Yıl: 2012  Cilt: 47  Sayı: 2

1.
KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARINDA TARIMSAL KREDİNİN ROLÜ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ UYGULAMASI
THE ROLE OF AGRİCULTURAL CREDİTS IN RURAL DEVELOPMENT AND AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES APPLİCATİON
O.MURAT KOÇTÜRK, M.METİN ARTUKOĞLU, ERDOĞAN GÜNEŞ, FUNDA GENÇLER, ÖZNUR ŞEN
doi:    Sayfa: 1-15    885

2.
YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PAZAR ODAKLILIK DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAKARYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF THE PERSONAL CHARACTERİSTİCS OF MANAGERS ON MARKETİNG ORİENTATİON: A STUDY OF THE SAKARYA INDUSTRİAL ZONES
HASAN TUTAR, AYDIN YILMAZER
doi:    Sayfa: 16-29    828

3.
MÜŞTERİNİN FİRMAYA ŞİKÂYET ETME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
ORGANİZATİONAL FACTOR THAT AFFECT CUSTOMER COMPLAİNİNG PROPENSİTY TO FİRM
İBRAHİM BOZACI, TÜLİN DURUKAN, İSMAİL GÖKDENİZ
doi:    Sayfa: 30-46    822

4.
YAŞLI BİREYLERİN YAŞADIKLARI ŞEHRE GÖRE YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİ
ASSESSMENT OF QUALİTY OF LİFE OF THE ELDERLY PEOPLE BY CİTİES
FATMA ARPACI, SERACEDDİN GÜRBÜZ
doi:    Sayfa: 47-64    855

5.
TÜRKİYE’DE YEREL HİZMETLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF LEGAL ARRANGEMENTS CONCERNING LOCAL SERVICES IN TURKEY
HASAN YAYLI, REFİK YASLIKAYA
doi:    Sayfa: 65-82    1037

6.
GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINDAN SANAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA GEÇİŞTE KARŞILAŞILAN FARKLI MODELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİNG OF DİFFERENT MODELS PASSİNG FROM TRADİTİONAL MARKETİNG MİX ELEMANETS TO VİRTUAL MARKETİNG MİX ELEMENTS
ÖZLEM ÇATLI, AHME ÇATLI
doi:    Sayfa: 83-97    849

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.