Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2039-2059

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1813


ELEKTRONİK TIBBİ KAYIT KABUL MODELİ SEVİYE-7 DİJİTAL HASTANELERDE TEKNOLOJİ KABUL DÜZEYİNİN VE TIBBİ HATA ALGISININ DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ

GÜLHAN GÖK, AYKUT EKİYOR

Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, sağlık hizmetlerinin kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla her geçen gün artmaktadır. Tıbbi hatalar, hastalarda morbidite ve mortaliteye neden olarak sağlık hizmetlerinin kalitesini olumsuz yönde etkileyen önemli bir etkendir. Bununla birlikte bir tıbbi hata sadece hastaların sağlığının olumsuz yönde etkilenmesiyle sonuçlanmaz. Ayrıca bakım maliyetlerinin yükselmesi, sağlık personelinin suçlanması, davalar, sağlık kurumuna olan güvenin azalması gibi birçok olumsuz duruma da neden olur. Dijital hastaneler ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin yoğun olarak kullanıldığı hastaneler olup bu hastanelerde kullanılan sistemlerin tıbbi hataları önlemesi/azaltması beklenilir.

Bu araştırma kapsamında kâğıtsız hastane olarak da ifade edilen EMRAM Seviye-7 dijital hastanelerde kullanılan bilgi ve iletişim sistemlerini kabul durumu ve tıbbi hata algısı arasındaki ilişkiler demografik değişkenlerde dikkate alınarak doğrusal olmayan kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. Bu sistemleri aktif olarak kullanan 463 hemşireden elde edilen veriler analiz edilmiş. Yapılan analizler sonucunda hemşirelerin kullandıkları sistemi yararlı bulduğu, sistemin kullanımının kolay olduğu, iş yüklerini azalttığı ancak anlaşılır olmadığı yönünde görüş belirttikleri belirlenmiştir. Ayrıca sistemin verimliliklerini artırdığı ve çalışma performanslarını olumlu yönde etkilendiği algısına sahip oldukları tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Dijital Hastane, Tıbbi Hata, Teknoloji Kabul Modeli, Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon Analizi, Hemşire, EMRAM.

ELECTRONIC MEDICAL RECORD ADOPTION MODEL LEVEL-7 IN DIGITAL HOSPITALS, EXAMINATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE LEVEL AND MEDICAL ERRORS PERCEPTION BY NONLINEAR CANONICAL CORRELATION ANALYSIS

Today, the use of information and communication technologies is increasing day by day in order to improve the quality of health services. Medical errors are an important factor that negatively affects the quality of health services by causing morbidity and mortality in patients. However, a medical error does not only result in the patient's health being adversely affected. In addition, it causes many negative situations such as increased care costs, blame of health personnel, lawsuits, and decreased trust in the health institution. Digital hospitals, on the other hand, are hospitals where information and communication technologies are used extensively, and the systems used in these hospitals are expected to prevent/reduce medical errors.

Within the scope of this research, the relations between the acceptance status of the information and communication systems used in EMRAM Level-7 digital hospitals, which are also referred to as paperless hospitals, and the perception of medical error were examined by non-linear canonical correlation analysis, taking into account the demographic variables. Data obtained from 463 nurses who actively use these systems were analyzed. As a result of the analyzes, it was determined that the nurses found the system they used useful, that the system was easy to use, that it reduced their workload, but that it was not understandable. In addition, it has been determined that they have the perception that the system increases their efficiency and positively affects their working performance.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Digital Hospital, Medical Error, Technology Acceptance Model, Non-Linear Canonical Correlation Analysis, Nurse, EMRAM.

Tam Metin 269

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.