Yıl: 2013  Cilt: 48  Sayı: 2

1.
KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) HALKA ARZ YOLUYLA FİNANSMANI İMKB GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP)
FİNANCİNG SMALL AND MEDİUM ENTERPRİSES (SMES) BY INİTİAL PUBLİC OFFERİNG (IPO): ISE GROWİNG COMPANİES MARKET (GCM)
NEVZAT AYPEK, AYHAN YATBAZ
doi:    Sayfa: 1-16    712

2.
YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA SOSYAL PAZARLAMA YAKLAŞIMI
SOCİAL MARKETİNG AND ALLEVİATİON OF POVERTY
SEVGİ TÜZÜN RAD, ADEM KARATAŞ
doi:    Sayfa: 17-31    743

3.
KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK ARAYIŞI VE PERFORMANS DENETİMİNİN GELİŞİMİ
QUEST OF EFFECTİVENESS İN PUBLİC EXPENDİTURES AND DEVELOPMENT OF PERFORMANCE AUDİTİNG
H. ÖMER KÖSE
doi:    Sayfa: 32-54    749

4.
TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN BAŞARISI VE MEMNUNİYET ANALİZİ
SUCCESS AND CONTENTMENT ANALYSİS OF AGRİCULTURAL COOPERATİVES IN TURKEY
AHMET ŞAHİN, BÜLENT MİRAN, MURAT CANKURT, CİHAT GÜNDEN
doi:    Sayfa: 55-69    774

5.
YEREL YÖNETİM BAKIŞ AÇISIYLA ETKİNLİK TURİZMİ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMİNE EVENT TOURİSM MOTİVATİONS FROM A LOCAL ADMİNİSTRATİON PERSPECTİVE
AYŞE ÇELİK, ZEYNEP GÖÇMEN
doi:    Sayfa: 70-89    751

6.
ULUSLARARASI TİCARETTE KORUMACILIK VE 2008 KRİZİ
PROTECTİONİSM IN INTERNATİONAL TRADE AND 2008 CRİSES
HASAN PARILTI
doi:    Sayfa: 90-123    727

7.
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDEKİ BESLENME HİZMETLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE OPİNİONS OF UNİVERSİTY STUDENTS ABOUT NUTRİTİON SERVİCES AT UNİVERSİTY CANTEENS
YASEMİN AKDEVELİOĞLU, HÜSEYİN GÜMÜŞ, IŞIL ŞİMŞEK
doi:    Sayfa: 124-135    715

8.
İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
PSYCHOLOGİCAL HARASSMENT İN THE WORKPLACE AND ACADEMİC RESEARCHES
MEHMET AKİF ÖZER, TOLGA ÇAL
doi:    Sayfa: 136-167    937

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.