Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 1875-1889

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1865


ÇALIŞANLARDAKİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ OKURYAZARLIĞININ BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

POLATHAN KÜSBECİ, SUZAN URGAN

Bu çalışmanın amacı bilişim sistemleri okuryazarlık düzeyinin statü, cinsiyet, eğitim ve gelir durumuna göre farklılaşıp farklılaşmadığını ve bilişim sistemleri okuryazarlık düzeyinin belirsizliğe tahammülsüzlüğü etkileyip etkilemediğini ortaya çıkarmaktır. Dijital teknolojilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, bilişim okuryazarlığı büyük ölçüde önem kazanmaktadır. Günümüzde tüm işletmeler bilişim teknolojilerinin tüm bileşenlerini içeren otomasyon sürecine girmiştir. Bu nedenle bilişim sistemleri okuryazarlığı ve bilgi teknolojisi becerileri günümüzün bilgi toplumunda giderek daha önemli hale gelmektedir. Kuruluşların değişiklikleri algılaması ve dolayısıyla belirsizliklerle başa çıkmak için uyarlanabilir stratejiler formüle edebilmesi için bilgi teknolojilerini kullanabilmesi önemlidir. Bilgi yoğun bir süreç olduğundan, çevre tarama faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için bilişim sistemleri okuryazarlığı becerileri gerekmektedir. Bilgi teknolojisi ve telekomünikasyonun gelişimi, bilgiye erişilmesinde, işlenebilmesinde ve dağıtılmasında önemli biçimde kolaylık sağlamaktadır. Bilişim sistemleri okuryazarlığı, bir kişinin bilgiyi bulması, alması, analiz etmesi ve kullanması için gerekli olan bir dizi beceridir. Günümüzde hızla değişen dünya ve yaşam koşullarının etkisiyle birlikte, belirsizliğe tahammülü olmayan bireyler tarafından gelecekteki birçok olay tahmin edilemez olarak kabul edilmektedir. Belirsizliğe tahammülsüzlük, bir bireyin gerçekleşme olasılığına bakılmaksızın, olumsuz bir olayın meydana gelme olasılığını kabul edilemez olarak düşünme eğilimidir. Gelecekteki olaylarla ilgili belirsizlik kişiyi endişeye, kaygıya, hatta faaliyet görememe noktasına sürükleyebilmektedir. Bu çerçevede araştırma kapsamında 402 mavi ve beyaz yakalı çalışandan anket tekniği kullanılarak veri toplanmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 21 paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz ile katılımcıların bilişim sistemleri okuryazarlık düzeylerinin statü, eğitim ve gelir durumuna göre farklılaştığı, cinsiyet durumuna göre farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmada ayrıca bilişim sistemleri okuryazarlık düzeyinin belirsizliğe tahammülsüzlük düzeyini etkilediği sonucu ortaya çıkarılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Bilişim Sistemleri Okuryazarlığı, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Mavi ve Beyaz Yakalı Çalışanlar

AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE EFFECT OF INFORMATION SYSTEMS LITERACY ON EMPLOYEES' INTOLERANCE TO UNCERTAINTY

The objective of this study is to reveal whether the information systems literacy level differs according to status, gender, education and income status and whether the information systems literacy level affects the intolerance to uncertainty. With the emergence of digital technologies, information literacy is gaining great importance. Today, all businesses have entered the automation process, which includes all components of information technologies. Therefore, information systems literacy and information technology skills are becoming more and more important in today's information society. It is important for organizations to be able to use information technologies to perceive changes and therefore formulate adaptive strategies to deal with uncertainties. Since it is an information-intensive process, information systems literacy skills are required in order to carry out environmental scanning activities effectively and efficiently. The development of information technology and telecommunications has significantly facilitated the access to information and processing and distribution of it. Information systems literacy is a set of skills necessary for a person to find, retrieve, analyze and use information. Today, with the effect of rapidly changing world and living conditions, many future events are accepted as unpredictable by individuals who do not tolerate to uncertainty. Intolerance to uncertainty is an individual's tendency to consider the probability of a negative event occurring as unacceptable, regardless of the probability of its occurring. Uncertainty about future events can lead a person to worry, feel anxiety, or even act to the point of inability. In this context, data were collected from 402 blue- and white-collar employees using the survey technique. The data obtained in the research were analyzed through the SPSS 21 package program. With the analysis done, it was concluded that the information systems literacy levels of the participants differed according to status, education and income status, but did not differ according to gender. The study also revealed that the level of information systems literacy affects the level of intolerance to uncertainty.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Information Systems Literacy, Intolerance to Uncertainty, Blue and White Collar Employees

Tam Metin 282

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.