Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 3  Sayfa: 1561-1575

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1408


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK ÖZGÜVENLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ

SELMAN ABLAK, SULTAN GÖKSU

Özgüveni yüksek bireylerin yaptıkları işte daha başarılı oldukları yapılan çeşitli araştırmalarla ortaya konulmuştur. Dolayısıyla, insanların üstlendikleri görevlerinde veya varmak istedikleri hedeflerinde başarıya ulaşabilmeleri için belli düzeyde özgüvene sahip olmaları gerekmektedir. Söz konusu hedef kitlesi insan olan meslek gruplarında ise bu durum kendini daha net hissettirmektedir. Bu anlamda kendisine “insan” yetiştirmeyi amaç edinen öğretmenlik mesleğinde de bu mesleği ifa edenlerin sahip olacağı özgüven; yaratıcı, üretken, çözüm odaklı çalışan, öz yeterlilik bilincine sahip bireyler yetiştirmelerine etki edecektir. Bu araştırmada sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüvenleri çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, betimsel tarama deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ili genelinde görev yapan 214 sosyal bilgiler öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmada, veri toplama aracı olarak Uysal ve Gürol (2018) tarafından geliştirilen "Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Öğretime Yönelik Özgüven Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Elde edilen bulgular aritmetik ortalama, standart sapma, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi aracılığı ile çözümlenmiş ve verilerin anlamlı olup olmadığı 0,05 anlamlılık düzeyinde değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda araştırmaya katılım gösteren sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüven düzeylerinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan araştırma sonucunda sosyal bilgiler öğretmenlerinin öğretime yönelik özgüvenleri mesleki kıdem yılı, cinsiyet ve mezun olunan anabilim dalı değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermiş;  mezun olunan fakülte, görev yapılan okulun öğretim türü ve haftalık ders yükü değişkenlerine göre ise anlamlı farklılık göstermemiştir

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sosyal Bilgiler, Öğretmen, Öğretim, Özgüven

DETERMINING SOCIAL STUDIES TEACHERS' SELF-CONFIDENCE FOR TEACHING: SİVAS EXAMPLE

It has been demonstrated through various studies that individuals with high self-confidence are more successful in their work. Therefore, people must have a certain level of self-confidence in order to succeed in their duties or goals they want to achieve. In professional groups whose target audience is people, this situation makes itself more clear. In this vein, the self-confidence of those who perform teaching profession, which aims to raise "human beings", will influence training of creative, solution oriented and self-efficient individuals. In this study, self-confidence of social studies teachers working in secondary schools for teaching has been examined in terms of various variables. Descriptive survey design, one of the quantitative research methods, has been used. The study group of the research consists of 214 social studies teachers working in Sivas province. "Social Studies Teachers' Self-Confidence Scale for Teaching" developed by Uysal and Gürol (2018) has been used as a data collection tool in this study. SPSS package program has been used to analyze the data collected in the research. The findings have been analyzed by means of arithmetic mean, standard deviation, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis test and whether the data is significant has been evaluated at the level of 0.05 significance. As a result of the research, it has been concluded that the social studies teachers who have participated in the research have high levels of self-confidence for teaching. On the other hand, the self-confidence of social studies teachers for teaching shows a significant difference according to the professional seniority year, gender and graduated department; however, it does not show a significant difference according to the graduated faculty, the school type and weekly course load variables. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Social Studies, Teacher, Teaching, Self-confidence

Tam Metin 650

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.