Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 854-867

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1765


KURUMSAL İTİBAR, İŞ TATMİNİ, DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İRFAN ÇAĞLAR, COŞKUN AKÇA

Son yıllarda kurumların rekabet avantajı sağlamasında önemli katkı sağlayan kurumsal itibar kavramına araştırmacılar ve uygulayıcılar tarafından olan ilgi giderek artmıştır. Literatür incelendiğinde araştırmaların büyük çoğunluğunun kurumsal itibarın işletmelerin finansal performansı üzerine odaklandığı görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, kurumsal itibar ile çalışanların duygusal bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkileri belirlemektir. Araştırmanın örneklemini Kapadokya bölgesinde faaliyet göstermekte olan konaklama işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Veriler anket yolu ile toplanmıştır. Anket formunun hazırlanmasında Fombrun (1996) tarafından geliştirilen kurumsal itibar ölçeği,  Seashore, Lawler, Mirvis ve Cammann (1982) tarafından oluşturulan işten ayrılma niyeti ölçeği, Meyer ve Allen (1991) tarafından geliştirilen duygusal bağlılık ölçeği ve Judge, Locke, Durham ve Kluger (1998) tarafından geliştirilmiş olan iş tatmin ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde frekans, güvenilirlik, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır.  Verilerin analizi sonucunda; kurumsal itibar ile iş tatmini arasında pozitif  %41,4 düzeyinde; kurumsal itibar ile duygusal bağlılık arasında pozitif %40,9 düzeyinde; kurumsal itibar ile işten ayrılma niyeti arasında negatif  %47,1 düzeyinde ilişkiler tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda kurumsal itibarın iş tatminini ve duygusal bağlılığı pozitif yönde etkilediği, işten ayrılma niyetini ise negatif yönde etkilediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İtibar, Kurumsal İtibar, İşten Ayrılma Niyeti, Duygusal Bağlılık, İş Tatmini.

A RESEARCH TO DETERMİNE THE RELATİONSHİPS BETWEEN CORPORATE REPUTATİON, JOB SATİSFACTİON, AFFECTİVE COMMİTMENT AND TURNOVER INTENTİON

In recent years, interest of researchers and practitioners has gradually increased to concept of corporate reputation, which has contributed significantly to competitive advantage of institutions. When literature is examined, it is seen that majority of researches focus on the financial performance of enterprises. Aim of this study is to determine relationship between corporate reputation and employees' affective commitment, job satisfaction and turnover intention. Research sample consists of employees of accommodation establishments operating in Cappadocia region. Data were collected by questionnaire. In preparation of questionnaire, corporate reputation scale developed by Fombrun (1996), the turnover intention scale developed by Seashore, Lawler, Mirvis, and Cammann (1982), the affective commitment scale developed by Meyer and Allen (1991) and the job satisfaction scale developed by judge, Locke, Durham, and Kluger (1998) was used. Frequency, reliability, correlation and regression analyses were used in analysis of obtained data. As a result of analysis; between corporate reputation and job satisfaction is positive at 41.4%; between corporate reputation and affective commitment is positive at 40.9%; between corporate reputation and turnover intention is negative at 47.1% relationships was determined. As a result of regression analysis, it was determined that corporate reputation positively effects job satisfaction and affective commitment, and negatively effects turnover intention.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Reputation, Corporate Reputation, Turnover Intention, Affective Commitment, Job Satisfaction.

Tam Metin 275

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.