Kabul Edilen Makaleler

AKILLI ÜLKELER: İSVİÇRE, BOSNA HERSEK VE TÜRKİYE KIYASLAMASI VE TÜRKİYE’NİN AKILLI ÜLKE PERFORMANS ANALİZİ
SMART COUNTRIES: COMPARISON OF SWITZERLAND, BOSNIA AND TURKEY, AND SMART COUNTRY PERFORMANCE ANALYSIS OF TURKEY
ABDURRAHMAN AVCIOĞLU, CİHAN TANRIÖVEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.08.1416    0

MALİYETLERİN DÜŞÜRÜLMESİNDE KAİZEN MALİYETLEMENİN ROLÜ: BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE VAKA ÇALIŞMASI
THE ROLE OF KAIZEN COSTING IN THE REDUCTION OF COSTS: A CASE STUDY IN A TEXTILE COMPANY
ÖMER BURAK PAKSOY, NAİM ATA ATABEY, BAKİ YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1397    0

EVDE YAŞAYAN YAŞLILARDA YALNIZLIK ALGISI İLE SOSYAL MEDYA KULLANIMI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LONELINESS PERCEPTIONS AND SOCIAL MEDIA USAGE AMONG ELDERLY LIVING AT HOME
HANİFE GÖKER, HAKAN TEKEDERE, FATMA ARPACI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1391    0

ONLİNE ALIŞVERİŞTE HEDONİK SATIN ALMA NEDENLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE REASONS OF HEDONIC PURCHASE IN ONLİNE SHOPPING
ÖZLEM ÇATLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1385    0

ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ÜZERİNE ETKİSİ: YERLİ VE YABANCI FİRMA ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE ÇOKLU GRUP ANALİZİ
THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON ORGANIZATIONAL SILENCE: MULTIPLE GROUP ANALYSIS ON DOMESTIC AND FOREIGN FIRM EMPLOYEES
KEMAL KÖKSAL, SUUDAN GÖKÇE GÖK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1373    0

İSLAM DÜŞÜNCESİNİN DİNSEL-SİYASAL OTORİTE İLİŞKİSİNİ HALDUNCU PERSPEKTİFTEN OKUMA
READING THE RELATIONSHIP OF THE RELIGIOUS-POLITICAL AUTHORITY IN ISLAMIC THOUGHT FROM THE HALDUNIAN PERSPECTIVEDING
ONUR YILDIRIM
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1370    0

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETİME YÖNELİK ÖZGÜVENLERİNİN BELİRLENMESİ: SİVAS ÖRNEĞİ
DETERMINING SOCIAL STUDIES TEACHERS' SELF-CONFIDENCE FOR TEACHING: SİVAS EXAMPLE
SELMAN ABLAK, SULTAN GÖKSU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1408    0

KOOPERATİFLERDE İÇ DENETİM SÜRECİ: EĞİRDİR TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ ÖRNEĞİ
THE INTERNAL AUDIT PROCESS IN COOPERATIVES: EXAMPLE OF EĞİRDİR AGRICULTURAL DEVELOPMENT COOPERATIVES
İBRAHİM HABERAL, AHMET TURAN ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.07.1218    0

DİNİ İNANÇLARIN SİGORTA TALEBİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: FENOMENOLOJİK BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECTS OF RELİGİOUS BELİEFS ON INSURANCE DEMAND: A PHENOMENOLOGİCAL RESEARCH
ABDULLAH BUĞRA SOYLU, ERDEM KIRKBEŞOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1374    0

FİNANSAL İÇERME – EKONOMİK GELİŞMİŞLİK İLİŞKİSİ: DÜNYA GENELİ İÇİN AMPİRİK BİR İNCELEME
FINANCİAL INCLUSION - ECONOMIC DEVELOPMENT RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL REVIEW FOR THE WORLDWIDE
İBRAHİM BOZKURT, RIFAT KARAKUŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1357    0

SOSYAL MEDYANIN PAZARLAMA ARACI OLARAK OTEL İŞLETMELERİNDE KULLANIMI: AFYONKARAHİSAR TERMAL OTELLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
USE OF SOCIAL MEDIA IN HOTEL BUSINESS AS A MARKETING TOOL: A RESEARCH ON AFYONKARAHISAR THERMAL HOTELS
AHU YAZICI AYYILDIZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1345    0

SAHİPLİK YAPISI VE TEMETTÜ ÖDEMELERİ İLİŞKİSİ: BORSA İSTANBUL SINAÎ ENDEKSİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE OWNERSHIP STRUCTURE AND DIVIDEND PAYOUTS: AN EMPRICAL RESEARCH ON BORSA ISTANBUL INDUSTRIAL INDEX
BİLGE LEYLİ DEMİREL, MUSTAFA KEVSER, MESUT DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1303    0

BANKALARIN SOLO VE TFRS 10 KAPSAMINDAKİ KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARININ FİNANSAL PERFORMANS VE FAALİYET SONUÇLARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
A COMPARISON OF THE BANKS' INDIVIDUAL AND CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNDER TFRS 10 IN TERMS OF FINANCIAL PERFORMANCE AND ACTIVITY RESULTS
BURCU ASLANTAŞ ATEŞ , OZAN ÖZDEMİR , CENNET AKÇEŞME
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1238    0

FİNANSAL VE TEKNİK YENİLİKLERİN TÜREV PİYASALARA ETKİLERİ: BORSA İSTANBUL ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ
EFFECTS OF FINANCIAL AND TECHNICAL INNOVATIONS ON DERIVATIVE MARKETS: AN EMPIRICAL ANALYSIS ON BORSA ISTANBUL
FATİH GÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1382    0

KAPADOKYA BÖLGESİNE GELEN YERLİ VE YABANCI TURİSTLER ÜZERİNE DÖNEMSEL BİR İNCELEME
A PERIODICAL INVESTIGATION ON DOMESTIC AND FOREIGN TOURISTS VISITED CAPPADOCIA REGION
GÜNAY EROL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1381    0

PAY SENETLERİ BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN TÜRK PETROL ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ SD VE MAUT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK ANALİZİ
ANALYSİS OF THE FİNANCİAL PERFORMANCE OF TURKİSH LİSTED OİL COMPANİES THROUGH THE APPLİCATİON OF SD AND MAUT METHODS
ÖZCAN IŞIK, ŞERİFE MERVE KOŞAROĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1378    0

EKONOMİK DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE SANAYİSİZLEŞME VE YENİDEN SANAYİLEŞME
DEINDUSTRIALIZATION AND REINDUSTRIALIZATION IN THE COURSE OF ECONOMIC TRANSFORMATION
MURAT ÇETİNKAYA, Dr. Gönül MURATOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.06.1387    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.