Kabul Edilen Makaleler

YAPAY ZEKÂNIN DENETİM VE KONTROLÜ İÇİN BÜTÜNLEŞİK YAPAY ZEKÂ MANTIKSAL ÇERÇEVESİ
INTEGRATED ARTIFICIAL INTELLIGENCE LOGICAL FRAMEWORK FOR AUDIT AND CONTROL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE
BELDE DURU ÖZCAN, MUSTAFA DOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2017    0

2015-2020 YILLARI ARALIĞINDAKİ GİRİŞİMCİLİK MAKALELERİ: BİBLİYOMETRİK VE İÇERİK ANALİZİ
ENTREPRENEURSHIP ARTICLES BETWEEN THE YEARS 2015-2020: BIBLIOMETRIC AND CONTENT ANALYSES
ERHAN DEMİR, SAHRA SAYĞAN TUNÇAY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1977    0

ÇAY İÇECEK PAZARINDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ İÇERİK ANALİZİ VE METİN MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF CONSUMPTION HABITS IN THE TEA BEVERAGE MARKET WITH CONTENT ANALYSIS AND TEXT MINING
KAMER ILGIN ÇAKIROĞLU, BURCU KARTAL, ABDÜLKADİR ÖZTÜRK, MEHMET FATİH SERT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2031    0

TÜRKİYE’DE İŞGÜCÜ PİYASALARINDA GÖÇ OLGUSUNUN MİKRO EKONOMİK ANALİZİ
A MICROECONOMIC ANALYSIS OF MİGRATİON PHENOMENON IN TURKİSH LABOR MARKETS
FATİH HAKAN DİKMEN, DİLEK BAŞAR, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2026    0

COVID-19 SALGINI EŞİTLEYİCİ BİR DENEYİM MİYDİ?: SALGIN SÜRECİNDE DEZAVANTAJLI/SAVUNMASIZ GRUPLAR, DAMGALANMA VE EŞİTSİZLİKLER
WAS THE COVID-19 PANDEMIC AN EQUALIZING EXPERIENCE?: DISADVANTAGED/VULNERABLE GROUPS, STIGMATIZATION, AND INEQUALITIES THROUGHOUT THE PANDEMIC
SERAP GÜN, HİLAL ULUDAĞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.2002    0

TÜRK GIDA SEKTÖRÜNDE TÜKETİCİLERİN MARKA MİRASI ALGISI
CONSUMERS' PERCEPTİON OF BRAND HERİTAGE İN THE TURKİSH FOOD INDUSTRY
HİLAL DOĞRUÖZ ÖZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1991    0

DEMOKRASİ TEŞVİKİ: NEOREALİST HEDEFLER İÇİN İDEALİST BİR SÖYLEM Mİ?
DEMOCRACY PROMOTION: AN IDEALIST DISCOURSE FOR NEOREALIST GOALS?
KÜRŞAD TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1978    0

SEÇİLİ AB ÜLKELERİNDE ENFLASYON ORANI YAKINSAMASI ANALİZİ: NAHAR-INDER TEKNİĞİNDEN KANITLAR
ANALYSIS OF INFLATION RATE CONVERGENCE IN SELECTED EU COUNTRIES: EVIDENCE FROM NAHAR-INDER TECHNIQUE
CİHAT KARADEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1972    0

DİJİTAL PAZARLAMADA FENOMENLERİN TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA KARARI İLE MARKA SADAKATİNE ETKİSİ: İSTANBUL İLİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ
THE EFFECT OF PHENOMENES IN DİJİTAL MARKETİNG ON THE BUYING DECISION OF CONSUMERS AND BRAND LOYALTY: ISTANBUL PROVINCE UNIVERSTY STUDEN
AHMET ÇELİK, ORHAN İŞCAN, HANDE AYHAN GÖKÇEK, HÜLYA YILMAZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1954    0

ÖĞRETMENLERİN SERGİLEDİĞİ YEŞİL ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ İLE ÖRGÜTSEL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL REPUTATION AND GREEN ORGANIZATIONAL BEHAVIOR BY TEACHERS
FADİME GÜRSOY, BERTAN AKYOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1885    0

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAPAY ZEKâ ÖĞRENME VE İŞ DEĞİŞTİRME KAYGILARININ OTONOM ARAÇLAR VE AKILLI EVLER ÖZELİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATİON OF UNİVERSİTY STUDENTS' ARTİFİCİAL INTELLİGENCE LEARNİNG AND JOB REPLACEMENT ANXİETY: THE CASE OF AUTONOMOUS VEHİCLES AND SMART HOMES
ZEYNEP AYTAÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.12.1867    0

ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ÜZERİNDE ETİK İKLİM VE ETİK LİDERLİK ALGILARININ ETKİSİ: AKADEMİSYENLER KAPSAMINDA BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF ETHICAL CLIMATE AND ETHICAL LEADERSHIP PERCEPTIONS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT: A STUDY WITHIN THE SCOPE OF ACADEMICIANS
AYHAN ÖZTÜRK, ESAT KALAYCIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1967    0

TÜRKİYE’DE BÖLGELERARASI İÇ GÖÇ VE İŞSİZLİK İLİŞKİSİNİN PANEL NEDENSELLİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
EXAMİNATİON OF THE INTERREGİONAL INTERNAL MİGRATİON AND UNEMPLOYMENT RELATİONSHİP WİTH PANEL CAUSALİTY ANALYSİS IN TURKEY
ÇİĞDEM ÇADIRCI, LEVENT KAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1982    0

GELENEK VE MODERNLİK ARASINDA BİR KİMLİK VE NESİL ARAYIŞI OLARAK İMAM HATİP OKULLARI
IMAM HATIP SCHOOLS AS A SEEKING FOR IDENTITY AND GENERATION BETWEEN TRADITION AND MODERNITY
NAZIM MAVİŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1992    0

KALKINMA AJANSLARININ BÖLGESEL TURİZMİN GELİŞİMİNE ETKİSİ: DOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (DAKA) ÖRNEĞİ
THE EFFECT OF DEVELOPMENT AGENCIES ON THE REGIONAL TOURISM DEVELOPMENT: THE SAMPLE OF DAKA
BAHADIR İNANÇ ÖZKAN, YASİN BOYLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.2005    0

OKUL VE AİLE ARASINDA YAŞANAN SORUNLARA VE BU SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ
TEACHERS’ VIEWS ON THE PROBLEMS BETWEEN SCHOOL AND FAMILY AND SOLUTION OF THESE PROBLEMS
DİDEM KOŞAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1998    0

GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDA BULUNAN SURİYELİLERİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
THE IMPACT OF SYRIANS UNDER TEMPORARY PROTECTION STATUS ON THE TURKISH ECONOMY
MAKBULE YALIN, MÜSLÜME NARİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1989    0

ATIKLARIN ULUSLARARASI TİCARETİNE İLİŞKİN MEVZUAT VE TÜRKİYE’NİN PLASTİK ATIK İTHALATININ PLASTİK MAMUL İHRACATINA OLASI ETKİSİ
LEGISLATION ON INTERNATIONAL TRADE OF WASTES AND POSSIBLE IMPACT OF TURKEY'S PLASTIC WASTE IMPORT ON PLASTIC PRODUCT EXPORT
OSMAN ALTINTAŞ, YASEMİN KESKİN BENLİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1987    0

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KAPSAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE FİRMA PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BİST KY ENDEKSİNDE BİR ANALİZ
THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND FIRM PERFORMANCE IN THE SCOPE OF SUSTAINABILITY: AN ANALYSIS IN THE BIST KY INDEX
DERYA YÜCEL, RAHMİ YÜCEL, AHMET KARAVAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1945    0

ÖRGÜTLERDE RAYDAN ÇIKAN KİŞİLİĞİN GERÇEK YÜZÜ: PSİKOPATİNİN SANAL AYLAKLIĞA ETKİSİ
THE REAL FACE OF JUMPED THE RAILS PERSONALITY IN ORGANISATIONS: THE EFFECT OF PSYCHOPATHY ON CYBERLOAFING
BURCU ÜZÜM, OSMAN SERAY ÖZKAN, LEYLA ŞENOL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1837    0

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ALÜMİNYUM SEKTÖRÜ, DIŞ TİCARETİ VE TÜRKİYE’NİN REKABET GÜCÜ
ALUMİNUM SECTOR, FOREİGN TRADE İN THE WORLD AND İN TURKEY, TURKEY'S COMPETİTİVENESS
MUHİTTİN ADIGÜZEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1821    0

GELENEKSEL FİNANS İLKELERİ İLE DAVRANIŞSAL FİNANS YAKLAŞIMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ: NİTEL BİR ANALİZ
INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN TRADITIONAL FINANCE PRINCIPLES AND BEHAVIORAL FINANCE APPROACHES: A QUALITATIVE ANALYSIS
YAŞAR KÖSE, CEYDA AKTAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1958    0

TÜKETİCİ DAVRANIŞINDA GENİŞLETİLMİŞ BENLİK VE ETKİLERİ
THE EXTENDED SELF AND ITS IMPLICATIONS IN CONSUMER BEHAVIOR
CELAL ÖZGÜR BÜYÜKYAVUZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1952    0

TÜRKİYE’DE KADIN SOSYAL MEDYA GİRİŞİMCİLERİNİN TİPOLOJİSİ
TYPOLOGY OF WOMEN SOCIAL MEDIA ENTREPRENEURS IN TURKEY
GÜLFİZ ERGİN DEMİRDAĞ, ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1928    0

ALGILANAN ÖRGÜTSEL MANEVİYATIN YAŞAM DOYUM DÜZEYİNE ETKİSİ: YÖNETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SPIRITUALITY ON LIFE SATISFACTION LEVELS: A STUDY ON MANAGERS
SEVDA DEMİR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1926    0

DEĞİŞEN YAŞANTI DÜNYASININ YENİ İSTİLACI SUÇ TİPİ: BUG SUÇLARI
THE NEW INVASİVE CRİME TYPE OF THE CHANGİNG LİFEWORLD: BUG CRİMES
MUHAMMED FERİT DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1883    0

KÜLTÜREL MİRAS TURİZMİ BAĞLAMINDA DENEYİM/DENEYİMSEL KAVRAMININ İNCELENMESİ
EXAMINING THE CONCEPT OF EXPERIENCE QUALITY/EXPERIENTIAL QUALITY IN THE CONTEXT OF CULTURAL HERITAGE TOURIS
FUAT ATASOY, İLKER ÖZTÜRK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.11.1810    0

YÜKSEK KATILIMLI İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI İLİŞKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
THE MEDIATING ROLE OF ORGANIZATIONAL COMMITMENT IN THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH INVOLVEMENT HUMAN RESOURCES PRACTICES AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR
MERVE KARTAL, EMRE BURAK EKMEKÇİOĞLU, SEMİH CEYHAN, MEHMET ALİ ELMA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1961    0

NEO-FİSHER HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2004-2020 DÖNEMİNDE GEÇERLİLİĞİ
THE VALIDITY OF THE NEO-FISHER HYPOTHESIS FOR THE TURKISH ECONOMY IN THE PERİOD 2004-2020
EROL BULUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1957    0

BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSININ SEÇİLMİŞ MAKRO GÖSTERGELER PARALELİNDE ANALİZİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
ANALYSIS OF BANKS' FINANCIAL PERFORMANCE IN PARALLEL OF SELECTED MACRO INDICATORS: THE CASE OF TURKEY
MEHMET AKİF BALCI, ABDURRAHMAN OKUR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.22.10.1953    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.