Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1905-1919

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1879


KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE BİLGİSİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ

GÖKHAN ÖZER, NAGİHAN AKTAŞ, İLHAN ÇAM

Bu çalışmanın amacı, kurumsal yönetim ve muhasebe bilgisinin firma değeri üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Çalışmanın hipotezlerini test etmek için gerekli olan veri, BİST’te  2008-2019 yılları arasında işlem gören, finans sektörü dışında kalan ve yetkili kurumlar tarafından kurumsal yönetim puanları hesaplanmış 29 halka açık firmadan elde edilmiştir. Ohlson modeli kullanılarak tasarlanan modelin analizinden elde edilen bulgular gerek muhasebe bilgileri gerekse firmaların kurumsal yönetim düzeyleri arttıkça, firmaların piyasa değerlerinin arttığını göstermektedir. Kurumsal yönetim puanının unsurlarının etkisinin dikkate alındığı modelde; muhasebe bilgilerine ek olarak yalnızca yönetim kurulu bileşeninin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Pay sahipleri, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık ve menfaat sahipleri kurumsal yönetim bileşenleri ile firma değeri arasında herhangi bir istatistiksel ilişki elde edilememiştir. Bu bulgular genel kurumsal yönetim uygulamalarının ve özellikle de güçlü yönetim kurulu yapılarının önemli olduğunu ve bu tarz bilgilerin piyasa katılımcıları nezdinde değer ilişkisi taşıdığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kurumsal yönetim; Yönetim kurulu; Firma değeri; Ohlson modeli; Değer ilişkisi

THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING KNOWLEDGE ON FIRM VALUE

The aim of this study is to reveal the effect of corporate governance and accounting knowledge on firm value. The data required to test the hypotheses of the study were obtained from 29 publicly traded companies that were traded in the BIST between 2008-2019, outside the finance sector, and whose corporate governance scores were calculated by authorized institutions. The findings obtained from the analysis of the model designed using the Ohlson model show that the market values of the firms increase as both the accounting information and the corporate governance levels of the firms increase. In the model in which the effect of the elements of the corporate governance score is taken into account, in addition to the accounting information, it was concluded that only the board of directors component is significant. No statistical relationship was found between other corporate governance components such as shareholders, public disclosure and transparency, and stakeholders and firm value. These findings show that general corporate governance practices and especially strong board structures are important and that such information has a value relation for market participants.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Corporate governance; Board of Directors; Firm value; Ohlson model; Value relevance

Tam Metin 274

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.