ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-16

KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN (KOBİ) HALKA ARZ YOLUYLA FİNANSMANI İMKB GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI (GİP)
FİNANCİNG SMALL AND MEDİUM ENTERPRİSES (SMES) BY INİTİAL PUBLİC OFFERİNG (IPO): ISE GROWİNG COMPANİES MARKET (GCM)

NEVZAT AYPEK, AYHAN YATBAZ

Makale Özeti Tam Metin 148

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 17-31

YOKSULLUĞUN AZALTILMASINDA SOSYAL PAZARLAMA YAKLAŞIMI
SOCİAL MARKETİNG AND ALLEVİATİON OF POVERTY

SEVGİ TÜZÜN RAD, ADEM KARATAŞ

Makale Özeti Tam Metin 166

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 32-54

KAMU HARCAMALARINDA ETKİNLİK ARAYIŞI VE PERFORMANS DENETİMİNİN GELİŞİMİ
QUEST OF EFFECTİVENESS İN PUBLİC EXPENDİTURES AND DEVELOPMENT OF PERFORMANCE AUDİTİNG

H. ÖMER KÖSE

Makale Özeti Tam Metin 154

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 55-69

TÜRKİYE’DE TARIMSAL KOOPERATİFLERİN BAŞARISI VE MEMNUNİYET ANALİZİ
SUCCESS AND CONTENTMENT ANALYSİS OF AGRİCULTURAL COOPERATİVES IN TURKEY

AHMET ŞAHİN, BÜLENT MİRAN, MURAT CANKURT, CİHAT GÜNDEN

Makale Özeti Tam Metin 179

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 70-89

YEREL YÖNETİM BAKIŞ AÇISIYLA ETKİNLİK TURİZMİ MOTİVASYONLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH TO DETERMİNE EVENT TOURİSM MOTİVATİONS FROM A LOCAL ADMİNİSTRATİON PERSPECTİVE

AYŞE ÇELİK, ZEYNEP GÖÇMEN

Makale Özeti Tam Metin 158

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 90-123

ULUSLARARASI TİCARETTE KORUMACILIK VE 2008 KRİZİ
PROTECTİONİSM IN INTERNATİONAL TRADE AND 2008 CRİSES

HASAN PARILTI

Makale Özeti Tam Metin 147

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 124-135

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL KANTİNLERİNDEKİ BESLENME HİZMETLERİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
THE OPİNİONS OF UNİVERSİTY STUDENTS ABOUT NUTRİTİON SERVİCES AT UNİVERSİTY CANTEENS

YASEMİN AKDEVELİOĞLU, HÜSEYİN GÜMÜŞ, IŞIL ŞİMŞEK

Makale Özeti Tam Metin 147

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 136-167

İŞYERİNDE PSİKOLOJİK TACİZ VE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR
PSYCHOLOGİCAL HARASSMENT İN THE WORKPLACE AND ACADEMİC RESEARCHES

MEHMET AKİF ÖZER, TOLGA ÇAL

Makale Özeti Tam Metin 243

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2013 Cilt: 48 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ