Son Sayı -   Yıl: 2022  Cilt: 57  Sayı: 3

1.
LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ARACILIK ETKİSİ: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
THE MEDIATOR EFFECT OF LOGISTICS PERFORMANCE ON ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM OECD COUNTRIES
ÖZLEM SANRI, ALİ PİŞKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1741    Sayfa: 1494-1507    280

2.
SAĞLIK YÖNETİCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SAĞLIK KURULUŞLARINDA RİSK YÖNETİMİ OLGUSUNUN ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ (AHS) YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RISK MANAGEMENT IN HEALTHCARE ORGANIZATION WITH THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS (AHP) METHOD FROM THE PERSPECTIVE OF HEALTH MANAGERS
YETER USLU, YASEMİN HANCIOĞLU, EMRE YILMAZ, ERMAN GEDİKLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1805    Sayfa: 1508-1513    225

3.
PERSONEL SEÇİMİNDE ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ KULLANIMININ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PERSPEKTİFİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE USE OF MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES IN PERSONNEL SELECTION FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
TUĞÇE ŞİMŞEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1819    Sayfa: 1514-1532    171

4.
TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNDE AÇIKLANMIŞ KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER (2001-2019)
CONTRASTING ADVANTAGES ANNOUNCED IN TURKEY'S FOREIGN TRADE (2001-2019)
HAKKI ÖZBAŞ, OĞUZ YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1836    Sayfa: 1547-1571    190

5.
ELEKTRİKLİ ARAÇ VARSAYIMI ALTINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR DİNAMİK ARAÇ ROTALAMA PROBLEMLERİ: KARMA TAMSAYILI DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TABANLI BİR ÇÖZÜM ALGORİTMASI
SUSTAINABLE DYNAMIC VEHICLE ROUTING PROBLEM UNDER ELECTRIC VEHICLE ASSUMPTION: A MIXED INTEGER LINEAR PROGRAMMING BASED SOLUTION ALGORITHM
MUSTAFA ÇİMEN, SEDAT BELBAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1838    Sayfa: 1572-1592    140

6.
TARİHİ ARKA PLANIYLA BİRLİKTE İMAR BARIŞI
ZONING PEACE WITH ITS HISTORICAL BACKGROUND
HARİKA UÇAR ALTINIŞIK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1854    Sayfa: 1593-1610    156

7.
KAMU KURUMU ÇALIŞANLARINDA İZLENİM YÖNETİMİ STRATEJİLERİNİN SOSYAL KAYTARMA ÜZERİNE ETKİSİ
EFFECT OF IMPRESSİON MANAGEMENT STRATEGİES ON PUBLİC EMPLOYEE SOCİAL LOAFİNG
DURSUN BİNGÖL, ALPER BAHADIR DALMIŞ, TUĞBA YAŞİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1862    Sayfa: 1611-1622    169

8.
YENİ EKONOMİK COĞRAFYA VE EKONOMİK ENTEGRASYON
NEW ECONOMIC GEOGRAPHY AND ECONOMIC INTEGRATION
ŞEKİP YAZGAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1874    Sayfa: 1623-1636    155

9.
KEMALİZMİN YENİDEN İNŞASINDA YÖN DERGİSİ VE İLHAN SELÇUK
YÖN JOURNAL AND İLHAN SELÇUK İN THE RECONSTRUCTION OF KEMALISM
YUSUF ZİYA BÖLÜKBAŞI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1882    Sayfa: 1637-1660    148

10.
TÜRKİYE’DE E-SİGORTACILIĞIN DEĞİŞİMİ VE HAYAT SİGORTALARINDA E-SİGORTA PRİM ÜRETİMİNİN DOĞRUSAL OLMAYAN OTOREGRESİF SİNİR AĞLARI İLE ÖNGÖRÜSÜ
THE CHANGE OF E-INSURANCE IN TURKEY AND FORECASTING E-INSURANCE PREMIUM PRODUCTION IN LIFE INSURANCE BY NONLINEAR AUTOREGRESSIVE NEURAL NETWORKS
NURAY TOSUNOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1892    Sayfa: 1661-1681    119

11.
DİJİTALLEŞMENİN İŞ PERFORMANSI, İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF DİGİTALİZATİON ON JOB PERFORMANCE, JOB SATİSFACTİON AND ORGANİZATİONAL COMMİTMENT
BÜŞRA KORU UZKURT, MURAT ATAN, ABDULKADİR DEVELİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1897    Sayfa: 1682-1700    149

12.
KADIN KOOPERATİFLERİNİN E-TİCARET ALGISININ BELİRLENMESİ
DETERMINING THE E-COMMERCE PERCEPTION OF WOMEN'S COOPERATIVES
FATMA FEYZA GÜNDÜZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.07.1900    Sayfa: 1701-1718    135

13.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞSİZLİK KAYGISININ DAVRANIŞSAL İKTİSAT AÇISINDAN İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF UNEMPLOYMENT ANXIETY OF UNIVERSITY STUDENTS FROM THE PERSPECTIVE OF BEHAVIORAL ECONOMICS
SEÇİL DURAN, SERKAN KÜNÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1751    Sayfa: 1719-1738    139

14.
ÖZ BENLİK UYUMUNUN MARKA ÖZGÜNLÜĞÜ DEĞERLENDİRMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT SELF-CONGRUENCE ON BRAND AUTHENTICITY EVALUATION
SERTAÇ ÇİFCİ, IŞIL KARAPINAR ÇELİK, RUZİYE COP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1860    Sayfa: 1739-1751    127

15.
TÜRK EXİMBANK’IN FAİZSİZ FİNANSMAN TEDARİKİ VE SUNULAN ALTERNATİFLER
TURK EXIMBANK'S INTEREST-FREE FINANCING PROCUREMENT AND ALTERNATIVES OFFERED
FATİH KAZANCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1828    Sayfa: 1752-1764    118

16.
GENEL MÜDÜRÜN ÖĞRENİM DÜZEYİ VE FİRMA PERFORMANSI ARASINDAKİ İLİŞKİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE CHIEF EXECUTIVE OFFICERS’ EDUCATION LEVEL AND FIRM PERFORMANCE: AN EMPIRICAL EXAMINATION OF SELECTED FIRMS LISTED ON BORSA ISTANBUL
GAMZE SEVİMLİ ÖRGÜN, HALİL CEM SAYIN, AYSEL ÖZTÜRKÇÜ AKÇAY, MEHMET AYGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1870    Sayfa: 1765-1780    138

17.
ÖRGÜTSEL GÜVENİN ÇALIŞAN DAYANIKLILIĞI ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF ORGANİZATİONAL TRUST ON EMPLOYEE RESİLİENCE
ENVER AYDOĞAN, HADİ YASREBDOOST
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1891    Sayfa: 1781-1804    136

18.
KONFEKSİYON İŞLETMELERİNDE VERİMLİLİK VE KALİTE TEMELLİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ BİR PRİM SİSTEM MODELİ
A COMPUTER-AIDED BONUS SYSTEM MODEL BASED ON PRODUCTIVITY AND QUALITY IN READY-MADE GARMENT BUSINESSES
AYDIN KOÇAK, HULİSİ AYLUÇTARHAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1896    Sayfa: 1805-1823    120

19.
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN METİNLERİNDE TUTARLILIK GÖRÜNÜMLERİ
APPEARANCES OF COHERENCE IN THE TEXTS OF SECONDARY STUDENTS
NURAY KAYADİBİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1916    Sayfa: 1824-1835    118

20.
KAMU YÖNETİCİLERİNE ETKİLERİ AÇISINDAN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ YAKLAŞIMINDAN KAMU DEĞERİ YÖNETİMİ YAKLAŞIMINA GEÇİŞ
TRANSITION FROM A NEW PUBLIC MANAGEMENT APPROACH TO A PUBLIC VALUE MANAGEMENT APPROACH IN TERMS OF ITS EFFECTS ON PUBLIC MANAGERS
HAKAN UZUN, REHA BAYANSAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1937    Sayfa: 1836-1858    114

21.
TÜRKİYE’DE KOOPERATİFLERİN KAMU YÖNETİMİ YAPISINDAKİ YERİNİN VE DENETİMİNİN YENİDEN YAPILANDIRMA GEREKLİLİĞİ ÜZERİNE YENİ BİR YAKLAŞIM
A NEW APPROACH ON THE NEED TO RESTRUCTURE THE PLACE AND AUDIT OF COOPERATIVES IN THE STRUCTURE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN TURKEY
FAZIL AYDIN, EROL DEMİR, İLHAN HATİPOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1823    Sayfa: 1859-1874    141

22.
ÇALIŞANLARDAKİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ OKURYAZARLIĞININ BELİRSİZLİĞE TAHAMMÜLSÜZLÜK ETKİSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
AN EMPIRICAL RESEARCH ON THE EFFECT OF INFORMATION SYSTEMS LITERACY ON EMPLOYEES' INTOLERANCE TO UNCERTAINTY
POLATHAN KÜSBECİ, SUZAN URGAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1865    Sayfa: 1875-1889    133

23.
TÜRKİYE'DE KENTSEL VE KIRSAL ALANLAR İÇİN HANEHALKI TÜKETİM EŞİTSİZLİĞİ: KANTIL REGRESYON YAKLAŞIMI
HOUSEHOLD CONSUMPTION INEQUALITY FOR URBAN AND RURAL AREAS IN TURKEY: A QUANTILE REGRESSION APPROACH
SEDA ŞENGÜL, KENAN LOPCU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1866    Sayfa: 1890-1904    125

24.
KURUMSAL YÖNETİM VE MUHASEBE BİLGİSİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ
THE EFFECT OF CORPORATE GOVERNANCE AND ACCOUNTING KNOWLEDGE ON FIRM VALUE
GÖKHAN ÖZER, NAGİHAN AKTAŞ, İLHAN ÇAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1879    Sayfa: 1905-1919    147

25.
SEÇİLMİŞ MAKRO-EKONOMİK GÖSTERGELERİN İLK HALKA ARZLARIN SIKLIĞINA ETKİSİ: G-7 ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF SELECTED MACRO-ECONOMİC INDİCATORS ON THE FREQUENCY OF INİTİAL PUBLİC OFFERİNGS: A RESEARCH ON THE G-7 COUNTRİES
MUSTAFA ÖZYEŞİL, HAVANE TEMBELO
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1899    Sayfa: 1920-1939    128

26.
HAYAT DIŞI BRANŞINDAKİ SİGORTA ŞİRKETLERİNİN ETKİNLİKLERİNİN VZA YÖNTEMİYLE ANALİZİ -TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF INSURANCE COMPANIES IN NON-LIFE BRANCH WİTH DEA METHOD -THE CASE OF TURKEY
CEMİL ŞENEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1901    Sayfa: 1940-1954    146

27.
KARMAŞIK DEVAMLILIK, ÇALIŞAN SESİ, İŞVEREN MARKASI VE FARKLILIK ALGISI İLİŞKİSİ: BİR LOJİSTİK ÖRGÜTÜ
THE RELATIONSHIP OF PRESENTEEISM, EMPLOYEE VOICE, EMPLOYER BRAND AND PERCEPTION OF DIVERSITY: A LOGISTICS ORGANIZATION
OSMAN BENK, ALPTEKİN SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1910    Sayfa: 1955-1982    119

28.
AVRUPA’DA İSLAMOFOBİ: AŞIRI SAĞ/POPÜLİST PARTİLERİN SEÇİM MALZEMESİ
ISLAMOPHOBIA İN EUROPE: POLITICAL LEVERAGE FOR FAR-RIGHT/POPULIST PARTIES
SERPİL GÜDÜL, ERDAL BAYAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1922    Sayfa: 1983-2003    127

29.
TARIM KREDİLERİ İLE TARIMSAL BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN AGRICULTURAL LOANS AND AGRICULTURAL GROWTH: THE CASE OF TURKEY
ESRA UYGUR, EMİNE ÖNER KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1929    Sayfa: 2004-2022    133

30.
İNTERNET BAĞIMLILIĞI VE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ANKARA İLİNDE BİR ÇALIŞMA
EVALUATION OF THE RELATION BETWEEN HEALTH LITERACY AND INTERNET ADDICTION: A STUDY IN ANKARA
ABDULLAH ALPER ERTEM, ALPER GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1761    Sayfa: 2023-2038    114

31.
ELEKTRONİK TIBBİ KAYIT KABUL MODELİ SEVİYE-7 DİJİTAL HASTANELERDE TEKNOLOJİ KABUL DÜZEYİNİN VE TIBBİ HATA ALGISININ DOĞRUSAL OLMAYAN KANONİK KORELASYON ANALİZİYLE İNCELENMESİ
ELECTRONIC MEDICAL RECORD ADOPTION MODEL LEVEL-7 IN DIGITAL HOSPITALS, EXAMINATION OF TECHNOLOGY ACCEPTANCE LEVEL AND MEDICAL ERRORS PERCEPTION BY NONLINEAR CANONICAL CORRELATION ANALYSIS
GÜLHAN GÖK, AYKUT EKİYOR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1813    Sayfa: 2039-2059    117

32.
SOKRATES’TEN TAYLOR’A ESKİMEYEN YÖNETİM DÜŞÜNCESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
FROM SOCRATES TO TAYLOR, AN EVALUATION OVER MANAGEMENT THOUGHT
SÜLEYMAN ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1888    Sayfa: 2060-2076    131

33.
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SANAL ORTAM YALNIZLIK DÜZEYİ
VİRTUAL ENVİRONMENT LONELİNESS LEVEL OF HEALTHCARE PROFESSİONALS
BARIŞ ÖZTUNA, KEZBAN ÖZÇELIK KAYNAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1920    Sayfa: 2077-2089    126

34.
COVID-19 DÖNEMİNDE HEMŞİRELERDE MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE EFFECT OF OCCUPATIONAL BURNOUT IN NURSES ON INTENT TO LEAVE: THE MEDIATION ROLE OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
GÖKTEN ÖNGEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.08.1849    Sayfa: 2090-2104    117

35.
OTANTİK LİDERLİĞİN İŞ ÜRETKENLİĞİNE ETKİSİNDE İŞYERİNDE MUTLULUĞUN ARACILIK ETKİSİ
MEDIATING EFFECT OF HAPPINESS AT WORK ON THE EFFECT OF AUTHENTIC LEADERSHIP ON WORK PRODUCTIVITY
MURAT AK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1944    Sayfa: 2105-2125    129

36.
NAKLİYE ŞİRKETLERİ İÇİN AHP VE TOPSIS METODLARI KULLANILARAK SİTE YERİ SEÇİMİ : MERSİN UYGULAMASI
COMPLEX LOCATION SELECTION FOR TRANSPORT COMPANIES USING AHP AND TOPSIS METHOD: STUDY OF MERSIN
MUHAMMED TURĞUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1852    Sayfa: 2126-2143    120

37.
E-DEVLET KAVRAMININ DİJİTAL DEVLET VE ELEKTRONİK/DİJİTAL YÖNETİŞİM KAVRAMLARI EKSENİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF E-GOVERNMENT CONCEPT IN TERMS OF DIGITAL GOVERNMENT AND ELECTRONIC/DIGITAL GOVERNANCE CONCEPTS
AYŞEGÜL SAYLAM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1887    Sayfa: 2144-2163    121

38.
ANTALYA'DA FAALİYET GÖSTEREN HASTANELERİN WEB SİTELERİNİN MEDİKAL TURİZM AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE WEBSITES OF HOSPITALS OPERATING IN ANTALYA IN TERMS OF MEDICAL TOURISM
ESRA VONA KURT, NESRİN ŞALVARCI TÜRELİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1895    Sayfa: 2164-2187    105

39.
KİŞİSEL GELİŞİM OLANAKLARI VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNDE A TİPİ KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF TYPE A PERSONALITY TRAIT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND JOB SATISFACTION
NAZMİYE ÜLKÜ PEKKAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1932    Sayfa: 2188-2205    116

40.
ULUSLARARASI PAZARLARDA UYGULANAN ADAPTASYON STRATEJİLERİNİN İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: PAZARA GİRİŞ STRATEJİLERİNİN DÜZENLEYİCİ ROLÜ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF ADAPTATION STRATEGIES APPLIED IN INTERNATIONAL MARKETS ON EXPORT PERFORMANCE: A RESEARCH ON THE MODERATING ROLE OF MARKET ENTRY STRATEGIES
MEHMET UZUN, FİLİZ ÇAYIRAĞASI, FİLİZ ÇOPUROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1906    Sayfa: 2206-2231    115

41.
KARİYER ALANININ SOSYOLOJİSİ: ORTAK YAZARLIK ANALİZİ İLE BİLİMSEL ARAŞTIRMA İŞ BİRLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
THE SOCİOLOGY OF CAREER FİELD: INVESTİGATİNG SCİENTİFİC RESEARCH COLLABORATİON TROUGH CO-AUTHORSHİP ANALYSES
İHSAN AYTEKİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1951    Sayfa: 2232-2253    129

42.
POLİTİK YETİ: LİTERATÜR TARAMASI VE BİBLİYOMETRİK ANALİZ
POLITICAL SKILL: LITERATURE REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSİS
AYNUR TAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1955    Sayfa: 2254-2288    142

43.
DİJİTAL DÜNYADA KARA PARA AKLAMA: ÖRNEK OLAYLAR
MONEY LAUNDERING IN THE DIGITAL WORLD: CASE STUDIES
EYMEN GÜREL, ÇAĞATAY ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1890    Sayfa: 2289-2305    130

44.
TÜRKİYE’NİN KAMU ÖZEL İŞ BİRLİĞİ POLİTİKASI: SÜREÇ, AKTÖR VE ANALİZ
TURKEY’S PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP POLICY: PROCESS, ACTOR AND ANALYSIS
HAKAN UZUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1829    Sayfa: 2306-2330    111

45.
BİREYLERİN DİNİ SEBEPLERLE FİNANSAL DIŞLANMA KARARI ALMALARINA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ
EXAMİNİNG THE FACTORS AFFECTİNG INDİVİDUALS' DECİSİON TO FİNANCİAL EXCLUSİON FOR RELİGİOUS REASONS
İBRAHİM BOZKURT, MELEK YILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1904    Sayfa: 2331-2346    119

46.
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ENFLASYONUN POLİTİK VE KURUMSAL BELİRLEYİCİLERİ
POLITICAL AND INSTITUTIONAL DETERMINANTS OF INFLATION IN DEVELOPING COUNTRIES
ZEKİ AKBAKAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1912    Sayfa: 2347-2363    111

47.
İÇSEL PAZARLAMA UYGULAMALARININ MÜŞTERİ YÖNLÜ DAVRANIŞLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACILIK ROLÜ: MÜŞTERİLER İLE ETKİLEŞİM KURAN ÇALIŞANLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE EFFECT OF INTERNAL MARKETING PRACTICES ON CUSTOMER-ORIENTED BEHAVIORS: A STUDY ON EMPLOYEES INTERACTING WITH CUSTOMERS
ÜMİT BAŞARAN, İLKNUR UNCUOĞLU YOLCU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1914    Sayfa: 2364-2389    126

48.
AKSARAY İLİNDE SÜTÜN KOOPERATİFLER ARACILIĞIYLA PAZARLANMA SÜRECİ
MARKETING PROCESS OF MILK THROUGH COOPERATIVES IN AKSARAY PROVINCE
LEVENT AKKAYA, AHMET ÖZÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1936    Sayfa: 2390-2408    102

49.
ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS AND ECONOMIC GROWTH IN MIDDLE-INCOME COUNTRIES
TUBA AKAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1938    Sayfa: 2409-2425    103

50.
HAYAT DIŞI SİGORTA SEKTÖRÜNDE FİNANSAL PERFORMANSIN BÜTÜNLEŞİK AHP-SV VE MAIRCA YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ
ANALYSİS OF FİNANCİAL PERFORMANCE İN THE NON-LİFE INSURANCE SECTOR WİTH INTEGRATED AHP-SV AND MAIRCA METHODS
OSMAN YAVUZ AKBULUT, TİMUR GÜMÜŞKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1941    Sayfa: 2426-2448    131

51.
LİDER ÜYE ETKİLEŞİMİ VE PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRMENİN ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME ÜZERİNDE ETKİSİ: MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
THE EFFECT LEADER MEMBER EXCHANGE AND PSYHCHOLOGICAL EMPOWERMENT ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION: THE CASE OF MUĞLA SITKI KOÇMAN UNIVERSITY
İREM KILIÇ, ESRA BURCU BULGURCU GÜREL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1898    Sayfa: 2449-2472    143

52.
BORSA İSTANBUL (BIST) TEKSTİL VE DERİ ENDEKSİ FİRMALARININ KARLILIĞINI ETKİLEYEN İÇSEL FAKTÖRLERİN ANALİZİ
ANALYSIS OF INTERNAL FACTORS AFFECTING THE PROFITABILITY OF TEXTILE AND LEATHER INDEX COMPANIES ON THE ISTANBUL STOCK EXCHANGE (BIST)
ALİ AKGÜN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1942    Sayfa: 2473-2487    105

53.
COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİLE İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF FAMILY RELATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS DURING THE COVID-19 PANDEMIC PROCESS
ZEYNEP ŞENTÜRK DIZMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1943    Sayfa: 2488-2500    129

54.
ORTAKLARIN KOOPERATİFLERİN ÜRÜN PAZARLAMA SÜRECİNE KATILIMI: IĞDIR İLİ TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ
PARTİCİPATİON OF MEMBERS İN THE PRODUCT MARKETİNG PROCESS OF COOPERATİVES: THE CASE OF AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES İN IGDİR PROVİNCE
BAKİYE KILIÇ TOPUZ, SEVDA ÖZALP, MURAT KÜLEKÇİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1946    Sayfa: 2501-2518    121

55.
ÜNİVERSİTE İDARİ PERSONELİN ÇOCUK YETİŞTİRME TUTUMLARININ İNCELENMESİ
EXAMİNİNG THE CHİLD-REARİNG ATTİTUDES OF UNİVERSİTY ADMİNİSTRATİVE STAFF
AYŞEGÜL AYHAN, OĞUZ SERDAR KESİCİOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1763    Sayfa: 2519-2538    121

56.
MEVSİMLİK FINDIK TARIM İŞÇİLİĞİ YAPAN AİLELERİN ÇALIŞAN ÇOCUKLARINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR SOSYAL AĞ ANALİZİ
EVALUATİON OF THE PERCEPTİON OF SEASONAL AGRİCULTURAL HAZELNUT WORKER'S FAMİLİES TOWARD CHİLD AGRİCULTURAL LABOR: A SOCİAL NETWORK ANALYSİS
MERVE YILMAZ, CENGİZ SAYIN, MEHMET BOZOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1919    Sayfa: 2539-2552    115

57.
ETİK LİDERİN İŞ PERFORMANSINA ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL ADALET POLİTİKA VE UYGULAMALARININ ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL JUSTICE POLICIES AND PRACTICES IN THE EFFECT OF ETHICAL LEADER ON JOB PERFORMANCE
LÜTFİ SÜRÜCÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.09.1927    Sayfa: 2553-2566    148

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.