ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-15

KIRSAL KALKINMA UYGULAMALARINDA TARIMSAL KREDİNİN ROLÜ VE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ UYGULAMASI
THE ROLE OF AGRİCULTURAL CREDİTS IN RURAL DEVELOPMENT AND AGRİCULTURAL CREDİT COOPERATİVES APPLİCATİON

O.MURAT KOÇTÜRK, M.METİN ARTUKOĞLU, ERDOĞAN GÜNEŞ, FUNDA GENÇLER, ÖZNUR ŞEN

Makale Özeti Tam Metin 184

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 16-29

YÖNETİCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PAZAR ODAKLILIK DURUMLARI ÜZERİNE ETKİSİ: SAKARYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE IMPACT OF THE PERSONAL CHARACTERİSTİCS OF MANAGERS ON MARKETİNG ORİENTATİON: A STUDY OF THE SAKARYA INDUSTRİAL ZONES

HASAN TUTAR, AYDIN YILMAZER

Makale Özeti Tam Metin 149

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 30-46

MÜŞTERİNİN FİRMAYA ŞİKÂYET ETME EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN ÖRGÜTSEL FAKTÖRLER ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
ORGANİZATİONAL FACTOR THAT AFFECT CUSTOMER COMPLAİNİNG PROPENSİTY TO FİRM

İBRAHİM BOZACI, TÜLİN DURUKAN, İSMAİL GÖKDENİZ

Makale Özeti Tam Metin 150

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 47-64

YAŞLI BİREYLERİN YAŞADIKLARI ŞEHRE GÖRE YAŞAM KALİTESİ DEĞERLENDİRMELERİ
ASSESSMENT OF QUALİTY OF LİFE OF THE ELDERLY PEOPLE BY CİTİES

FATMA ARPACI, SERACEDDİN GÜRBÜZ

Makale Özeti Tam Metin 144

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 65-82

TÜRKİYE’DE YEREL HİZMETLERLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERİN GELİŞİMİ
DEVELOPMENT OF LEGAL ARRANGEMENTS CONCERNING LOCAL SERVICES IN TURKEY

HASAN YAYLI, REFİK YASLIKAYA

Makale Özeti Tam Metin 161

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 83-97

GELENEKSEL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINDAN SANAL PAZARLAMA KARMASI ELEMANLARINA GEÇİŞTE KARŞILAŞILAN FARKLI MODELLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
THE EVALUATİNG OF DİFFERENT MODELS PASSİNG FROM TRADİTİONAL MARKETİNG MİX ELEMANETS TO VİRTUAL MARKETİNG MİX ELEMENTS

ÖZLEM ÇATLI, AHME ÇATLI

Makale Özeti Tam Metin 143

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2012 Cilt: 47 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ