ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 2

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 433-449

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
WORKPLACE INCIVILITY: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION

MELDA KEÇECİ, TÜLAY TURGUT

Makale Özeti Tam Metin 307

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 395-415

ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE İLE ULUSAŞIRI BAĞLARI VE SOSYAL SERMAYELERİ
TRANSNATIONAL TIES OF TURKISH IMMIGRANTS LIVING IN THE USA WITH TURKEY AND THEIR SOCIAL CAPITAL

EMEL YİĞİTTÜRK EKİYOR

Makale Özeti Tam Metin 277

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 416-432

SİGORTA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ, SADAKATİ VE GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND RELIABILITY IN INSURANCE BUSINESSES

HAŞİM ÖZÜDOĞRU, SİNAN ŞEKEROĞLU, OKAN FİDANLI

Makale Özeti Tam Metin 233

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 563-575

KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN PİYASA İSTİHBARATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
RELATED TO CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE MARKET INTELLIGENCE WHAT SHOULD BE CAREFUL

MUZAFFER ŞAHİN

Makale Özeti Tam Metin 151

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 327-345

TÜRK VATANDAŞLARININ SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
TURKISH CITIZENS’ OPINIONS ABOUT SYRIAN REFUGEES (EXAMPLE OF KONYA REGİON)

SEHER ERSOY QUADIR, LATİFE KABAKLI ÇİMEN

Makale Özeti Tam Metin 388

DERLEME | Sayfa: 533-548

TARIM SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMANIN BİLEŞENLERİ OLARAK ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI VE KOOPERATİFLEŞME
LAND CONSOLIDATION AND COOPERATIVES AS COMPONENTS OF CORPORATE GOVERNANCE IN AGRICULTURAL INDUSTRY

SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 166

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 346-368

KÜLTÜRÜN FUTBOL TARAFTARLARININ DAVRANIŞINA ETKİSİ; İSKOÇYA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ
THE CULTURAL IMPACT ON FOOTBALL FANS: COMPARISON OF SCOTLAND AND TURKEY

SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ

Makale Özeti Tam Metin 308

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 369-394

EMEKLİLİĞİN HANEHALKININ EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE IMPACT OF RETIREMENT ON HOUSEHOLDS’ RECREATION AND CULTURE EXPENDITURES: A STUDY ON TURKEY

HABİBE GÜNSEL DOĞRUL, FERİDE GÜLSÜM GÜMÜŞSOY

Makale Özeti Tam Metin 224

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 637-661

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KIZILAY VE YEŞİLAY ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
USE OF SOCİAL MEDİA IN MARKETİNG COMMUNİCATİON OF NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS: A RESEARCH ON TURKİSH RED CRESCENT AND TURKİSH GREEN CRESCENT

NİYAZİ GÜMÜŞ, LEYLA AĞAÇCI

Makale Özeti Tam Metin 173

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 463-476

KAYSERİ’DE ÜÇ FARKLI SOSYOEKONOMİK BÖLGEDE YAŞAYANLARIN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİ
FISH CONSUMPTION PREFERENCES OF PEOPLE LIVING IN THREE DIFFERENT SOCIOECONOMIC REGIONS OF KAYSERİ, TURKEY

MELTEM SOYLU

Makale Özeti Tam Metin 210

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 576-594

OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ YAPAN BAZI KURULUŞLAR
INSTITUTIONS RELATED TO SOCIAL WORK ACTIVITIES IN THE OTTOMAN PERIOD

ALİ FUAT ERSOY, ESRA DİKİCİ

Makale Özeti Tam Metin 181

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 501-520

ÇALIŞANLARDA İŞE YABANCILAŞMANIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF WORK ALIENATION IN EMPLOYEES IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES

GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, MELAHAT ÖNEREN

Makale Özeti Tam Metin 187

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 521-532

ANTALYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖRNEK FİRMA İÇİN GENETİK ALGORİTMAYA DAYALI YENİ BİR KAR OPTİMİZASYON YÖNTEMİ
A NEW PROFIT OPTIMIZATION METHOD BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR A SAMPLE FIRM OPERATING IN ANTALYA PROVINCE

KÜBRA ÖNDER, ZİYNET TOPATAN

Makale Özeti Tam Metin 187

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 477-500

İTİBAR YÖNLÜLÜĞÜN PAZARLAMA STRATEJİSİ OLUŞTURMA ÜZERİNE ETKİSİ VE PERFORMANS ETKİLEŞİMİ: BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF REPUTATION ORIENTATION ON THE CREATION OF MARKETING STRATEGY AND ITS INTERACTION WITH THE PERFORMANCE: A RESEARCH

AHMET BUĞRA HAMŞIOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 218

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 450-462

KÜRESEL KRİZ SONRASI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOLARİZASYON SÜRECİ
AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS, THE DOLLARIZATION PROCESS IN EMERGING COUNTRIES

KÜRŞAT YALÇINER, ARİFE AYCAN MUTLU

Makale Özeti Tam Metin 208

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 549-562

VADELİ İŞLEM VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI
FUTURES AND FUTURES MARKETS

GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN, HASAN BATTAL

Makale Özeti Tam Metin 159

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 595-612

HİZMET İHRACATINI ARTIRMADA ALACAK SİGORTASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
CREDIT INSURANCE FOR INCREASING SERVICE EXPORT AND CASE STUDIES

MEHMET YEŞİLYAPRAK

Makale Özeti Tam Metin 165

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 678-709

KAMU SEKTÖRÜNDE GÖREVDE YÜKSELME 11 10 2011 TARİH VE 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN ADALET ALGILARININ KIDEME GÖRE ANALİZİ
PROMOTION IN THE PUBLIC SECTOR ANALYSIS OF PERCEPTIONS ACCORDING TO SENIORITY OF THOSE WORKING IN PUBLIC HEALTH SECTOR ORGANIZED ACCORDING TO LAW DATED 11 10 2011 AND WITH NUMBER 663

MURAT AK, ÖZCAN SEZER

Makale Özeti Tam Metin 149

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 613-636

FARKLI EĞİTİM MODELLERİ KULLANILARAK UYGULANAN AİLE EĞİTİM VE AİLE KATILIM PROGRAMLARININ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
APPLIED BY USING DIFFERENT TRAINING MODELS FAMILY EDUCATION AND FAMILY PARTICIPATION PROGRAMS INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PARENTAL VIEWS

GÜLHAN GÜVEN, FULYA TEMEL

Makale Özeti Tam Metin 159

DERLEME | Sayfa: 662-677

SU ÜRÜNLERİNDE TEŞVİK UYGULAMALARI
THE APPLICATIONS OF PROMOTION IN AQUACULTURE AND FISHERIES

HASAN HÜSEYİN ATAR, UĞUR KÖMÜRLÜ

Makale Özeti Tam Metin 142

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 2 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2018 Cilt: 53 Sayı: 2 HAKEM LİSTESİ

 • PROF. DR. HAŞİM ÖZÜDOĞRU
 • PROF. DR. CELAL ATEŞ
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • PROF. DR. YASİN BOYLU
 • PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN
 • DOÇ. DR. CELAL TAŞDOĞAN
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM
 • DOÇ. DR. ERDAL AKSOY
 • PROF. DR. SERDAR SAGLAM
 • DOÇ. DR. ERDAL AKSOY
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. METEHAN TOLON
 • PROF. DR. ENVER AYDOĞAN
 • PROF. DR. NURETTİN PARILTI
 • PROF. DR. ALPTEKİN SOKMEN
 • PROF. DR. ENVER AYDOĞAN
 • PROF. DR. NEVZAT AYPEK
 • PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
 • PROF. DR. NURCAN YABANCI AYHAN
 • DOÇ. DR. ASLI UÇAR
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DR. ÖĞR. ÜYE. ALPER GÜRER
 • PROF. DR. YASEMİN KESKİN BENLİ
 • PROF. DR. AFŞİN ŞAHİN
 • PROF. DR. YASEMİN KESKİN BENLİ
 • PROF. DR. AHMET ÖZÇELİK
 • PROF. DR. CENGİZ SAYIN
 • PROF. DR. CENGİZ SAYIN
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • PROF. DR. CİHAN TANRIÖVEN
 • PROF. DR. MEHMET ARSLAN
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • PROF. DR. GÜLAY GÜNAY
 • PROF. DR. GÜLAY GÜNAY
 • DOÇ. DR. FETULLAH AKIN
 • DOÇ. DR. CELAL TAŞDOĞAN
 • PROF. DR. FATMA ALİSİNANOĞLU
 • PROF. DR. TURHAN ÇETİN
 • DOÇ. DR. MEHMET BAŞ
 • DOÇ. DR. CEMALETTİN AKTEPE
 • DOÇ. DR. HASAN YAYLI
 • DOÇ. DR. MURAT AKÇAKAYA