Yıl: 2020  Cilt: 55  Sayı: 2  Sayfa: 1330-1344

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1375


GELİŞMEKTE OLAN ASYA VE AVRUPA ÜLKELERİNİN FİNANSAL GELİŞMİŞLİK PERFORMANSININ İSTATİSTİKSEL VARYANS PROSEDÜRÜ TEMELLİ OCRA YÖNTEMİYLE ANALİZİ

İLKER GÜLENÇER, SERAP PELİN TÜRKOĞLU

Bu çalışmada, gelişmekte olan 26 Asya ve Avrupa ülkesinin 2013-2017 dönemini kapsayan finansal gelişmişlik seviyesi OCRA (Operational Competitiveness Rating- Operasyonel Rekabet Değerlendirmesi) yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Finansal gelişmişlik göstergeleri olarak; geniş para arzının gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, banka mevduatlarının GSYİH’ya oranı, özel sektöre verilen yurtiçi kredilerin GSYİH’ya oranı ve likit yükümlülüklerinin GSYİH’ya oranı kriterleri kullanılmıştır. İncelenen ülkelerin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerin ağırlığı istatistiksel varyans prosedürüyle hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda gelişmekte olan Asya ve Avrupa ülkelerinin performans sıralaması, değerlendirilen kriterlere göre elde edilmiştir. Gelişmekte olan Asya ülkelerinin finansal gelişmişlik performansı (seviyesi) Avrupa ülkelerine göre daha yüksektir. Türkiye finansal gelişmişlik seviyesi bakımından orta sıralarda yer almakta ve yeni AB üyesi gelişmekte olan Avrupa ülkelerine göre daha alt sıralarda bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Finansal gelişmişlik, OCRA yöntemi, İstatistiksel varyans prosedürü, Performans analizi.

ANALYSIS OF FINANCIAL DEVELOPMENT PERFORMANCE OF DEVELOPING ASIAN AND EUROPEAN COUNTRIES USING OCRA METHOD BASED STATISTICAL VARIANCE PROCEDURE

In this study, financial development level of 26 developing Asian and European countries for the period 2013-2017 was analyzed using the OCRA (Operational Competitiveness Rating) method. As financial development indicators, the criteria of the ratio of broad money supply to gross domestic product (GDP), the ratio of bank deposits to GDP, the ratio of domestic credit to the private sector to GDP and the ratio of liquid liabilities to GDP are used. The weight of the criteria used in evaluating the countries examined was calculated by statistical variance procedure. As a result of the study, the level rankings of the developing Asian and European countries were obtained according to the evaluated criteria. Developing Asian countries' financial development performance (level) was found to be higher than developing European countries. Turkey in terms of the level of financial development is located in the middle row, and is located in the lower ranks according to the new EU member developing European countries.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Financial development, OCRA method, Statistical variance procedure, Performance analysis.

Tam Metin 217

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.