Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2426-2448

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1941


HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN BÜTÜNLEŞİK AHP-SV VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ

OSMAN YAVUZ AKBULUT, TİMUR GÜMÜŞKAYA

Bu çalışma ile AHP, SV, Ortak Ağırlıklandırma ve MAIRCA ÇKKV prosedürleri kullanılarak 2010-2021 zaman dönemi için Türk hayat dışı sigorta sektörünün yıllara ilişkin finansal performansının analiz edilmesi hedeflenmektedir. Bu amaçla, ilk olarak önceki literatüre dayalı olarak belirlenmiş olan on bir adet finansal değerlendirme ölçütünün (Özsermaye/Varlık Toplamı, Özsermaye/Teknik Karşılıklar, Sermaye Yeterlilik Oranı, Likidite Riski, Özsermaye Kârlılığı, Aktif Kârlılığı, Konservasyon Oranı, Prim/Özsermaye, Prim Alacakları/Özsermaye, Teknik Karşılık Oranı ve Bileşik Oran) uzman görüşüne dayalı sübjektif ağırlıkları AHP prosedürü ile objektif ağırlıkları ise SV prosedürü ile tespit edilmiştir. Ardından her iki ağırlık serisi ortak ağırlıklandırma prosedürü kapsamında birleştirilerek her bir değerlendirme ölçütüne ilişkin optimal ağırlık katsayıları tespit edilmiştir. Uygulamanın birinci bölümünde ortak ağırlıklandırma yaklaşımına göre belirlenen optimal ağırlıklar dikkate alındığında, analiz dönemlerinde hayat dışı sigorta sektörünün finansal performansına etki eden en önemli finansal değerlendirme ölçütünün özsermaye kârlılığı olduğu, bununla beraber aynı dönemlerde söz konusu sektörün performansı üzerinde etkisi en az olan finansal değerlendirme ölçütünün ise konservasyon oranı olduğu ifade edilebilir. Uygulamanın ikinci aşamasında ise sektörün yıllara ilişkin performansı, daha önceki aşamada elde edilen ağırlık katsayılarının MAIRCA prosedürüne dâhil edilmesiyle incelenemiştir. Uygulanan entegre model kapsamında elde edilen sonuçlara göre sektörün finansal açıdan en başarılı olduğu yılın 2019, en başarısız olduğu yılın ise 2012 yılı olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigortacılık Sektörü, Hayat Dışı Sigorta Sektörü, Finansal Performans, AHP, SV, MAIRCA

ANALYSİS OF FİNANCİAL PERFORMANCE İN THE NON-LİFE INSURANCE SECTOR WİTH INTEGRATED AHP-SV AND MAIRCA METHODS

This study aims to analyze the financial performance of the Turkish non-life insurance sector for the years 2010-2021 using the AHP, SV, Common Weighting and MAIRCA MCDM procedures. For this purpose, firstly, eleven financial evaluation criteria (Equity/Asset Total, Equity/Technical Reserves, Capital Adequacy Ratio, Liquidity Risk, Return on Equity, Return on Assets, Conservation Ratio, Premium/Equity, Premium Receivables/ Equity, Technical Equity Ratio and Composite Ratio) are determined by the AHP procedure based on expert opinion, and the objective weights were determined by the SV procedure. Then, the two weight series are combined within the scope of the common weighting procedure, and the optimal weighting coefficients for each evaluation criterion are determined. Considering the optimal weights determined according to the common weighting approach in the first part of the application, the most important financial evaluation criterion affecting the financial performance of the non-life insurance sector is the return on equity, while the financial evaluation criterion, which has the least effect on the performance of the sector in the same periods, is conservation rate can be stated. In the second stage of the application, the performance of the sector over the years is examined by including the weight coefficients obtained in the previous stage into the MAIRCA procedure. According to the results obtained within the scope of the integrated model applied, it is determined that the year in which the sector is most successful financially is 2019, and the year that is the most unsuccessful is 2012.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance Sector, Non-Life Insurance Sector, Financial Performance, AHP, SV, MAIRCA

Tam Metin 131

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.