Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 662-680

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1016


BİLGİ YÖNETİM SÜRECİNDE KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASININ FİNANSAL BOYUTLARI VE BİR FİRMADA UYGULANMASI

MEDİHA MİNE ÇELİKKOL

Günümüz koşullarında bir işletmenin bilişim teknolojilerinden uzak kalması düşünülemez. İş süreçlerinin yeniden yapılandırılması, yeni stratejiler geliştirilmesi ve işletmeye uygulanması çalışmalarına yardımcı bilişim araçlarından biri de Kuramsal Kaynak Planlaması (ERP) uygulamalarıdır. Kurumsal Kaynak Planlaması, işletme bünyesinde gerçekleşen; insan kaynakları, satış, satın alma, planlama, stok yönetimi, üretim yönetimi, dağıtım, sevkiyat, finansal yönetim, çoklu depo, çoklu fabrika yapısı, uluslararası faaliyetler vb. arasında entegrasyonun kurulması gibi önemli ve zor bir görevi üstlenmektedir. Bu çalışmada, Türkiye pazarına 1990’lı yılların sonunda giren Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamasının, cam sektöründe yer alan bir firmadaki proje öncesi ve sonrası dönemdeki sonuçları, finansal boyutları ile ele alınmış ve Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamasının firmaya sağladığı faydalar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Firma yöneticileri ile yüz yüze görüşmelerden ve kullanılan yazılım üzerinden veri toplama süreci gerçekleştirilmiştir. Firmanın Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamasından istenilen faydaların sağlanmasının koşulunun bütün fonksiyonlar arasında entegrasyonun kurulmasına bağlı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ERP, Kurumsal Kaynak Planlaması, ERP Uygulaması, Finansal Yönetim

FINANCIAL DIMENSIONS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING IN THE INFORMATION MANAGEMENT PROCESS AND APPLICATION IN A COMPANY

It is impossible to think that a company in a competitive environment stays away from information technologies. Enterprise Resource Planning (ERP) implementation is an information tool that helps restructuring business processes, improving new strategies and application to the enterprise. Enterprise Resource Planning takes over a very important and difficult mission like; human resources, selling, buying, planning, stock management, manufacturing management, distribution, forwarding, financial management, multiple warehouse, multiple structure of factory, international activities, etc. in the organization of the company. In this study, before and after the project in a firm that is presenting in the glass sector, results of the Enterprise Resource Planning implementation that has been came to Turkey in the end of the 1990’s, was taking over with its financial extents and the aim is putting forward the benefits and the differences that Enterprise Resource Planning implementation provided to the company. Data collection process was done via software used with face to face interviews with company managers. It is seen that the firm's ability to provide the desired benefits from the Enterprise Resource Planning implementation depends on the integration between all functions.

Anahtar Kelimeler (Keywords): ERP, Enterprise Resource Planning, ERP Implementation, Financial Management

Tam Metin 100

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.