Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3  Sayfa: 2232-2253

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1951


KARİYER ALANININ SOSYOLOJİSİ: ORTAK YAZARLIK ANALİZİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞ BİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI

İHSAN AYTEKİN

Belirli bir bilimsel alanın sosyal yapısının oluşma süreci, bilimsel iş birlikleri ve araştırmacı grupları, o alandaki bilimsel bilginin yaratılmasında ve yaygınlaştırılmasında, dolayısıyla da ilgili bilimsel alanın ilerlemesinde kritik bir role sahiptir. Bu çalışmada, “objektif yöntemler” olarak ifade edilen bibliyometrik yöntemler kullanılarak kariyer alanının, bilimsel iş birlikleri yoluyla oluşan sosyal yapısı araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Web of Science veri tabanında, uygulamalı psikoloji, yönetim ve işletme alt kategorilerinde, kariyer alanı ile ilgili 1975 – 2018 tarihleri arasında yayınlanmış tüm makalelerin bibliyometrik verileri, VOSviewer, Pajek ve BibExcel programları ile incelenmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle kariyer araştırmacıları arasındaki “sosyal ağ” analiz edilmiş ve araştırma iş birlikleri kümeleri ortaya çıkarılmıştır. İkinci olarak yazarların sosyal ağ içerisindeki merkezilik dereceleri hesaplanarak ağ içerisindeki etkili aktörler tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda kariyer alanında 29 araştırma iş birliği kümesi tespit edilmiştir. Buna ek olarak alandaki bilgi üretimine en çok katkı yapan araştırmacılar, kariyer makalelerinin yayınlandığı ana dergiler ve alandaki araştırma iş birliği ağlarındaki merkezi araştırmacılar tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular literatürle kıyaslanarak tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kariyer, Kariyer Alanının Sosyal Yapısı, Bilimsel Araştırma İş Birlikleri, Ortak Yazarlık Analizi, Bibliyometrik Yöntem

THE SOCİOLOGY OF CAREER FİELD: INVESTİGATİNG SCİENTİFİC RESEARCH COLLABORATİON TROUGH CO-AUTHORSHİP ANALYSES

The process of forming the social structure of a specific scientific field, scientific collaboration, and research groups have a critical role in creating and generalizing the scientific knowledge in that field, hence improving that particular scientific field. This research has investigated the social and conceptual structure of the career field by using bibliometric methods referred to as “objective methods.” The framework of the study included examining all the articles in the journals indexed on the Web of Science between 1975-2018 regarding the career field in the sub-categories of applied psychology, administration, and business management through the conduct of VOSviewer, Pajek, and BibExcel analysis software. First of all, the “social network” between career researchers has been analyzed, and research cooperation clusters have been revealed within the context of the research. Secondly, the centralities of the researchers in the social network have been calculated. As a result of the analysis, 29 clusters of researchers’ scientific collaborations in the career field were identified. In addition, the researchers who contributed the most to the production of knowledge in the field, the main journals in which career articles were published, and the central researchers in the research cooperation networks in the field were identified. The findings were discussed and compared with the literature. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Career, The Social Structure of Career, Scientific Research Collaboration, Co-Authorship Analysis, Bibliometric Method

Tam Metin 271

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.