Kabul Edilen Makaleler

ALGILANAN ÖRGÜTSEL AYRIMCILIK İLE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
RESEARCH OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL DISCRIMINATION PERCEIVED AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT
FATİH FERHAT ÇETİNKAYA, MUSA ÖZATA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1477    0

GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE PAZAR ODAKLILIĞIN PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
ENTREPRENEURSHIP TREND AND THE EFFECT OF MARKET FOCUS ON PERFORMANCE
KUNDYZ MYRZABEKKYZY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1447    0

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASA YÖNELİK TUTUM VE FARKINDALIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINING OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES' ATTITUDES AND AWARENESS TOWARDS INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE IN TERMS OF VARIOUS VARIABLES
DAVUT GÜREL, TURHAN ÇETİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1432    0

KÜRESEL İSLAMİ BORSALARDA ZAYIF VE YARI-GÜÇLÜ FORM PİYASA ETKİNLİKLERİNİN GEÇERLİLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI: DOĞRUSAL VE DOĞRUSAL OLMAYAN BİRİM KÖK TESTLERİ VE BOOTSTRAP NEDENSELLİK TESTİ YAKLAŞIMI İLE KANITLAR
EXAMINING THE VALIDITY OF THE WEAK AND SEMI-STRONG FORM MARKET EFFICIENCIES AT THE GLOBAL ISLAMIC STOCK MARKETS: EVIDENCE LINEAR AND NONLINEAR UNIT ROOT TESTS AND BOOTSTRAP CAUSALITY TEST APPROACH
MEHMET LEVENT ERDAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1428    0

KÜRESELLEŞME VE BEŞERİ SERMAYENİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİLEŞİM ETKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
THE INTERACTION EFFECT OF GLOBALIZATION AND HUMAN CAPITAL ON ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY
UĞUR URSAVAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1423    0

KADIN İSTİHDAMI VE İŞ KAZASI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR PANEL VERİ ANALİZİ
A PANEL DATA ANALYSIS OF WOMEN EMPLOYMENT AND OCCUPATIONAL ACCIDENT RELATIONS
TÜRKER TOPALHAN, FATMA YEŞİLKAYA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1405    0

KRİPTO PARALAR VE FİNANSAL PİYASALAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: BİTCOİN VE SEÇİLİ PAY PİYASALARI ARASINDA YAPILMIŞ NEDENSELLİK ANALİZİ (2010-2020)
EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CRYPTOCURRENCIES AND FINANCIAL MARKETS: CAUSALITY ANALYSIS BETWEEN BITCOIN AND SELECTED STOCK MARKETS (2010-2020)
SAMET GÜRSOY, MERT BARAN TUNÇEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1344    0

BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT İŞLETMELERİNİN KARLILIĞINI ETKİLEYEN İŞLETMEYE ÖZGÜ VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ
ANALYSIS OF FIRM SPECIFIC AND MACROECONOMIC VARIABLES AFFECTING THE PROFITABILITY OF MANUFACTURING COMPANIES QUATED ON BORSA ISTANBUL
NİLÜFER YÜCEDAĞ ERDİNÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1441    0

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMLERİNDE KÜLTÜREL BOYUTLARIN ROLÜ
THE ROLE OF CULTURAL DIMENSIONS IN ENTREPRENEURSHIP TENDENCY OF UNIVERSİTY STUDENTS
MEHMET HALİT YILDIRIM, GÖZDE SUNMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1413    0

ORTAKLAŞA REKABET: 2010-2020 YILLARI ARASINDA YAYINLANMIŞ AMPİRİK MAKALELER KAPSAMINDA BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI
COOPEITION: A CONTENT ANALYSIS STUDY WITHIN THE SCOPE OF EMPIRICAL ARTICLES PUBLISHED BETWEEN 2010-2020
AYDIN BERAHA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1380    0

GAMBİA'DAKİ TİCARİ BANKALARIN TEKNİK ETKİNLİĞİNİN TAHMİNİ VE ANALİZİ
ESTIMATING AND ANALYZING THE TECHNICAL EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN THE GAMBIA
BUBACAR MALANG FATTY, ERHAN ÇANKAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1371    0

SİGORTACILIKTA SUİSTİMAL VE SAHTE HASAR: SİGORTA ŞİRKETLERİ ÇALIŞANLARININ DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİNE GÖRE SİGORTA SUİSTİMALLERİNE KARŞI TUTUM VE DAVRANIŞLARI (ANKARA İLİ ÖRNEĞİ)
MISCONDUCT AND FRAUDULENT DAMAGE IN INSURANCE: ATTITUDES AND BEHAVIORS OF INSURANCE COMPANIES EMPLOYEES AGAINST INSURANCE MISCONDUCT ACCORDING TO THEIR DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS (SAMPLE OF ANKARA PROVINCE)
KAMİL ŞİRİN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.20.10.1252    0

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.