Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 4  Sayfa: 2739-2757

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.12.1389


OECD ÜLKELERİNDE CEPTEN YAPILAN SAĞLIK HARCAMALARININ BELİRLEYİCİLERİ: DİNAMİK PANEL VERİ ANALİZİ

ELVAN HAYAT, ŞABAN ERTEKİN

Dünyada sağlık harcamaları çeşitli sebeplerle sürekli artmaktadır. Artan sağlık harcamaları her ülkede farklı finansman modellerinin benimsenmesine sebep olmuştur. Vergi gelirleri veya sağlık sigortaları ile finansman yaygın olsa da, cepten yapılan harcamaların payı da son yıllarda giderek artmaktadır. Cepten yapılan sağlık harcamaları bireylerin ve hane halklarının sağlık hizmeti talepleri karşılığında, kendi kaynaklarından yapmış oldukları doğrudan ödemelerdir. Bu ödemelerdeki genel amaç sağlık hizmet maliyetlerine bireylerin katılımının sağlanarak, gereksiz sağlık hizmet talebini azaltmaktır. Ancak cepten harcamalarla talep azaltılırken, özellikle yoksul ailelerin üzerinde yaratacağı katastrofik ve yoksullaştırıcı etki gözden kaçırılmamalıdır. Bu çalışmanın amacı, OECD ülkelerinde cepten yapılan sağlık harcamalarının temel belirleyicilerini tespit etmektir. Bu amaçla, 33 OECD üyesi ülkenin 2000-2016 yılları verileri kullanılarak cepten sağlık harcamalarının temel belirleyicileri Dinamik Panel Veri Analizi ile araştırılmıştır. Yapılan analiz sonucunda beklentilere uygun olarak kamu sağlık harcamalarındaki artışın cepten sağlık harcamalarını azalttığı, ayrıca yaş bağımlılık oranı arttıkça cepten yapılan sağlık harcamalarının payının arttığı gözlemlenmiştir. Yine beklentilere uygun olarak ekonomik büyümenin cepten harcamaları artırdığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları, Katastrofik Etki, Ekonomik Büyüme.

DETERMINANTS OF OUT OF POCKET HEALTH EXPENDITURES IN OECD COUNTRIES: DYNAMIC PANEL DATA ANALYSIS

Health expenditures are constantly increasing for various reasons in the world. Increasing health expenditures caused different financing models to be adopted in each country. Although financing with tax revenues or health insurances is common, the share of out-of-pocket expenditures has also been increasing in recent years. Out-of-pocket health expenditures are direct payments made by individuals and households from their own resources in exchange for healthcare requests. The aim is to reduce unnecessary healthcare demand by ensuring the contribution of individuals to healthcare costs. However, while demand is being reduced by out-of-pocket spending, the catastrophic and impoverishing effects on especially poor families should not be disregarded. In this study, the main determinants of out-of-pocket health expenditures have been analyzed with the Dynamic Panel Data Model using the data of the 33 OECD member countries from 2000 to 2016. As a result of the analysis, it is observed that the increase in public health expenditures in accordance with the theoretical expectations decreased out-of-pocket health expenditures, and the share of out-of-pocket health expenditures increased as the age dependency rate increased. Again, in accordance with the theory, it is concluded that economic growth increases out-of-pocket expenditures.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Out-of-Pocket Health Expenditures, Catastrophic Effect, Economic Growth.

Tam Metin 53

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.