Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2969-2996

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1434


GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜNDEKİ SURİYE KÖKENLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM GÖRDÜKLERİ İLKOKULLARDA YAŞANAN SORUNLAR: ANKARA-ALTINDAĞ İLÇESİ ÖRNEĞİ

NEŞE SONGÜR, ONUR OLGUN

Suriye’den Türkiye’ye 2011 yılında başlayan göç hareketleri sonucunda Türkiye’de geçici koruma kapsamında olan Suriye kökenlilerin sayısı resmi rakamlara göre dört milyona yaklaşmıştır.  Suriye kökenlilerin sayısındaki artış nedeniyle 2013 yılında yasal düzenlemeler yapılarak kamu hizmetlerinden yararlanmalarının önü açılmıştır. Yapılan düzenlemelerle Suriye kökenli çocuklar devlet okullarında eğitim sürecine dâhil olmuş fakat bunun sonucunda eğitim sürecinde bazı sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı; Suriye kökenli öğrencilerin eğitim gördükleri ilkokullarda yaşanan sorunların öğretmen, okul yöneticisi, Suriye kökenli öğrenci velisi ve Suriye kökenli öğrenciler açısından ayrı ayrı belirlenmesidir. Çalışma verileri, nitel araştırma yöntemlerinden görüşme tekniği kullanılarak 63 öğretmen, 9 okul yöneticisi, 28 Suriye kökenli öğrenci velisi ve 31 Suriye kökenli öğrenciden elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir.  Suriye kökenli öğrencilerin eğitim gördükleri okullardaki temel sorunların; iletişim, eğitim süreci, sınıf iklimi, okulun fiziki yapısı, okula devam, kayıt, davranış, kültürel farklılıklar, zorbalık-dışlanma ve ötekileştirilme, akademik başarı alanlarında yaşandığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Suriyeli öğrenci, mülteci eğitimi, Suriyeli öğrencilerin eğitim sorunları

THE PROBLEMS IN THE PRIMARY SCHOOLS WHERE SYRIAN STUDENTS ARE EDUCATED: ANKARA-ALTINDAĞ SAMPLE

As a result of migration movements from Syria to Turkey since 2011, the number of Syrian refugees under temporary protection in Turkey has approached four million according to official figures. Due to the increase in the number of Syrian refugees, legal arrangements were made in 2013, allowing them to benefit from public services. With the arrangements made, children of Syrian refugees were included in the education process in public schools, but as a result some problems emerged in the education process. The purpose of this study was to determine the problems experienced in the primary schools where the Syrian students are educated in terms of the teachers’, the school administrators’, the Syrian parents and students’ perspectives. The data were obtained from 63 teachers, 9 school administrators, 28 Syrian students' parents and 31 Syrian students, using the interview technique, which is one of the qualitative research methods. The data obtained was analyzed by descriptive analysis method. The main problems in schools where Syrian students are educated were classified and discussed under the main themes, which are communication, education process, classroom climate, physical structure of the school, school attendance, registration, behavior, cultural differences, bullying-exclusion and otherization, academic success.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Syrian student, Refuugee education, Education problems of Syrian students

Tam Metin 66

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.