ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

En Çok İndirilen Makaleler

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

AHİLİK KURUMU VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI
AKHISM ORGANIZATION AND ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR

ENVER AYDOĞAN, MUHAMMET BURAK DELİBAŞ

Makale Özeti Tam Metin 183

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

SON DÖNEM OSMANLI İŞGÜCÜNDE FARKLILIK YÖNETİMİNDEN KOPUŞ: YABANCILAŞMA SORUNU
THE DISENGAGEMENT FROM DIVERSITY MANAGEMENT IN THE LAST PERIOD OF OTTOMAN WORKFORCE: ALIENATION

ENVER AYDOĞAN, ZEYNEP ALTUNCU

Makale Özeti Tam Metin 173

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

KÜRESEL REKABET ORTAMININ BANKACILIK SİSTEMİNE YANSIMASI: YABANCI SERMAYELİ BANKALAR VE TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜ
THE REFLECTION OF GLOBAL COMPETITON ON TURKISH BANKING SYSTEM: FOREIGN CAPITAL BANKS AND TURKISH BANKING SECTOR

SELİM DURAMAZ

Makale Özeti Tam Metin 155

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

TÜKETİCİ – TÜKETİCİ ETKİLEŞİMİNİN, TÜKETİCİLERİN SATIN ALMA SONRASI MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ÜZERİNE ETKİSİ
CONSUMER TO CONSUMER INTERACTİON EFFECTS ON CONSUMER POST-PURCHASE SATİSFACTİON

BURCU SAVAŞ, GÜLAY GÜNAY

Makale Özeti Tam Metin 145

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

ÖRGÜTSEL PSİKOLOJİK SERMAYE VE DESTEKLEYİCİ ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN OTANTİK LİDERLİKTE ROLÜ: GÖRGÜL BİR ARAŞTIRMA
THE ROLE OF PSYCHOLOGICAL CAPITAL AND SUPPORTIVE ORGANIZATIONAL CULTURE ON AUTHENTIC LEADERSHIP: AN EMPIRICAL

MUHAMMET ALİ YETKİN

Makale Özeti Tam Metin 131

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

BANKALARIN ŞUBE YAPILANMALARININ PAZARLAMA FAALİYETLERİ VE BANKA KARLILIKLARI ÜZERİNE ETKİSİ
IMPACT OF BANKING BRANCH STRUCTURES ON MARKETING ACTIVITIES AND BANK PROFITABILITY

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN

Makale Özeti Tam Metin 130

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

YIKICI LİDERLİK ALGISI İLE TÜKENMİŞLİK ARASINDAKİ İLİŞKİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR İNCELEME
THE RELATİONSHİP BETWEEN DESTRUCTİVE LEADERSHİP AND BURNOUT: A RESEARCH İN BANKİNG SECTOR

MUSTAFA KIYIKÇI, EMRE SEZİCİ

Makale Özeti Tam Metin 130

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

AKILLI TELEFON PAZARI İÇİN MÜŞTERİ SADAKATİNİN OLUŞTURULMASINDA MEMNUNİYETİN, ALGILANAN DEĞERİN VE DEĞİŞTİRME MALİYETİNİN ETKİSİ
THE EFFECT OF SATISFACTION, PERCEIVED VALUE AND SWITCHING COSTS IN THE CREATION OF CUSTOMER LOYALTY FOR THE SMARTPHONE MARKET

SELMA KALYONCUOĞLU, EMEL FAİZ

Makale Özeti Tam Metin 121

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

TÜRKİYE’DEKİ ORTA SINIF TÜKETİM ALIŞKANLIKLARININ ÖZELLİKLERİ
THE CHARACTERISTICS OF CONSUMPTION HABITS OF THE MIDDLE CLASS IN TURKEY

ORKUN YILDIZ, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 116

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

YEREL YÖNETİMLERDE PERFORMANS YÖNETİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR
PERFORMANCE MANAGEMENT AND PROBLEMS IN LOCAL ADMINISTRATIONS

MURAT AKÇAKAYA

Makale Özeti Tam Metin 112

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

GELENEKSEL GÖÇEBELİKTEN MODERN GÖÇLERE TÜRKİYE’DE GENÇLERİN KENTLİLİK BİLİNCİ -KIRIKKALE ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR ANALİZ
THE URBANITY CONSICOUS OF YOUTH IN TURKEY FROM TRADITIONAL NOMADISM TO MODERN NOMADISM - AN ANALYSIS ON THE CASE OF KIRIKKALE

KAMİL ŞAHİN, HASAN YAYLI

Makale Özeti Tam Metin 112

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

DÖNÜŞÜMCÜ LİDERLİĞİN AR-GE PERFORMANSINA ETKİSİ: TÜRKİYE SAVUNMA SANAYİ SEKTÖRÜNDE BİR ÇALIŞMA
EFFECT OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP ON R&D PERFORMANCE: A STUDY OF TURKISH DEFENCE INDUSTRY

ALPTEKİN SÖKMEN, EMİR MURAT AKSOY

Makale Özeti Tam Metin 108

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

OECD ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK TÜRKİYE’DE BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDEKİ GELİŞMELER ÜZERİNE ELEŞTİREL BİR YAKLAŞIM
A CRITICAL APPROACH REGARDING CURRENT DEVELOPMENT OF INDIVIDUAL PENSION SYSTEM IN TURKEY COMPARING WITH OECD COUNTRIES

BÜLENT İLHAN

Makale Özeti Tam Metin 107

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

BEREKETLİ TOPRAKLAR ÜZERİNDE İŞÇİ SINIFININ OLUŞUM SORUNLARI VE ORHAN KEMAL
THE ISSUES OF THE FORMATION OF WORKING CLASS ON THE FERTILE LAND AND ORHAN KEMAL

OĞUZHAN BİLGİN

Makale Özeti Tam Metin 105

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 2

TÜKETİCİLERİN KALİTE BELGELERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI
CONSUMERS’S ATTITUDES ABOUT QUALITY CERTIFICATES

ESNA BETÜL BUĞDAY, ARZU ŞENER

Makale Özeti Tam Metin 102

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 1

BANKA SİGORTACILIĞI VE BANKA SİGORTACILIĞINDA MÜŞTERİ TATMİN DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
BANCASSURANCE AND A SURVEY TO DETERMİNE THE LEVEL OF CUSTOMER SATISFACTION IN BANCASSURANCE

SEYHAN ÇİL KOÇYİĞİT, EZGİ DAĞDAŞ

Makale Özeti Tam Metin 99

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

KOOPERATİF SİGORTACILIĞININ SİGORTA SEKTÖRÜNDEKİ YERİ
THE ROLE OF COOPERATIVE INSURANCE IN THE INSURANCE SECTOR

ELİF TAŞDELEN, HAŞİM ÖZÜDOĞRU

Makale Özeti Tam Metin 98

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

GÜNÜMÜZ TOPLUMUNDA GÖZETİM OLGUSU
PHENOMENON OF SURVEILLANCE IN TODAY'S SOCIETY

MUHARREM ÇETİN, SERMİN ASIL

Makale Özeti Tam Metin 95

Yıl: 2017 Cilt: 52 Sayı: 1

JOHN LOCK'UN TOPLUM VE DEVLET ANLAYIŞI
JOHN LOCK'S THOUGHT OF SOCIETY AN STATE

KAMİL ŞAHİN

Makale Özeti Tam Metin 93

Yıl: 2016 Cilt: 51 Sayı: 1

KAMU KURULUŞLARINDA İŞGÖRENLERİN ÇALIŞMA SÜRESİNE YÖNELİK TUTUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON THE ATTITUDES OF EMPLOYEES IN PUBLIC INSTITUTIONS TOWARDS WORK TIME

SEFER YILMAZ, ENVER AYDOĞAN

Makale Özeti Tam Metin 92