Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 1  Sayfa: 274-290

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.03.1076


İŞLETMELERDE KÜRESELLEŞME İLE BİRLİKTE PERSONEL İHTİYAÇ DURUMU TESPİTİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KIRIKKALE İLİ ÖRNEĞİ

İSMAİL GÖKDENİZ, MÜZEYYEN ÖZHAVZALI, TUNCAY ERDURAN

Küreselleşme, teknolojik gelişim, artan rekabet ve iş gücü piyasasındaki değişim aynı zaman da insan kaynakları yönetiminin, işletmeler içerisindeki rolünü de etkilemiştir. İşletmeler bu değişimlere ayak uydurabilmek için personel ihtiyacını da tekrar gözden geçirmek zorunda kalmaktadır. Bu çalışmada temel amaç Kırıkkale İlinde yer alan çok az sayıdaki büyük ölçekli işletme ile küçük ve orta ölçekli işletmeler(KOBİ) için personel ihtiyaç durumunu küreselleşme etkisi ile incelemektir. Bu amaçla bir bilgi formu hazırlanarak Kırıkkale İlinde faaliyet gösteren 150 işletmeyle yüz yüze görüşme yapıldı. Elde edilen verilere t-testi ve varyans analizi uygulandı. Böylece işletmelerin küreselleşme ve teknolojik değişimlere göre personel ihtiyaç durumundaki değişimin durumu ortaya konulmaya çalışıldı. Bu kapsamda işletmelerin İldeki personel ihtiyacının karşılanması yönünde yerel dinamiklerden Kırıkkale Üniversitesi ve diğer meslek liseleri, mesleki eğitim kurumlarına açılacak bölümler, mezun edilecek öğrencilerin özelliklerinin piyasaya uygunluğu gibi birçok konuda planlama yapılması ile sorunlara çözüm önerileri getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personel İhtiyacı, İşletmeler, KOBİ,Değişim, Küreselleşme

A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE NEED OF PERSONNEL ACCORDING TO THE GLOBALIZATION IN THE BUSINESSES: SAMPLE OF KIRIKKALE

Globalization, technological development, increasing competition and the change in the labor market also affected the human resources management's role in the businesses. Businesses have to revise their personnel needs to keep up them. The main aim of this study is to examine the need of personnel for the a few number of large-sized businesses and small-sized and medium-sized businesses(SME) in Kırıkkale with the effect of globalization. For this purpose, an information form was applied to 150 businesses in Kırıkkale by face to face interviews. In the analysis of the data obtained, t-test and variance analysis were performed. In this context, in order to meet the needs of the personnel in the province, the local dynamics of Kırıkkale University and other vocational high schools, the departments to be opened to vocational education institutions, the compatibility of the characteristics of the students to be graduated to the market, and the solutions to the problems have been proposed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Personnel Need, Businesses, SME, Change, Globalization

Tam Metin 97

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.