Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 1-20

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.02.1077


OECD VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE GELİR ARTIŞI VE İŞGÜCÜNE KATILIM ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

HALİL İBRAHİM KESKİN, EMRE AKSOY

Bu çalışma, farklı ekonomik yapıdaki ülkelerde, kişi başına gelirdeki değişimlerin kişilerin çalışma yönündeki isteğinin bir ifadesi olan işgücüne katılım oranlarını (İGKO) nasıl etkilediğini incelemektedir. Çalışmada, Yükselen Pazar ve OECD ülkelerinden oluşan iki ayrı ülke grubu için 1990-2015 yılları arası panel veri kullanılmaktadır. Panel eşbütünleşme testleri kişi başına gelir artışı ile işgücüne katılım arasında tüm ülkelerde uzun dönemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Fakat OECD ülkeleri ve gelişmekte olan pazar ülkelerinde bu ilişkinin yönü farklıdır. Gelişmekte olan pazar ekonomilerinde, kişi başına gelir artışı, kadın ve erkeklerin işgücüne katılımın oranlarını pozitif yönde etkilerken, OECD ülkelerinde bu etki negatif yöndedir. Tüm ülkelerde kişi başına gelirdeki artışlar, kadınları erkeklere kıyasla daha fazla işgücü piyasasında tutmaktadır. Kişi başına gelirin artması durumunda, yükselen Pazar ülkelerinde kadınların işgücüne katılım oranı, erkeklere kıyasla daha fazla artarken, OECD ülkelerinde kadınların işgücüne katılımları, erkeklere göre daha az düşüş göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İşgücüne Katılım, Kişi Başına Gelir, Panel Veri, Panel Eşbütünleşme, Panel Birim Kök Testi

RELATIONSHIP BETWEEN INCOME GROWTH AND LABOR FORCE PARTICIPATION IN OECD AND EMERGING COUNTRIES: PANEL COINTEGRATION ANALYSIS

This study examines how per capita income (PCI) changes in countries with different economic structures affect labor force participation rates (LFPR), which is an expression of people's desire to work. In the study, panel data is used for two different countries groups consisting of emerging market and OECD countries, covering the years 1990-2015. Panel cointegration test results show a long-term relationship between PCI growth and LFPR in all countries. However, the direction of this relationship is different in OECD and emerging countries. While the increase in PCI in emerging market economies positively affects the women’s and men’s LFPR, this effect is negative in OECD countries. Increases in PCI in all countries keep women in the labor market more than men. In the case of rising PCI, the LFPR of women in emerging market countries increases more than men, while in the OECD countries women's LFPR decreases less than men’s LFPR.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Labor Force Participation, Per Capita Income, Panel Data, Panel Cointegration, Panel Unit Root Test

Tam Metin 178

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.