Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2

1.
AHLAKİ UZAKLAŞMA ÖLÇEĞİNİN GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
THE VALIDITY AND RELIABILITY STUDY OF THE SCALE OF MORAL DISENGAGEMENT
EMRE BURAK EKMEKÇİOĞLU, ENVER AYDOĞAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1096    Sayfa: 701-712    660

2.
TÜKETİCİ YENİLİKÇİLİĞİNİN GÖRSEL HARİTALAMA TEKNİĞİYLE BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF CONSUMER INNOVATIVENESS WITH VISUAL MAPING TECHNIQUE
EMİNE ŞENBABAOĞLU DANACI, NURETTİN PARILTI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1119    Sayfa: 713-730    762

3.
E7 ÜLKELERİNDE YAŞAM BEKLENTİSİ, DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR, DIŞA AÇIKLIK VE EKONOMİK BÜYÜME: HETEROJEN PANEL ANALİZİ
LIFE EXPECTANCY, DIRECT FOREIGN INVESTMENTS, TRADE OPENNESS AND ECONOMIC GROWTH IN E7 COUNTRIES: HETEROGENEOUS PANEL ANALYSIS
TUNCER GÖVDELİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1130    Sayfa: 731-743    655

4.
TARIM VE GIDA FİYATLARINDAKİ DEĞİŞMELERİN HANEHALKI VE ÜRETİCİLERE YANSIMASI: SOSYAL HESAPLAR MATRİSİ ÇERÇEVESİNDE ALTERNATİF MALİYE POLİTİKALARI
REFLECTIONS OF CHANGES IN AGRICULTURE AND FOOD PRICES TO HOUSEHOLD AND PRODUCERS: ALTERNATIVE FISCAL POLICIES IN THE FRAMEWORK OF SOCIAL ACCOUNTING MATRIX
BİLGEN TAŞDOĞAN , SERDAL BAHÇE
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.06.1141    Sayfa: 744-767    625

5.
LİSANS DÜZEYİNDE MUHASEBE EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A STUDY EVALUATING LEARNING STYLES OF STUDENTS WHO HAVE UNDERGRADUATE DEGREE IN ACCOUNTING
BÜŞRA TOSUNOĞLU, SELİM CENGİZ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.06.1142    Sayfa: 768-781    580

6.
BEYAZ EŞYA SATIN ALINMASI SÜRECİNDE KADINLARIN ROLÜ: KAZAKİSTAN UYGULAMASI
WOMEN’S ROLE IN THE PURCHASE PROCESS OF WHITE GOODS: KAZAKHSTAN EXAMPLE
ARTUR BOLGANBAYEV, HAŞİM ÖZÜDOĞRU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1046    Sayfa: 783-796    595

7.
FRANSIZ DEVRİMİ’NİN İKİ ÇOCUĞU: LİBERALİZM VE MUHAFAZAKARLIĞIN TEMEL KAVRAMLAR ÜZERİNDEN MUKAYESESİ
TWO DESCENTS OF FRENCH REVOLUTION : A COMCOMPARISON ANALYSIS OF LIBERALISM AND CONSERVATISM THROUGH BASIC NOTIONS
İBRAHİM SARITAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1151    Sayfa: 797-810    615

8.
BANKA RİSK FAKTÖRLERİNİN TÜRK BANKALARININ HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN GARCH-M MODELİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSING THE IMPACT OF BANK RISK FACTORS ON TURKISH BANK’S STOCK RETURNS USING THE EGARCH-M MODEL
İSMAİL ERKAN ÇELİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1145    Sayfa: 811-827    679

9.
SIĞINMACI VE MÜLTECİ ÖĞRENCİLERDE SOSYAL DIŞLANMA VE ÇETELEŞME
SOCIAL EXCLUSION AND GANGS IN ASYLUM SEEKER AND IMMIGRANT STUDENTS
ALİ FUAT ERSOY, NİLAY TURAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1103    Sayfa: 828-840    763

10.
TÜRK GÖNÜL COĞRAFYASI KAVRAMINA ANTROPOLOJİK BAKIŞ
ANTHROPOLOGICAL OVERVIEW OF THE CONCEPT OF TURKISH HEART GEOGRAPHY
GÜRAY ALPAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1137    Sayfa: 841-856    587

11.
MORPA KAMPÜSÜN ÖĞRENME-ÖĞRETME ORTAMINA YÖNELİK ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
EVALUATE THE ACTIVITIES OF LEARNING ENVIRONMENT THAT MORPA CAMPUS PRESENTED IN TERMS OF CLASROOM TEACHERS OPINIONS
SERAP TÜFEKÇİ ASLIM, HÜSEYİN ÇEVİK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1136    Sayfa: 857-873    632

12.
TERÖR SALDIRILARININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
THE IMPACT OF TERRORİST ATTACKS ON THE FİNANCİAL MARKETS: AN APPLİCATİON ON THE STOCK EXCHANGE ISTANBUL 100 INDEX
FATİH KONAK, DİLEK DUMAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1048    Sayfa: 874-896    653

13.
TURİZM ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN ETKİNLİKLERİ İÇERİSİNDE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS (SOKÜM) UNSURLARININ YERİ
THE POSITION OF INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE ELEMENTS (SOKUM) IN TOURISM STUDENTS’ LEISURE TIME ACTIVITIES
BURCU GÜLSEVİL BELBER, GÜLHAN SÖZBİLEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1094    Sayfa: 897-916    636

14.
ETİK LİDERLİK, ÖRGÜTSEL GÜVEN, İŞ TATMİNİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: BİR HASTANE İŞLETMESİNDE ARAŞTIRMA
ETHICAL LEADERSHİP, ORGANIZATIONAL TRUST, JOB SATISFACTION AND INTENTION TO LEAVE RELATIONSHIP: A RESEARCH IN UNIVERSITY HOSPITAL
ALEV SÖKMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1123    Sayfa: 917-934    644

15.
KADIN İŞGÜCÜNE KATILIMI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: ÜLKE GRUPLARI İÇİN PANEL VERİ ANALİZİ
THE RELATIONSHIP BETWEEN WOMEN’S LABOR FORCE PARTICIPATION AND ECONOMIC GROWTH: PANEL DATA ANALYSIS FOR COUNTRY GROUPS
SELİN KARLILAR, GÜLSEN KIRAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1099    Sayfa: 935-948    647

16.
TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİ POLİTİKALARI
SOLAR ENERGY POLICIES OF TURKEY
SEFA ÇETİN, EROL TURAN, ERGİN BAYRAKDAR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1118    Sayfa: 949-968    774

17.
DIŞ TİCARET YARDIMLARININ BATI AFRİKA EKONOMİK VE PARASAL BİRLİĞİ’NİN DIŞ TİCARET PERFORMANSINA ETKİLERİ
EFFECTS OF AIDS FOR TRADE ON THE INTERNATIONAL TRADE PERFORMANCE OF THE WESTERN AFRICAN ECONOMIC AND MONETARY UNION
OĞUZ YILDIRIM, ÖZGÜR UYSAL, YAWA MONİQUE JENNİFFER AWA
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1121    Sayfa: 969-991    599

18.
KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA KULLANICILARI AÇISINDAN SİSTEMİN FAYDALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER
THE FACTORS AFFECTING BENEFITS OF ENTERPRISE RESOURCE PLANNING SYSTEM FROM USER PERCEPTION
ÖZGÜR ÇARK, AKIN MARŞAP
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.05.1127    Sayfa: 992-1013    610

19.
TÜRKİYE’DE DİJİTAL ÜRÜNLERİN BENİMSENME DÜZEYLERİ: C KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNE DAİR BİR SAHA ARAŞTIRMASI
ADOPTION LEVELS OF DIGITAL PRODUCTS IN TURKEY: A FIELD SURVEY ON GENERATION C CONSUMERS
ZUHAL AKGÜN, SABİHA KILIÇ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.06.1148    Sayfa: 1014-1034    687

Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.