Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 3  Sayfa: 1343-1356

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.09.1181


SURİYELİ SIĞINMACI VE MÜLTECİLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLER: OSMANİYE’DE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ALİ FUAT ERSOY, MEHTAP ALA

Bu çalışmanın amacı, Osmaniye'de yaşayanların, sığınmacı ve mülteciler hakkındaki düşünceleri, algıları ve onlara karşı bakış açılarını ortaya koymaktır. Bu amaçla araştırma; eğitim-sağlık, güvenlik, vatandaşlık ve istihdam şeklinde 4 ana başlık ve bu başlıklar altında oluşan alt problemlerden oluşmaktadır. Araştırma amacına uygun olacağı düşüncesiyle nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma verileri, araştırmanın temel ve alt problemleri çerçevesinde yarı yapılandırılmış mülakat tekniği kullanılarak toplanmıştır. Bu çerçevede Osmaniye ili yabancı göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı merkez mahallerinde yaşayan 17 birey ile yüz yüze görüşme gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında halk sığınmacı ve göçmenleri bir güvenlik tehdidi olarak görmekte, bazı sosyal sorunlarda artış olmasının nedeni olarak gördüğüne dair bulgular saptanmıştır. Katılımcıların sığınmacı ve mültecilerin çocukları ile birlikte yerel okullarda kendi çocuklarının eğitim görmelerini istememektedirler. Farklı kültürün insanları olduğu için birbirinin olumsuz davranışlarını çocuklarının rol model alabileceği ve sosyal gelişimlerine zarar verebileceği açısından uygun bulmadıklarını ifade etmişlerdir. Osmaniye’nin toplumsal yapısında söz konusu göçmen ve mültecilerin değişmelere sebep olduğu da söylenmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Suriyeli sığınmacılar, Osmaniye’deki sığınmacılar, sığınmacı istihdamı, sığınmacı tehdidi, mültecilere vatandaşlık, mülteci ve sosyal hizmet

OPINIONS ON SYRIAN REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS: A QUALITATIVE RESEARCH IN OSMANIYE

The aim of this study is to reveal the thoughts, perceptions and perspectives of the people living in Osmaniye about asylum seekers and refugees. For this purpose; education-health, security, citizenship and employment, It consists of four main headings and sub-problems under these headings. Qualitative research method was used in order to be suitable for the research purpose. The research data were collected using semi-structured interview technique within the framework of the basic and sub-problems of the research. In this context, face-to-face interviews were conducted with 17 individuals living in the central districts of Osmaniye where foreign migrants live. Within the scope of the interviews conducted, the public considers asylum seekers and immigrants as a security threat and it is found that they consider them as the reason for the increase in some social problems. They do not want the children of asylum seekers and refugees with their children to be educated in local schools. They expressed that they do not find each other's negative behaviors appropriate because they are people of different cultures in terms of their role models and damaging their social development. It is also said that these migrants and refugees have changed in the social structure of Osmaniye.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Syrian refugees, refugees in Osmaniye, refugee employment, refugee threat, refugee citizenship, refugee and social work

Tam Metin 172

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.