ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 1

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-16

45 VE ÜZERİ YAŞTAKİ BİREYLERİN BESİN TÜKETİM TERCİHLERİ
FOOD CONSUMPTİON PREFERENCES OF INDİVİDUALS AGED OVER 45 YEARS OLD

ALİ FUAT ERSOY, AYDAN BEKAR

Makale Özeti Tam Metin 140

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 17-39

TÜRKİYE VE İNGİLTERE’DEKİ FİNANSAL PİYASALARIN DÜZENLENMESİ VE DENETİMİ: BDDK VE FSA’NIN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
REGULATİON AND CONTROL OF FİNANCİAL MARKETS İN TURKEY AND ENGLAND BRSA AND FSA COMPARATİVE ANALYSİS

ERKAN DEMİRBAŞ, M. VEYSEL KAYA, EMRE TOPOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 144

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 40-60

TÜKETİCİLERİN GENETİK YAPISI DEĞİŞTİRİLMİŞ GIDALARA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: KÜLTÜRLERARASI BİR KARŞILAŞTIRMA
CONSUMERS’ OPİNİONS TOWARDS GENETİCALLY MODİFİED FOODS: A CROSS-CULTURAL COMPARİSON

IRAZ HASPOLAT, ÖZLEN ÖZGEN

Makale Özeti Tam Metin 167

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 61-100

TÜRKİYE’DE ÇEVRE KORUMA ALANLARINDA ARAZİ KULLANIMI VE KORUMA KARARLARININ ARAZİ PİYASALARINA ETKİLERİ: GÖKOVA ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGESİ ÖRNEĞİ
THE IMPACTS OF LAND USE AND CONSERVATİON DECİSİONS ON LAND MARKETS İN ENVİRONMENTAL CONSERVATİON AREAS OF TURKEY: A CASE OF GÖKOVA SPECİAL ENVİRONMENT PROTECTİON AREA

YEŞİM ALİEFENDİOĞLU, HARUN TANRIVERMİŞ

Makale Özeti Tam Metin 177

Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 1 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2011 Cilt: 46 Sayı: 1 HAKEM LİSTESİ