Yıl: 2017  Cilt: 52  Sayı: ÖZEL SAYI  Sayfa: 836-866

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.17.12.857


TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFLERİNİN ULUSLARARASI TAŞIMACILIĞA YÖNELİK İNOVASYON, GİRİŞİMCİLİK VE İŞBİRLİĞİ EĞİLİMLERİ ÜZERİNE KEŞİFSEL BİR ARAŞTIRMA

CEMALETTİN AKTEPE, HİLAL ÇİFTÇİ

Daha çok işletme faaliyetlerinde; işletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesi olarak tanımlana inovasyon kavramı girişimcilik kavramı ile sıkı bir ilişki içerisinde olmuştur ve yapılan çalışmalarda birlikte incelendiği görülmüştür. Girişimcilik kavramı ise hem bireyler açından hem işletme perspektifinden hem de kamu hizmeti veren kurumlar açısından değerlendirilebilen ve uygulanılabilen bir öğrenme süreci olarak nitelendirilmektedir. İşletmelerin hepsinin bu öğrenme süreci için özel bir yatırım yapmadığı gerçeği göz önüne alındığında "girişimcilik yönetimi" özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için, işletme çalışanlarının bireysel performansı ve inovasyon takibindeki bireysel performansı ile sıkı bir ilişki içerisindedir. Ayrıca belirli bir alanda veya sektörde benzer faaliyetlerde bulunan işletmelerin birbirleriyle ilişkileri yani meydana getirdikleri sosyal ekonomik ağlar, inovatif ve girişimci faaliyetlerin takibi için oldukça önemli bir alandır. Bu çalışma kapsamında ülkemizde kooperatifçilik faaliyetinde bulunan organizasyonların inovatif faaliyetlerde bulunup bulunmadıkları, ortak faaliyet gösterdikleri alanlarda inovatif süreçlerin ilişkilerine bir şekil verip vermediği araştırılacaktır. Nitel araştırma yöntemi ile yapılacak araştırmada, veriler mülakat yöntemi ile toplanacak olup, içerik  analizi yapılarak inovatif faaliyetlerde bulunan kooperatiflerin bu faaliyetlerinin girişimcilik yapısı üzerindeki etkisi için bazı bulgulara ulaşılacaktır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): İnovasyon, girişimcilik, sosyal ekonomik ağlar, kooperatifçilik

INOVATION

Often in business activities; The concept of innovation, which is defined as therealization of a product (goodsor service), or a process, a new marketing method or a new organizational method, that is improved in new or significantly improved in-house practices, work place organization or external relations, is in close contact with the concept of entrepreneurship have been studied together in studies. Theconcept of entrepreneurship is defined as a learning process that can be evaluated and applied both from the point of view of the individual and the enterprise and from the point of view of the public service institutions. Given the fact that not all businesses have made a special investment in this learning process, "entrepreneurship management" is closelytied to the individual performance of enterprise employees and the individual performance following the innovation, especially for small and medium sized enterprises. Inaddition, the social economic networks that are related to each other, that is, businesses that have similar activities in a specific are a sector, are a very important field for following innovative and entrepreneurial activities. Within the scope of this study, it will be investigated whether the organizations that are operating in cooperatives in our country are in innovative activities and whether the give a shape to the relations of innovative processes in are as where they operate jointly. In the research to be conducted by the qualitative research method, the data will be gathered by the interview method and content analysis will be made to some findings about the effect of these activities of the cooperatives in the innovative activities on the entrepreneurship structure.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Innovation, entrepreneurship, socialeconomicnetworks, cooperation

Tam Metin 672

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.