Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1234-1258

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.08.1147


KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN TÜKENMİŞLİK VE PRESENTEİZM DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

BERAT ÇİÇEK, AHMET AKNAR

Bu çalışmada beş büyük kişilik özelliklerinin tükenmişlik algısı ve presenteizm davranışları üzerindeki öncüllük rolünün incelenmesi ve bu ilişkide çalışma süresi ile eğitim durumunun düzenleyicilik etkisinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda araştırmanın ana kütlesini Antalya/Belek bölgesinde faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Buna göre, kolayda örnekleme yöntemiyle 202 kişiden toplanan verilerin analizinde, nedensel tarama desenine göre dizayn edilen, yapısal eşitlik modellemesi kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre nevrotik ve uyumlu kişilik özelliklerinin tükenmişlik üzerinde, dışadönük ve nevrotik kişilik özelliklerinin ise presenteizm üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kişilik özellikleri ile presenteizm ve tükenmişlik arasındaki ilişkide çalışma süresi ve eğitim durumu değişkenlerinin düzenleyici bir rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmanın ilgili literatürü genişletmesinin yanı sıra uygulamada çalışan ve yöneticilere çözüm önerileri sunması beklenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tükenmişlik, Presenteizm, Beş Faktör Kişilik Kuramı, Turizm Endüstrisi

THE EFFECT OF PERSONALITY TRAITS ON BURNOUT AND PRESENTEEISM BEHAVIORS

In this study, it was aimed to examine the role of five major personality traits on burnout perception and presenteeism behaviours, and to determine the moderating effect of tenure and educational status on this relationship. For this purpose, a survey was conducted with the employees of the hotel businesses in Antalya/Belek region. For analysing the data collected from 202 people by easy sampling method, which designed according to the causal scan pattern was used with structural equation modeling. According to the findings of the study, it was seen that neurotic and agreeableness personality traits had a significant effect on burnout, extraversion and neurotic personality traits on presenteeism. In addition, it was concluded that tenure and educational status have a moderating role in the relationship between personality traits and presenteeism and burnout. The study is expected to offer solutions to the executives and employees as well as expanding the relevant literatüre.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Burnout, Presenteeism, Five Factor Personality Theory, Tourism Industry

Tam Metin 266

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.