Yıl: 2021  Cilt: 56  Sayı: 1  Sayfa: 495-506

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.03.1557


GENÇLERDE EMPATİ DÜZEYİ VE YAŞAM TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

NİHAN YILMAZ, M. SERHAT ÖZTÜRK

Bu araştırmanın amacı, gençlerde empati düzeyi ve yaşam tatmini arasındaki ilişkinin incelenmesidir.   Veri toplama aracı olarak, “Empati Düzeyi Belirleme Ölçeği (Lawrence vd., 2004) ve Yaşam Tatmini Ölçeği (Diener, Emmons, Larsen ve Griffin, 1985)” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, gençlerin empati düzeyleri puan ortalamasının yüksek düzeyin biraz altında olduğu görülmektedir. Gençlerin yaşamdan duydukları tatminin ise orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Ayrıca empatik becerileri yüksek olan bireylerin yaşam tatminlerinin de yükseldiği belirlenmiştir. Bu araştırma ile, toplum refahının yükseltilmesi için önemli göstergelerden olan yaşam doyumunun empati ile olan ilişkisi incelenerek literatüre katkıda bulunulacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): genç, empati, yaşam tatmini

INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN EMPATHY LEVEL AND LIFE SATISFACTION OF YOUNG PEOPLE

The aim of this study is to investigate the relationship between empathy level and life satisfaction among young people. The Empathy Quotient (Lawrence et al., 2004) and Satisfaction with Life Scale (Diener, Emmons, Larsen and Griffin,1985) were used as data collection tools. It was observed that the mean score of empathy level of the participants was slightly below the high level. According to the results of the study, it is observed that the life satisfaction of young people is moderate. It was determined that the life satisfaction of individuals with high empathic skills increases. Thus, it is thought that examining the relationship between life satisfaction and empathy, which is one of the important indicators for increasing public welfare, will make contributions to the literature.

 

 

 

Anahtar Kelimeler (Keywords): young people, empathy, life satisfaction

Tam Metin 160

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.