Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2093-2107

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1413


ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE KÜLTÜREL BOYUTLARIN ROLÜ

MEHMET HALİT YILDIRIM, GÖZDE SUNMAN

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerinde kültürel boyutların rolünü belirlemektir.  Araştırma nicel araştırma deseni kulanılarak yürütülmüştür. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde eğitim gören ve girişimcilik eğitimi almış son sınıf öğrencisi olan 200 kişiden kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak anket tekniği ile veri elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizi SPSS programı aracılığıyla yapılmış olup betimsel istatistikler, Anova, faktör, korelasyon ve regresyon analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştrımadan elde edilen bulgulara göre, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin girişimcilik eğilimleri üzerinde belirsizlikten kaçınma, güç mesafesi, erillik-dişillik, denetim noktaları ve bireycilik-toplumsalcılık kültürel boyutlarının etkili olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Girişimcilik, Girişimcillik Eğilimi, Kültür, Kültürel Boyutlar

THE ROLE OF CULTURAL DIMENSIONS IN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSİTY STUDENTS

The purpose of this research is to determine the role of cultural dimensions in entrepreneurship tendencies of university students. The research was carried out using a quantitative research design. 200 people who were trained at the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Aksaray University and received entrepreneurship education were collected by using the questionnaire method with easy sampling method. The data obtained was analyzed through the SPSS program and descriptive statistics were analyzed using the Anova, factor, correlation and regression analysis method. According to the findings obtained from the research, it was determined that Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences students' cultural dimensions of avoiding uncertainty, power distance, masculinity-femininity, checkpoints and individualism-socialism were influential.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Entrepreneurship, Entrepreneurship Tendency, Cultur, Cultural Dimensions

Tam Metin 97

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.