Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2997-3021

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1509


PAZARLAMA BİLİM DALINDA YAZILMIŞ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİNİN BİBLİYOMETRİK PROFİLİNİN İNCELENMESİ

BAHTIŞEN KAVAK, ŞERİFE KAZANCI SUNAOĞLU

Çalışmada, 2010-2020 yılları arasında “Pazarlama Bilim Dalı”’nda yazılmış Yüksek lisans ve Doktora tezlerinin; çeşitli parametreler çerçevesinde bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Pazarlama alan yazının genel özelliklerini ortaya koymak ve bu alanda çalışacak araştırmacılara kolaylık sağlamak da araştırmanın bir diğer amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla, tezler bazı bibliyometrik özellikler (örneğin; tez türü, yayın yılı, yürütüldüğü üniversite, tez konusu, araştırma yöntemi, veri tipi, veri toplama yöntemi, analiz tekniği, ölçek türü, anakütle, örnekleme yöntemi, örneklem hacmi, yayın durumu, atıf sayısı) açısından incelenmiştir. Çalışmada içerik analizi yöntemi kullanılmış, 558 tez belirlenen kriterler doğrultusunda incelenerek mevcut durum ortaya konulmuştur. Araştırma bulgularına göre, tezlerin neredeyse tamamının uygulamalı olduğu; bu çalışmalarda da nicel araştırma yöntemlerinin daha fazla kullanıldığı, nitel ve karma araştırma yöntemlerinin daha az kullanıldığı saptanmıştır. Kullanılan verilerin çoğu birincil veri olurken, bu veriler daha çok “kolayda örneklem yöntemi” ile seçilen “tüketicilerden” “anket” aracılığıyla toplanmıştır. Sonuçlar göre; en fazla “Tüketici Davranışları”, “Marka ve Marka Yönetimi” ve “Pazarlama İletişimi” konularında çalışma yapılmıştır. Tezlerin büyük çoğunluğunda araştırma hipotezleri ve araştırmanın modeli yer aldığı tespit edilmiştir. Faktör analizi ve Varyans analizi (ANOVA) en çok tercih edilen analiz tekniği olurken; Likert Tipi Ölçeği de en çok kullanılan ölçek türü olmuştur. Diğer taraftan tezlerin yarısından fazlasında ön test bulgusuna rastlanılmaması dikkat çekmektedir. Tezlerin büyük çoğunluğunda yabancı kaynaklardan yararlanılmıştır. Son olarak ulaşılabilen kaynaklar kapsamında tezlerin çok düşük bir kısmının başka bir akademik çalışmaya (makale ve bildiri) dönüştürüldüğü ve atıf sayılarının da görece düşük olduğu tespit edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilen bulguların Pazarlama yazınının konumunu ortaya koymada ve gelecek çalışmalara ışık tutmada katkı sağladığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Pazarlama Bilim Dalı, Lisansüstü Tez, Yüksek Lisans tezi, Doktora Tezi, Bibliyometri, İçerik Analizi

THE INVESTIGATION OF BIBLIOMETRIC PROFILE OF MASTER’S AND DOCTORAL THESES WRITTEN IN THE MARKETING DISCIPLINE

This study aims to unveil the bibliometric characteristics of master’s and doctoral theses in Marketing Discipline including the years between 2010 and 2020 in terms of various parameters. This study also aims to reveal the general characteristics of marketing literature and provide convenience for the researchers of this field. For this purpose, the graduate theses were reviewed with regards to some bibliometric characteristics (such as type of thesis, release year, university released, the topic of thesis, research method, data type, data collection method, analysis technique, scale type, population, sampling method, sampling size, publication status, number of citations). Content analysis method was used in the study and 558 theses were investigated to reveal the characteristics of current knowledge. The findings indicated that almost all the theses were empirical and these empirical studies used quantitative research methods more than qualitative and mixed research methods. The primary data were the most used data type, which was mainly collected from “consumers” via “convenience sampling” by “survey”. The results   presented that “Consumer Behavior”, “Brand and Brand Management” and “Marketing Communication” are the most frequently studied subjects. In addition, it is determined that research hypotheses and models are involved in most of the theses. While “Factor Analysis” and “Analysis of Variance (ANOVA)” are the most used analysis techniques; Likert Type Scale is the primary scale type. On the other hand, it is worth noting that more than half of the theses do not have pre-test finding and the theses mainly refer to the foreign literature sources. Finally, it is also worth noting that only a very limited number of the theses turned into an academic paper, and the number of citations was relatively low. This study contributes to the literature by comprehensively revealing the characteristics of Marketing theses and shedding light on the future research direction.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Marketing Science, Postgraduate Thesis, Master Thesis, PhD Thesis, Bibliometrics, Content Analysis

Tam Metin 106

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.