmada otantik liderliğin iş üretkenliğine etkisinde iş yerinde mutluluğun aracılık etkisinin olup olmadığının ampirik olarak ortaya konulması hedeflenmektedir.
Dizayn/metodoloji/yaklaşım: Türkiye’de bir ilde tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir firmada çalışanlardan anket tekniği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmada kullanılan anket formunda üç adet ölçeğe yer verilmiştir.
Bulgular: Araştırma sonuçlarına göre; otantik liderlik, iş yerindeki mutluluğu pozitif yönde etkilemektedir. İşyerinde mutluluk, iş üretkenliğini pozitif yönde etkilemektedir. Otantik liderliğin, iş üretkenliğine etkisinde iş yerinde mutluluğun aracılık seviyesi kısmi aracılık düzeyindedir. Otantik liderliğin iş üretkenliğine etkisi ise istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur.
Araştırma Kısıtları/Sınırlılıkları: Araştırmanın sadece bir ilde tekstil sektörü üzerinde faaliyet gösteren özel bir firma çalışanları üzerinde uygulanması, araştırmanın kısıtını oluşturmaktadır. Araştırmanın, tek bir sektör ve firma üzerinde yapılması, yazarların kesin çıkarımlar yapma olgusunu sınırlayabilmektedir.
Orijinallik/değer: Araştırma, işgörenlerin otantik liderlik algılamaları ile iş üretkenliği arasında, otantik liderlik algılamaları ile iş yerinde mutluluk arasında ve aynı zamanda iş yerinde mutluluk algılamaları ve ile iş üretkenliği arasında bir ilişkinin olup olmadığını analiz etmesi yönünden önem taşımaktadır. Söz konusu değişkenlerin ilk kez bir arada ayrıca aracılık etkisi ile birlikte analiz edilmesi, çalışmanın özgün değerini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Otantik Liderlik, İşyerinde Mutluluk, İş Üretkenliği, Aracılık Etkisi, Liderlik

MEDIATING EFFECT OF HAPPINESS AT WORK ON THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON WORK PRODUCTIVITY

Purpose: In this study, it is aimed to empirically reveal whether there is a mediating effect of workplace happiness in the effect of authentic leadership on work productivity.
Design/methodology/approach: Data were collected from the employees of a company operating in the textile sector in a province in Turkey using the survey technique. Three scales were included in the questionnaire form used in the research.
Results: According to the research results; authentic leadership positively affects happiness at work. Happiness at work has a positive effect on work productivity. The mediation level of happiness at work is at the level of partial mediation in the effect of authentic leadership on work productivity. The effect of authentic leadership on work productivity was found to be statistically insignificant.
Research Limitations: The limitation of the research is that the research is carried out only on the employees of a private company operating in the textile sector in one province. Conducting the research on a single industry and firm may limit the ability of the authors to draw definite conclusions.
Originality/value: The research is important in terms of analyzing whether there is a relationship between employees' perceptions of authentic leadership and work productivity, between perceptions of authentic leadership and happiness at work, as well as between perceptions of happiness at work and work productivity. The analysis of these variables together for the first time, together with the mediation effect, reveals the original value of the study.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Authentic Leadership, Happiness at Work, Work Productivity, Mediating Effect, Leadership

Tam Metin 253

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.