Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 616-635

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1301


DÜNYA TİCARET KORUMACILIĞININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR ANALİZ

DERYA YILMAZ, FİLİZ ERYILMAZ

Son yıllarda dünya genelinde ticarette korumacılık giderek artış göstermektedir. Özellikle global finansal kriz sonrasında da ülkeler korumacı önlemlere daha sık başvurur hale gelmişlerdir. Dünya genelinde artan bu ticaret savaşları küresel belirsizliği arttırarak finansal piyasaları da etkilemektedir. Ticaret politikası belirsizliği ya da ticaret savaşı ihtimali arttıkça sermaye gelişmekte olan piyasalardan daha gelişmiş ülke piyasalarına –güvenli piyasalara- kaçmaktadır. Bu da Türkiye gibi yabancı yatırıma ihtiyacı olan ülkeleri zor duruma sokmakta ve döviz kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskı yapmaktadır. Bu çalışmada ticarette artan korumacılık eğilimleri sonucu oluşan politika belirsizliğinin CDS’ler üzerine olan etkisi amprik olarak incelenecektir. Politika belirsizliği göstergesi olarak Google Trend’ten yararlanılarak ticaret politikası belirsizliği endeksi oluşturulmuştur. Bu iki seri arasındaki ilişki Johansen (1988) ve Johansen/Juselius (1990) Eşbütünleşme Analizi ile incelenmiş ve ardından söz konusu bu ilişkinin yönü Vektör Hata Düzeltme Modeline (VECM) dayalı nedensellik analizi yardımı ile ortaya koyulmuştur. Elde edilen bulgulara göre dünya genelinde ticaret belirsizliği arttığında, Türkiye bu belirsizliğin bir tarafı olmasa da, Türkiye’nin riski de artmakta, dolayısıyla Türkiye’ye yatırım çekmek zorlaşmaktadır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Ticaret savaşları, Korumacılık, Eşbütünleşme Analizi, Hata Düzeltme Modeli (VECM)

IMPACT OF GLOBAL TRADE PROTECTIONISM ON FINANCIAL MARKETS: AN ANALYSIS ON TURKEY

In recent years, trade protectionism has been increasing worldwide. Especially after the global financial crisis, nations have implemented preventive measures more frequently. The increasing worldwide trade wars exacerbated global uncertainty and affected financial markets. As the uncertainties in trade policies or the possibility of a trade war increased, capital started to escape from emerging markets to more developed nations, in other words to safer markets. This led to challenges for nations with foreign investment needs such as Turkey and exerted an upward pressure on the exchange rate. The present study aimed to empirically analyze the impact of policy uncertainty due to higher protectionism tendencies in trade on CDS. A trade policy uncertainty index was developed using Google Trend as a political uncertainty indicator. The correlation between the two series was analyzed with Johansen (1988) and Johansen/Juselius (1990)  Cointegration Analysis, and then the direction of the correlation was determined with causality analysis based on the Vector Error Correction Model (VECM). Based on the study findings, it was determined that when global trade uncertainty increased worldwide, the risk of Turkey increased although Turkey was not a party to the uncertainty; and thus, it was difficult to attract further investments to Turkey.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Trade Wars, Protectionism, Cointegration Analysis, Vector Error Correction Model (VECM)

Tam Metin 156

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.