Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2056-2070

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1252


SİGORTACILIKTA SUİSTİMAL VE SAHTE HASAR: SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SİGORTA SUİSTİMALLERİNE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)

KAMİL ŞİRİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Sigorta, insanların ve kurumların, çeşitli istenmeyen durumlar karşısında zarara uğramalarını engelleyen, aynı zamanda onların tasarruf yapmalarına olanak sağlayan sistemler bütünüdür. Fakat, sigortacılık sektörü suistimallere de oldukça elverişlidir. Gerek sigortalılar, gerekse sigorta şirketi çalışanlarından kaynaklanan suistimaller, hem mikro hem de makro ölçekte ekonomik zarar anlamına gelmektedir. Hazırlamış olduğum bu makale çalışmasıyla; sigorta sektörünün sancısı niteliğinde olan sigorta suistimalleri ve sahte hasarı detaylıca incelemek ve sigorta şirketleri çalışanlarının sigorta suistimali ve sahte hasara karşı tutum ve davranışlarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu çalışmada, sigorta işletmelerinde çalışan personelin demografik özelliklerine göre suistimaller karşısındaki tutum ve davranışları incelenmiştir. Ayrıca, çalışma kapsamında elde edilen verilere göre kadınlar, erkek çalışanlara göre suistimallere karşı daha dikkatlidir. Elde edilen bulgulara göre, bekar ve evlilerin her ikisinin de önlem alma konusundaki eksikliği düzeylerinin orta seviyede olduğu fark edilmektedir. Medeni hale göre bakıldığında, çalışanların dikkatlerinin arttırılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Yaş grubu 56-65 arasındaki katılımcıların kaza branşı düzeylerinin diğerlerine göre daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiştir. Bu makalenin tüm sigortacılık sektörü paydaşlarına ve sigortacılık literatürüne katkı sağlaması temenni edilmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sigorta, Demografik özellik, Sigorta suistimali

MISCONDUCT AND FRAUDULENT DAMAGE IN INSURANCE: ATTITUDES AND BEHAVIORS OF INSURANCE COMPANIES EMPLOYEES AGAINST INSURANCE MISCONDUCT ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS (SAMPLE OF ANKARA PROVINCE)

Insurance is a set of systems that prevent people and institutions from being harmed in the face of various undesirable situations and at the same time allow them to save money. However, the insurance sector is also very suitable for abuse. Abuses arising from both insured and insurance company employees mean economic losses on both micro and macro scale. With this article that I had prepared; which is in the throes of the insurance industry, insurance fraud, and false examine in detail the damage, and insurance fraud and  companies to their employees aimed to determine the attitudes and behaviors against damage. In this study, the attitudes and behaviors of the personnel working in insurance companies against abuse according to their demographic characteristics are examined. According to the data obtained from the study, women are more careful against abuse than male workers. According to the findings, it is observed that both the single and the married people have lack in the level of precautionary measures. When the marital status is examined, it is concluded that the attention of the employees should be increased. It was determined that the accident branch levels of the participants in the age group 56-65 were higher than the others. It is hoped that this article will contribute to all insurance sector stakeholders and the insurance literature.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Insurance, Demographic characteristics, Insurance fraud

Tam Metin 112

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.