Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 1  Sayfa: 419-440

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.03.1286


SÜRDÜRÜLEBİLİR TEDARİKÇİ SEÇİMİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Ö. EMRAH ACAR, A. SELÇUK KÖYLÜOĞLU

İşletmelerin tedarik zinciri performanslarını artırmalarını ve dolayısıyla rakiplerine karşı üstün gelmelerini temin edebilecek kritik faktörlerden biri uygun tedarikçilerle çalışmaktır. Bu bağlamda en uygun tedarikçinin seçimi işletmeler açısından başlıca bir sorun teşkil etmektedir. Özellikle tedarik zinciri süreçlerine sürdürülebilirlik anlayışını entegre etmek isteyen işletmeler açısından bu sorun daha da karmaşık bir hal almaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışını benimseyen işletmeler sadece kendi süreçlerinde değil aynı zamanda tedarikçilerinin süreçlerinde de fiyat ve kalite gibi geleneksel kriterlerle beraber çevresel ve sosyal kriterlerin de uygulanmasını sağlamalıdır. Bu noktada, ortaya sürdürülebilir tedarikçi seçim problemi çıkmaktadır. Bu anlayış doğrultusunda kurgulanan bu çalışmanın amacı, bir inşaat firmasının tedarikçi seçiminin sürdürülebilirlik yaklaşımıyla gerçekleştirilmesidir. En uygun tedarikçinin belirlenmesinde benzer çalışmalarda da sıkça kullanılan Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) yöntemi kullanılmıştır. Kontrol amacıyla duyarlılık analizi yapılmıştır. Firmadan elde edilen verilerin analiz edilmesi sonucunda pvc (poli vinil clorür) pencere tedariki gerçekleştiren üç işletmeden en uygun olanı seçilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Tedarikçi, Tedarikçi Seçimi, Sürdürülebilir Tedarikçi Seçimi, Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP), Duyarlılık Analizi

ANALYSIS OF SUSTAINABLE SUPPLIER SELECTION BY MEANS OF ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD

One of the critical factors that can enable enterprises to improve their supply chain performance and thus prevail over to their competitors is to work with appropriate suppliers. In this context, the selection of the most suitable supplier is a major problem for enterprises. This problem becomes even more complicated, especially for enterprises that want to integrate sustainability in their supply chain processes. Businesses that adopt sustainability must ensure that environmental and social criteria as well as traditional criteria, such as price and quality are applied not only in their own processes but also in the processes of their suppliers. At that point, the problem of sustainable supplier selection arises. In line with this understanding, the aim of this study, is to carry out the selection of a supplier of a construction company based on sustainability approach. Analytical Hierarchy Process (AHP) method, which is frequently used in similar studies, has been used to determine the most suitable supplier. Sensitivity analysis has been performed for control purposes. As a result of the analysis of data obtained from the company, the most suitable one among the three companies that supply pvc (poly vinyl chloride) windows has been selected.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Supplier, Supplier Selection, Sustainable Supplier Selection, Analytic Hierarchy Process (AHP), Sensitivity Analysis

Tam Metin 139

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.