Yıl: 2011  Cilt: 46  Sayı: 1

1.
45 VE ÜZERİ YAŞTAKİ BİREYLERİN BESİN TÜKETİM TERCİHLERİ
FOOD CONSUMPTİON PREFERENCES OF INDİVİDUALS AGED OVER 45 YEARS OLD
ALİ FUAT ERSOY, AYDAN BEKAR
doi:    Sayfa: 1-16    713

2.
TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ FİNANSAL PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ: BDDK VE FSA’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
REGULATİON AND CONTROL OF FİNANCİAL MARKETS İN TURKEY AND ENGLAND BRSA AND FSA COMPARATİVE ANALYSİS
ERKAN DEMİRBAŞ, MUHAMMED VEYSEL KAYA, EMRE TOPOĞLU
doi:    Sayfa: 17-39    793

3.
TÜKETİCİLERİN GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KÜLTÜRLERARASI BİR KARŞILAŞTIRMA
CONSUMERS’ OPİNİONS TOWARDS GENETİCALLY MODİFİED FOODS: A CROSS-CULTURAL COMPARİSON
IRAZ HASPOLAT, ÖZLEN ÖZGEN
doi:    Sayfa: 40-60    732

4.
TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA ALANLARINDA ARAZİ KULLANIMI VE KORUMA KARARLARININ ARAZİ PİYASALARINA ETKİLERİ: GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACTS OF LAND USE AND CONSERVATİON DECİSİONS ON LAND MARKETS İN ENVİRONMENTAL CONSERVATİON AREAS OF TURKEY: A CASE OF GÖKOVA SPECİAL ENVİRONMENT PROTECTİON AREA
YEŞİM ALİEFENDİOĞLU, HARUN TANRIVERMİŞ
doi:    Sayfa: 61-100    1078

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.