Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 1133-1152

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1848


BANKACILIK SEKTÖRÜNDE KâRLILIĞI BELİRLEYİCİ FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ: PANEL VERİ ANALİZİ

FEYZA ERŞİN META

Sağlıklı işleyen ve gelişen bir finansal sistem, ülkeleri ve iktisadi sistemlerini daha güçlü bir yapıya kavuşturmaktadır. Türk bankacılık sektörü, finansal sistem içerisinde aracılık rolünü yerine getiren en yüksek paya sahip yapı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Çalışmanın amacı, iktisadi sistemde bu denli önemli bir yere sahip olan bankacılık sektöründe kârlılığı belirleyen faktörlerin incelenmesi olacaktır. Bu amaç doğrultusunda Türk bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 24 bankanın 2010-2020 dönemi verileri panel veri analizi yöntemi ile incelenmiştir. Sonuç olarak, ilgili analiz döneminde aktif kârlılığı (ROA), özkaynak kârlılığı (ROE) ve net faiz marjını (NIM) açıklamada özkaynaklar/toplam aktifler, toplam krediler/toplam aktifler açıklayıcı değişkenlerinin pozitif yönde ve anlamlı bir etkisinin; duran aktifler/toplam aktifler açıklayıcı değişkeninin de negatif yönde ve anlamlı bir etkisinin olduğu tahmin edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kârlılık, Kârlılığın Belirleyicileri, Banka Kârlılığı, Türk Bankacılık Sektörü, Panel Veri Analizi

EXAMİNİNG OF THE FACTORS DETERMİNİNG PROFİTABİLİTY İN THE BANKİNG SECTOR: PANEL DATA ANALYSİS

A well-functioning and developing financial system can make countries and their economic systems stronger. The Turkish banking sector operates as the structure with the highest share fulfilling its intermediary role in the financial system. The aim of the study is to examine the factors that determine profitability in the banking sector, which has such an important place in the economic system. For this purpose, the data of 24 banks operating in the Turkish banking sector for the period of 2010-2020 is analyzed by panel data analysis method. As a result, in the analysis period, the explanatory variables of equity/total assets, total loans/total assets are positive and significant in explaining return on assets (ROA), return on equity (ROE) and net interest margin (NIM); fixed assets/total assets explanatory variable also has also significant and negative effects.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Profitability, Determinants of Profitability, Bank Profitability, Turkish Banking Sector, Panel Data Analysis

Tam Metin 273

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.