ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Kabul Edilen Makaleler

SİGORTA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ, SADAKATİ VE GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH FOR DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND RELIABILITY IN INSURANCE BUSİNESS

HAŞİM ÖZÜDOĞRU, SİNAN ŞEKEROĞLU, OKAN FİDANLI

Makale Özeti 0

KÜÇÜK BALIK BÜYÜK BALIĞI YUTABİLİR Mİ? REKABET STRATEJİLERİNİN ANLAŞILMASINDA SUN TZU’NUN “SAVAŞ SANATI” TAKTİKLERİNDEN DERSLER
SMALL FISH CAN SWALLOW BIG FISH? UNDERSTANDING COMPETITION STRATEGIES TACTICAL LESSONS FROM SUN TZU'S BOOK "ART OF WAR"

GÖKBEN BAYRAMOĞLU

Makale Özeti 0

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
WORKPLACE INCIVILITY: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

MELDA KEÇECİ, TÜLAY TURGUT

Makale Özeti 0

TÜRKİYE’NİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN TÜSİAD SÖYLEMLERİ: 2002-2017 DÖNEMİ
TÜSİAD DISCOURSE ON TURKEY'S EUROPEAN UNION MEMBERSHIP PROCESS: 2002-2017 PERIOD

GÜLCAN IŞIK

Makale Özeti 3

KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY

HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti 21

YOKSULLUĞUN KÜRESEL GÖRÜNÜMÜ VE SOSYAL POLİTİKALAR KAPSAMINDA TÜRKİYE'DE YOKSULLUKLA MÜCADELE
GLOBAL OUTLOOK OF POVERTY AND STRUGGLE AGAINST POVERTY IN TURKEY WITHIN THE SCOPE OF SOCIAL POLICIES

TURGAY CEYHAN

Makale Özeti 0

ÇALIŞAN SESSİZLİĞİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF EMPLOYEE SILENCE IN TERMS OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS

ALPER GÜRER, NEVİN DENİZ

Makale Özeti 3

TÜRKİYE’DE KADIN KOOPERATİFÇİLİĞİ
WOMEN'S COOPERATIVES IN TURKEY

GÜLAY GÜNAY, AYBALA DEMIRCI AKSOY

Makale Özeti 0

LİMAN BİLGİ SİSTEMLERİNİN BAŞARI FAKTÖRLERİNİN ÖLÇÜMÜ
MEASUREMENT OF SUCCESS FACTORS OF PORT INFORMATION SYSTEMS

SERDAR ALNIPAK, METİN UYAR, ADNAN DUYGUN

Makale Özeti 18

ETİK VE AHLAK: GELİŞEN AFRİKA EKONOMİLERİ İÇİN AHİLİKTEN BİR DERS
ETHICS AND MORALS: A LESSON FROM AKHISM FOR DEVELOPING ECONOMIES OF AFRICA

ENVER AYDOĞAN, MUTASİM KHALFAN KHALİD

Makale Özeti 27

ÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL TRAVMALARI İLE EGO SAVUNMA MEKANİZMALARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CHILDHOOD MENTAL TRAUMA AND EGO DEFENSE MECHANISMI

ELİF GÜNERİ YÖYEN

Makale Özeti 30

MUHASEBE MESLEĞİNDE ETİK: MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TUTUMLARINI ÖLÇME SORUNSALI
ETHİCS IN ACCOUNTİNG PROFESSİON: THE PROBLEM OF MEASURİNG THE ATTİTUDES OF PROFESSİONAL ACCOUNTANTS

EDNAN AYVAZ, TAHSİN GEÇKİL

Makale Özeti 32