Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2420-2433

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.11.1437


YENİLENEBİLİR ENERJİ: TARİHSEL VE TEORİK BİR BAKIŞ

UĞUR YILDIRIM, M.VEYSEL KAYA

Teknolojik gelişmeler, tarih boyunca ekonomiyi etkilemiştir. Eğer bu gelişme, enerji gibi çok önemli bir sektörde gerçekleşir ise ekonomi üzerindeki etkisinin daha güçlü olması beklenir. Çünkü ekonomi üretime bağlıdır ve enerji, üretimin temel girdisidir. Son yirmi yılda küresel ölçekte yenilenebilir enerji kullanımının artması önemli bir değişimin işareti olarak kabul edilebilir. Söz konusu durum, ekonomi literatürüne de yansımıştır. Bu konuda önemli bir literatürün geliştiği izlenmektedir. Bu çalışmanın amacı yenilenebilir enerji ile ilgili literatürü tanıtmaktır. Ayrıca yenilenebilir enerji ile ilgili yapılan çalışmaları analiz etmektir. Literatürde yer alan çalışmaların bulguları incelenmiştir. Ekonomi literatüründe yer alan çalışmalara göre yenilenebilir enerji kullanımı, ekonomik büyüme, işsizlik ve dış ticaret gibi önemli makro ekonomik değişkenler üzerinde güçlü etkilere sahiptir. Ayrıca çevre de yenilenebilir enerji kullanımından etkilenen bir başka unsurdur. Çalışmalar incelendiğinde, söz konusu durumun gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından büyük benzerlik arz etmekte olduğu anlaşılmaktadır

Anahtar Kelimeler (Keywords): Yenilenebilir enerji, Ekonomik büyüme, Karbondioksit emisyonu, İşsizlik

RENEWABLE ENERGY: A HISTORICAL AND THEORETICAL OVERVIEW

Technological developments have affected the economy throughout history. If this development takes place in a very important sector such as energy, its impact on the economy is expected to be stronger. Because the economy depends on production and energy is the basic input of production. The increase in the use of renewable energy on a global scale in the last two decades can be considered as a sign of a significant change. This situation is also reflected in the economic literature. It is observed that an important literature has developed in this regard. The aim of this study is to introduce the literature on renewable energy. It is also to analyze studies on renewable energy. The findings of the studies in the literature were examined. According to the studies in the economic literature, renewable energy use has strong effects on important macroeconomic variables such as economic growth, unemployment and foreign trade. In addition, the environment is another factor affected by renewable energy use. When the studies are analyzed, it is understood that this situation has great similarities for developed and developing countries

Anahtar Kelimeler (Keywords): Renewable energy, Economic growth, Carbon dioxide emission, Unemployment

Tam Metin 91

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.