Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 2  Sayfa: 868-894

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.05.1783


KADINLARIN TOPLUMSAL TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN RASYONEL OLMAYAN SATIN ALMA DAVRANIŞLARINA ETKİSİ

BARAN ARSLAN, EBRU TANRIKULU, FATMANUR AKSÖZ

Bu araştırma, Türkiye'de yaşayan kadınların toplumsal tükenmişlik düzeylerinin online hedonik satın alma ve online kompulsif satın alma davranışları üzerindeki üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda hazırlanan anket formu online olarak kolayda örnekleme yöntemiyle 415 kadına gönüllük esasına göre uygulanmıştır. Araştırmada öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış olup, araştırmada kullanılan toplumsal tükenmişlik ölçeği, online hedonik satın alma ölçeği ve online kompulsif satın alma ölçeği yüksek derecede güvenilir çıkmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin faktör yapı geçerliliğini test etmek için faktör analizi yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplumsal tükenmişlik ölçeğinin üç ayrı boyutta, online hedonik satın alma davranışını ve online kompulsif satın alma davranışını ölçen ölçeklerin tek boyutta toplandığı belirlenmiştir. Türkiye'de yaşayan kadınların toplumsal tükenmişlik düzeylerinin online hedonik satın alma davranışı ve online kompulsif satın alma davranışını üzerindeki etkisini belirlemek için regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kadınların toplumsal tükenmişlik düzeylerinin online kompulsif satın alma davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kadınların toplumsal tükenmişlik düzeyleri ile online hedonik satın alma davranışları ve online kompulsif satın alma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kadınların tükenmişlik düzeyi ile online hedonik satın alma davranışı ve online kompulsif satın alma davranışı arasında pozitif ve zayıf bir ilişki olduğu sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tükenmişlik, toplumsal tükenmişlik, kadın, online hedonik satın alma, online kompulsif satın alma

THE EFFECT OF WOMEN'S SOCİAL BURNOUT LEVELS ON IRRATİONAL BUYİNG BEHAVİORS

This research was conducted to reveal the effect of social burnout levels of women living in Turkey on online hedonic buying and online compulsive buying behaviors. The questionnaire form prepared in line with the purpose of the research was applied to 415 women on a voluntary basis, as an online questionnaire and with the convenience sampling method. First of all, reliability analysis was made in the research, and the social burnout scale, online hedonic buying scale and online compulsive buying scale used in the research were found to be highly reliable. Factor analysis was performed to test the factor construct validity of the scales used in the study. As a result of the factor analysis, it was determined that the social burnout scale was collected in three different dimensions, and the scales measuring online hedonic buying behavior and online compulsive buying behavior were collected in one dimension. Regression analysis was conducted to determine the effect of social burnout levels of women living in Turkey on online hedonic buying behavior and online compulsive buying behavior. As a result of the analysis, it was concluded that the social burnout levels of women were effective on online compulsive buying behavior. Pearson correlation analysis was conducted to determine the relationship between women's social burnout levels and online hedonic buying behaviors and online compulsive buying behaviors. As a result of the analysis, it was concluded that there is a positive and weak relationship between the burnout level of women, online hedonic buying behavior and online compulsive buying behavior.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Burnout, social burnout, women, online hedonic buying, online compulsive buying.

Tam Metin 432

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.