Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 997-1007

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1793


ROMANTİK BAĞLANMANIN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ADEM DAĞ, ALİ FUAT ERSOY

İnsan doğduğu andan ölünceye kadar diğer insanlarla kurduğu duygusal, sosyal ve fiziksel bağın etkisi altındadır. İnsanın güvenli bağlanması yaşam doyumunu ve kurduğu sosyal ilişkileri doğrudan etkilemektedir. Fakat insanlar farklı stillerde bağlanmaktadır. Bu araştırmanın amacı romantik bağlanmayı etkileyen değişkenleri ortaya çıkartmaktır. Araştırma niceliksel desende tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Karakurt’un 2001 yılında geçerlik ve güvenirlik çalışmasını yaptığı, 9 maddeden oluşan yedili likert “Duygusal Bağımlılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verileri web anketi yoluyla gelişi güzel örneklem yöntemi ile 200 katılımcıdan toplanmıştır. Veriler SPSS-25 programı ile analiz edilmiştir. Araştırma verileri normallik koşulunu sağlamadığı için nonparametrik testler (Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H) tercih edilmiştir. Araştırma verilerinin analizinden romantik bağlanmanın; cinsiyet, medeni durum, ekonomik düzey ve çocuk sahibi olmak değişkenlerine bağlı olarak farklılaştığı sonucu bulunmuştur (p<0,05). Eğitim düzeyi ve yaş değişkenlerinin romantik bağlanmada farklılık yaratmadığı sonucu gözlenmiştir (p>0,05). İnsan hayatında ki önemli faktörlerden bir tanesi olan romantik bağlanmanın evli ve çocuk sahibi katılımcılarda daha yüksek çıkması aile kurumunun önemini ortaya çıkartmıştır. Erkek katılımcıların kadın katılımcılardan daha yüksek oranda romantik bağlanması araştırmanın beklenmedik sonucudur. Hayatının her döneminde bir gelişim görevi olarak bağlanmak, insanın psikolojik ve sosyal ruh haline doğrudan etki etmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bağlanmak, Duygusal bağımlılık, Güven, Romantik bağlanma, Yakınlık

EXAMINATION OF ROMANTIC ATTACHMENT ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES

A person is under the influence of the emotional, social and physical bond they establish with other people from the moment they are born until they die. A person's secure attachment directly affects life satisfaction and social relationships. But people connect in different styles. The aim of this research is to reveal the variables that affect romantic attachment. The research was designed in a quantitative design. As a data collection tool; A seven-point Likert "Emotional Dependency Scale" consisting of 9 items, which Karakurt conducted a validity and reliability study in 2001, was used. Research data were collected from 200 participants with random sample using the web survey method. The data were analyzed with the SPSS-25 program. Nonparametric tests (Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H) were preferred because the research data did not meet the normality condition. From the analysis of the research data, romantic attachment; It was found that the results differed depending on the variables of gender, marital status, economic level and having a child (p<0.05). It was found that education level and age variables did not make a difference in romantic attachment (p>0.05). The fact that romantic attachment, which is one of the important factors in human life, was higher in married and child-bearing participants revealed the importance of the family institution. The higher rate of romantic attachment of male participants than female participants is an unexpected result of the study. Being attached as a developmental task in every period of his life directly affects the psychological and social mood of the person.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Attach, Emotional Dependency, Confidence, Romantic Attachment, Intimacy

Tam Metin 301

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.