Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1911-1925

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1400


TÜRKİYE’DE BÖLGELERE GÖRE TEŞVİK POLİTİKALARININ KAMU MALİYESİ ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ: WASPAS UYGULAMASI

YASİN ERTÜRK, SERDAR ŞAHİN, DENİZ KOÇAK

Bölgeler arası farklılıkların artması, günümüz Türkiye’sinde ciddi bir politika kaygısı yaratmaktadır. Bölgesel eşitsizliklerin artması, kutuplaşma eğiliminin artması, gelir dağılımının bozulması gibi farklılıklar ise ekonomik, mali, siyasi ve sosyal alanlarda birçok sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek amacıyla bölgesel sorunların iyi bir şekilde analiz edilmesi ve bölgesel kalkınmanın sağlanması adına çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede önemli bir maliye politikası aracı olan teşvik politikalarına başvurulmaktadır. Teşvikler ile çeşitli alanlarda geri kalmış bölgelere yatırım yapılarak mevcut sorunların çözülmesi amaçlanmaktadır. Çalışmada bölgesel kalkınma ekseninde teşvik politikaları ele alınacak olup, mevcut durum kamu maliyesinin amaçları doğrultusunda değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Türkiye’nin İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması - 2 (İBBS-2) düzeyindeki 26 bölgesinin teşvik politikalarının değerlendirilmesinde mali, politik, demografik, dış ticaret, istihdam ve eğitim kategorilerinde çeşitli göstergeler toplanmıştır. Bölgelerin 2018 yılına ait farklı kategorilerdeki toplam 13 göstergesinin bütüncül olarak değerlendirilmesi amacıyla WASPAS yöntemine başvurulmuştur. Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, gelişmiş olarak nitelendirilebilecek bölgelerin üst sıralarda, nispeten geri kalmış bölgelerin ise alt sıralarda yer aldıklarını göstermektedir. Bu sonuçlar sayesinde sistemin eksik ve aksayan yönlerinin çözümüne ilişkin öneriler getirilmeye çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Teşvik politikaları, İBBS-2, Karar verme, WASPAS, Sıralama

ANALYZING INCENTIVE POLICIES OF TURKEY PROVINCES BASED ON PUBLIC FINANCE: WASPAS APPLICATION

Increasing the differences between regionals are creating a serious policy concern in modern-day Turkey. Differences such as increased regional inequalities, increased polarization tendency, and deterioration of income distribution will cause many problems in economic, financial, political, and social areas. To overcome these problems, regional problems should be analyzed well and studies should be done to ensure regional development. In this framework, incentive policies are used as an important fiscal policy tool. It is aimed to solve the existing problems by investing in regions that are lagging in various fields with the incentives. In the study, incentive policies are discussed in the regional development axis and the current situation is evaluated for public finance. Various indicators at the level of financial, political, demographic, foreign trade, employment, and education categories are been collected to evaluate the incentive policies of Nomenclature of Territorial Units for Statistics of Turkey - 2 (NUTS-2) regions. The WASPAS method is used to evaluate the total of 13 indicators of the 26 regions in different categories from 2018. The findings show that the regions that can be qualified as developed are in the upper ranks, while the relatively underdeveloped regions are in the lower ranks. Thanks to the results, the suggestions are made for the solution of the missing and failing aspects of the system.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Incentive policies, NUTS-2, Decision making, WASPAS, Ranking

Tam Metin 568

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.