ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

En Çok İndirilen Makaleler

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY

ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 486

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 1

KATILIM SİGORTACILIĞI VE TÜRKİYE’DEKİ DURUMU
PARTICIPATION INSURANCE AND ITS CURRENT CONDITION IN TURKEY

HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 454

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY

ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY

Makale Özeti Tam Metin 436

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: ÖZEL SAYI

İSTANBUL İLİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİNİN YÖNETİM VE ORGANİZASYON YAPISI
MANAGEMENT AND ORGANIZATION STRUCTURE OF FISHERIES COOPERATIVES IN ISTANBUL

KADİR DOĞAN

Makale Özeti Tam Metin 420

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

AHİLİK KURUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
AKHISM ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

ENVER AYDOĞAN, MUHAMMET BURAK DELİBAŞ

Makale Özeti Tam Metin 419

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 3

LİDERLİK OLGUSU VE KATILIMCI LİDERLİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE NİTEL ARAŞTIRMA:“BİR SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDA UYGULAMA ÖRNEĞİ
QUALITATIVE RESEARCH INTO LEADERSHIP AND CHARACTERISTICS OF PARTICIPATORY LEADERSHIP “A SAMPLE APPLICATION IN A NON-GOVERNMENTAL ORGANISATION”

AHMET TURAN ÖZTÜRK, İBRAHİM EMLİ

Makale Özeti Tam Metin 412

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

KÜRESEL REKABET ORTAMININ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMASI: YABANCI SERMAYELİ BANKALAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
THE REFLECTION OF GLOBAL COMPETITON ON TURKISH BANKING SYSTEM: FOREIGN CAPITAL BANKS AND TURKISH BANKING SECTOR

SELİM DURAMAZ

Makale Özeti Tam Metin 369

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 2

TARIMSAL AMAÇLI KOOPERATİFLER, YETİŞTİRİCİ BİRLİKLERİ VE ÜRETİCİ BİRLİKLERİ ÖZELİNDE TARIMSAL ÖRGÜTLERİN VERGİSEL ÖDEVLERİ
TAXATIONAL DUTIES OF THE AGRICULTURAL ORGANISATIONS SPECIFIC TO COOPERATIVES, UNION OF BREEDERS AND UNION OF AGRICULTURAL PRODUCERS

ONUR ÖZCAN, MUSTAFA ÖZDEMİR

Makale Özeti Tam Metin 359

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

YIKICI LİDERLİK ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
THE RELATIONSHIP BETWEEN DESTRUCTIVE LEADERSHIP AND BURNOUT: A RESEARCH IN BANKING SECTOR

MUSTAFA KIYIKÇI, EMRE SEZİCİ

Makale Özeti Tam Metin 342

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

SON DÖNEM OSMANLI İŞGÜCÜNDE FARKLILIK YÖNETİMİNDEN KOPUŞ: YABANCILAŞMA SORUNU
THE DISENGAGEMENT FROM DIVERSITY MANAGEMENT IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN WORKFORCE: ALIENATION

ENVER AYDOĞAN, ZEYNEP ALTUNCU

Makale Özeti Tam Metin 331

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 2

TÜRK VATANDAŞLARININ SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
TURKISH CITIZENS’ OPINIONS ABOUT SYRIAN REFUGEES (EXAMPLE OF KONYA REGİON)

SEHER ERSOY QUADIR, LATİFE KABAKLI ÇİMEN

Makale Özeti Tam Metin 320

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANCE MANAGEMENT AND PROBLEMS IN LOCAL ADMINISTRATIONS

MURAT AKÇAKAYA

Makale Özeti Tam Metin 311

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

TÜKETİCİ – TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
CONSUMER TO CONSUMER INTERACTİON EFFECTS ON CONSUMER POST-PURCHASE SATİSFACTİON

BURCU SAVAŞ, GÜLAY GÜNAY

Makale Özeti Tam Metin 299

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: ÖZEL SAYI

NEVŞEHİR TARIM KREDİ KOOPERATİFİ ÇALIŞANLARININ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMAYA YÖNELİK BİLGİ, TUTUM VE DAVRANIŞ DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ
NEVŞEHİR AGRICULTURE CREDIT COOPERATIVE STAFF DETERMINING THE LEVEL OF ATTITUDE, BEHAVIOR AND INFORMATION ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ALİ ERBAŞI, ŞÜKRAN GÜNGÖR TANÇ, ABDURRAHMAN GÜMRAH

Makale Özeti Tam Metin 297

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

AKILLI TELEFON PAZARI İÇİN MÜŞTERİ SADAKATİNİN OLUŞTURULMASINDA MEMNUNİYETİN, ALGILANAN DEĞERİN VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SATISFACTION, PERCEIVED VALUE AND SWITCHING COSTS IN THE CREATION OF CUSTOMER LOYALTY FOR THE SMARTPHONE MARKET

SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ

Makale Özeti Tam Metin 296

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL

MUHAMMET ALİ YETKİN

Makale Özeti Tam Metin 294

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 3

HASTA HAKLARINA UYMA ALGISININ ÇALIŞANLARIN ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÖZEL HASTANE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF PERCEPTIONS OF PATIENTS' RIGHTS ON ORGANIZATIONAL COMMITMENT OF EMPLOYEES: A SURVEY ON PRIVATE HOSPITAL EMPLOYEES

PELİN VARDARLIER, ÖMER ERDEM KOÇAK, ŞEYMA GÜNER

Makale Özeti Tam Metin 294

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

BANKALARIN ŞUBE YAPILANMALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
IMPACT OF BANKING BRANCH STRUCTURES ON MARKETING ACTIVITIES AND BANK PROFITABILITY

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN

Makale Özeti Tam Metin 288

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ
THE ROLE OF COOPERATIVE INSURANCE IN THE INSURANCE SECTOR

ELİF TAŞDELEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 280

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL
THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL

OĞUZHAN BİLGİN

Makale Özeti Tam Metin 274