Kabul Edilen Makaleler

ÇALIŞANLARIN KISA ÖZ-KONTROL ALGILARI ÜZERİNE GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON EMPLOYEES’ BRIEF SELF-CONTROL PERCEPTIONS
MUHAMMED ALİ YETGİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1361    0

İRAN’DA KALKINMA PLANLAMASININ TARİHSEL SOSYOLOJİSİ: İDEOLOJİ, RANT VE OLUMSALLIKLARIN ÖNEMİ
THE HİSTORİCAL SOCİOLOGY OF NATİONAL DEVELOPMENT PLANNİNG İN IRAN: IDEOLOGY, RENT AND CONTİNGENCİES MATTER
NASERADDIN ALIZADEH
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1356    0

İHRACAT BAĞLILIĞI, İHRACAT PAZAR ORYANTASYONU VE PERFORMANS : TÜRK İHRACATÇILARININ ANALİZİ
EXPORT COMMITMENT, EXPORT MARKET ORIENTATION AND PERFORMANCE: AN ANALYSIS OF TURKISH EXPORTERS
MURAT ARSLANDERE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1354    0

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN ÇALIŞAN PERFORMANSI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNDE İŞ TATMİNİNİN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF JOB SATISFACTION IN THE INFLUENCE OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON EMPLOYEE PERFORMANCE
ERGÜN KARA, ATTİLA KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1347    0

ÜLKELERİN MAKROEKONOMİK GÖSTERGELERİ İLE MUTLULUK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN MACROECONOMİC INDİCATORS AND HAPPPİNESS SCORES OF COUNTRİES
ALPTUĞ AKSOY, SERAP TAŞKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1337    0

SOĞUK ZİNCİR LOJİSTİĞİ GEREKTİREN ULUSLARARASI TİCARETTE NESNELERİN İNTERNETİNİN KULLANIMI
USE OF INTERNET OF THINGS (IOT) İN COLD CHAIN LOGISTICS FOR INTERNATIONAL TRADE
IŞILAY TALAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1333    0

SU OKURYAZARLIĞI ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ
DEVELOPMENT OF WATER LİTERACY SCALE
UFUK SÖZCÜ, ABDULLAH TÜRKER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1365    0

KAMU KURUMLARINDA UYGULANACAK YENİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİNE YÖNELİK KAMU ÇALIŞANLARININ ALGISI: KARABÜK VALİLİĞİ ÖRNEĞİ
EMPLOYEES’ PERCEPTION TO NEW PERFORMANCE EVALUATION SYSTEM TO BE APPLIED IN PUBLIC INSTITUTION: THE CASE OF KARABÜK GOVERNORSHIP
MEHMET MURAT TUNÇBİLEK, AHMET ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1314    0

İŞ BECERİKLİLİĞİNİN İŞE YABANCILAŞMA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
THE EFFECT OF JOB CRAFTING ON WORK ALIENATION
MUSTAFA BABADAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1293    0

BÜYÜK VERİ ÇAĞINDA SOSYAL MEDYA VERİLERİNİN SOSYAL BİLİMLER İÇİN ÖNEMİ; TWİTTER ÖRNEĞİ
IMPORTANCE OF SOCİAL MEDİA DATA FOR SOCİAL SCİENCES İN BİG DATA AGE; THE CASE OF TWİTTER
HÜSEYİN TUĞRUL OKTAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1291    0

OTEL ÇALIŞANLARININ PRESENTEEİSME (İŞTE VAR OLAMAMA) İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
OPİNİONS OF HOTEL EMPLOYEES ON PRESENTEEİSM
EBRU DÜŞMEZKALENDER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1384    0

ALGILANAN AŞIRI NİTELİKLİLİĞİN YENİLİKÇİ DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: ALGILANAN LİDER DESTEĞİNİN ARACILIK ROLÜ
THE EFFECT OF PERCEIVED OVERQUALIFICATION ON INNOVATIVE BEHAVIOR: THE MEDIATING ROLE OF PERCEVIED LEADER SUPPORT
ENGİN KANBUR, SAKİNE ŞEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1197    0

YARATICI MUHASEBE VE BANKALAR ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
CREATIVE ACCOUNTING AND AN APPLICATION ON BANKS
BURCU NAZLIOĞLU, KADİR GÜRDAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1372    0

DÖNÜŞÜMSEL LİDERLİK, KİŞİ-ÖRGÜT UYUMU VE DİĞERKÂMLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİ: KİŞİ-ÖRGÜT UYUMUNUN ARACI ETKİSİ
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, PERSON-ORGANIZATION FIT AND ALTRUISM BEHAVIOR RELATIONSHIP: THE MEDIATOR EFFECT OF PERSON-ORGANIZATION FIT
ALPTEKİN SOKMEN, FİLİZ KARAGÖZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1368    0

NORMATİF BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: İŞ TATMİNİNİN DÜZENLEYİCİLİK ETKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN NORMATIVE COMMITMENT AND TURNOVER INTENTION: THE MODERATOR EFFECT OF JOB SATISFACTION
ALEV SÖKMEN, GÖKHAN KENEK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1355    0

YABANCILARA KONUT SATIŞI İLE KONUT BALONU İLİŞKİSİNİN GSADF SINAMALARI İLE ARAŞTIRILMASI: TÜRKİYE GENELİ VE İSTANBUL, ANTALYA İLLERİ ÖRNEĞİ
ANALYZING THE RELATIONSHIP BETWEEN HOUSING SALES TO FOREIGNERS AND THE HOUSING BUBBLE WITH GSADF TESTS: THE CASE OF ISTANBUL, ANTALYA PROVINCES AND THROUGHOUT TURKEY
İLKAY GÜLER, ATİLLA GÖKÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1353    0

DÖVİZ KURUNUN BORSA İSTANBUL SANAYİ ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: YAPISAL KIRILMALARI MODELLEMEDE FARKLI YAKLAŞIMLAR KULLANAN EŞBÜTÜNLEŞME TESTLERİNDEN BULGULAR
THE EFFECT OF EXCHANGE RATE ON BORSA ISTANBUL INDUSTRİAL INDEX: EVİDENCE FROM COİNTEGRATİON TESTS WİTH DİFFERENT APPROACHES TO MODEL STRUCTURAL BREAKS
YÜKSEL İLTAŞ, KARTAL DEMİRGÜNEŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1352    0

MALİ DIŞLAMA ETKİSİ: 1975 – 2016 DÖNEMİ TÜRKİYE İÇİN ARDL SINIR TESTİ SINAMASI
FISCAL CROWDING OUT: ARDL BOUND TEST 1975 - 2016 PERIOD FOR TURKEY
EREN ÇAŞKURLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1346    0

ORTAOKUL 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BEYİN GÖÇÜ KAVRAMINA İLİŞKİN ALGILARININ İNCELENMESİ
A STUDY OF PERCEPTIONS OF THE 8TH GRADE STUDENTS REGARDING THE BRAIN DRAIN CONCEPTION
CENNET GÜNEŞ, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1330    0

AKREDİTİF ÖDEME ŞEKLİNE İLİŞKİN HİLE VAKALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
AN ASSESSMENT FOR FRAUD CASES İN LETTER OF CREDİT PAYMENT METHOD
GENCAY KARAKAYA, TUĞBA ARSLANCAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1328    0

KARMA ÜRETİM SİSTEMLERİNDE KARBON SALINIMI FAKTÖRÜNÜN ÜRETİM VE STOK KONTROLÜNE ETKİLERİ
THE EFFECTS OF CARBON EMISSION ON PRODUCTION AND INVENTORY CONTROL IN HYBRD PRODUCTION SYSTEMS
SEDAT BELBAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1327    0

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
THE RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL COMMİTMENT AND TURNOVER INTENTİON: MODERATİNG EFFECT OF TRANSFORMATİONAL LEADERSHİP
NURCAN ALKIŞ, MURAT TAHİR ÇALDAĞ, HAKKI OKAN YELOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1320    0

KAMU YÖNETİMİNDE BİR PRATİĞİ ANLAMLANDIRMA: YÖNETSEL PROKSEMİ
MAKING SENSE OF A PRACTICE IN PUBLIC ADMINISTRATION: MANAGERIAL PROXEMIA
SERDAR VURAL UYGUN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1318    0

TÜRKİYE’DE PARA VAKIFLARI KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALAR VE BUNLAR HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME
THE STUDIES ABOUT CASH FOUNDATIONS (WAQFS) DONE IN TURKEY AND GENERAL EVALUATION OF THESE STUDIES
ABDULKADİR ATAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.05.1234    0

MALİ AÇIK, HİSSE SENEDİ PİYASALARI VE PARA ARZI ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE’DEN KANIT
THE RELATIONSHIP AMONG FISCAL DEFICIT, STOCK MARKET, AND MONEY SUPPLY: EMPIRICAL EVIDENCE FOR TURKEY
ECENUR UĞURLU YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1331    0

TÜRKİ DEVLETLERDE KÜRESEL EKONOMİK ENTEGRASYON, BEŞERİ SERMAYE YATIRIMLARI VE YOLSUZLUK İLİŞKİSİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN GLOBAL ECONOMIC INTEGRATION, HUMAN CAPITAL INVESTMENTS AND CORRUPTION IN TURKIC STATES
TÜRKER ŞİMŞEK, EMİNE DESTEBAŞI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1324    0

ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE EBEVEYNLERİNİN BİLİM VE SANAT MERKEZİ’NE YÖNELİK KAVRAMLARA İLİŞKİN BİLİŞSEL ALGILARININ KİT ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
EXAMINING THE COGNITIVE PERCEPTIONS OF GIFTED STUDENTS AND THEIR PARENTS REGARDING THE CONCEPTS OF SCIENCE AND ART CENTER VIA WAT
CENNET GÖLOĞLU DEMİR, ENGİN DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1321    0

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN MANTIKLI VE GÜVENİLİR ÇIKTI AÇIĞI VE REEL DÖVİZ KURU ÇEVRİMLERİ TAHMİNLERİ
INTUITIVE AND RELIABLE ESTIMATES OF OUTPUT GAP AND REAL EXCHANGE RATE CYCLES FOR TURKEY
MEHMET FATİH EKİNCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1308    0

VARLIK FİYATLARI KANALI İÇİNDE ARSA, KONUT VE EMLAK FİYATLARI
LAND, REAL ESTATE AND HOUSING PRİCES IN ASSET PRİCES CHANNEL
GÖZDE ARSLAN, HİCRAN KASA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1304    0

TÜRKİYE'DE YAŞLILARDA SAĞLIK HARCAMASININ BELİRLEYİCİLERİ
DETERMINANTS OF HEALTH EXPENDITURE FOR ELDERLY PEOPLE IN TURKEY
ÖZLEM HAYTA, SEDA ŞENGÜL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1255    0

HİSSE SENEDİ FİYATLARININ AÇIKLANMASINDA FİNANSAL ORANLARIN ROLÜ: BIST SANAYİ ENDEKSİNDEKİ FİRMALAR ÖRNEĞİ
THE ROLE OF FINANCIAL RATIOS IN EXPLAINING THE STOCK PRICES: AN EXAMPLE OF THE COMPANIES IN BIST INDUSTRY INDEX
GÖKHAN ÖZER, İLHAN ÇAM, TUĞBA H. ÖZÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1249    0

TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER İLE SEÇMEN OY VERME DAVRANIŞLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PAZARLAMA BAĞLAMINDA KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF FACTORS AFFECTING CONSUMER PURCHASE BEHAVIORS AND FACTORS AFFECTING VOTER VOTING BEHAVIOR
ERHAN SUR, METEHAN TOLON
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1316    0

SADAKAT KARTLARININ YEREL MARKET TERCİHİNDE VE MÜŞTERİ SADAKATİNDEKİ YERİ: SÜPERMARKET KARTLARINA İLİŞKİN ANKARA’DA BİR ÖZEL OKUL VELİLERİ ÜZERİNDE ARAŞTIRMA.
THE PLACE OF LOYALTY CARDS IN LOCAL MARKET PREFERENCE AND CUSTOMER LOYALTY: A RESEARCH ON PRİVATE SCHOOL PARENTS İN ANKARA REGARDİNG SUPERMARKET CARDS
ALİ AYCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1309    0

MEDYA OKURYAZARLIĞI BECERİSİNİN MEDYA OKURYAZARLIK ÖĞRETİM ÖZ-YETERLİKLERİNİ YORDAMA DÜZEYİ
THE MEDIA LITERACY SKILL PREDICTING LEVEL OF MEDIA LITERACY TEACHING SELF-EFFICACY
SERVET ÜZTEMUR, GÖRKEM AVCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1299    0

VOLKAN TOPOĞRAFYASI KONULARININ ÖĞRETİMİNDE GEZİ-GÖZLEM YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ
THE EFFECT OF FIELDTRIP METHOD ON ACADEMIC ACHIEMENT IN TEACHING THE SUBJECTS OF VOLCANO TOPOGRAPHY
NEŞE DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.04.1322    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.