Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2

1.
TÜRK VATANDAŞLARININ SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)
TURKISH CITIZENS’ OPINIONS ABOUT SYRIAN REFUGEES (EXAMPLE OF KONYA REGİON)
SEHER ERSOY QUADIR, LATİFE KABAKLI ÇİMEN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.906    Sayfa: 327-345    1143

2.
KÜLTÜRÜN FUTBOL TARAFTARLARININ DAVRANIŞINA ETKİSİ; İSKOÇYA - TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMA ÖRNEĞİ
THE CULTURAL IMPACT ON FOOTBALL FANS: COMPARISON OF SCOTLAND AND TURKEY
SELİN GÖRAL, MEHMET BAŞ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.931    Sayfa: 346-368    974

3.
EMEKLİLİĞİN HANEHALKININ EĞLENCE VE KÜLTÜR HARCAMALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR İNCELEME
THE IMPACT OF RETIREMENT ON HOUSEHOLDS’ RECREATION AND CULTURE EXPENDITURES: A STUDY ON TURKEY
HABİBE GÜNSEL DOĞRUL, FERİDE GÜLSÜM GÜMÜŞSOY
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.04.933    Sayfa: 369-394    843

4.
ABD’DE YAŞAYAN TÜRK GÖÇMENLERİN TÜRKİYE İLE ULUSAŞIRI BAĞLARI VE SOSYAL SERMAYELERİ
TRANSNATIONAL TIES OF TURKISH IMMIGRANTS LIVING IN THE USA WITH TURKEY AND THEIR SOCIAL CAPITAL
EMEL YİĞİTTÜRK EKİYOR
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.04.874    Sayfa: 395-415    977

5.
SİGORTA İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİ TATMİNİ, SADAKATİ VE GÜVENİ ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
A RESEARCH ON DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN CUSTOMER SATISFACTION, LOYALTY AND RELIABILITY IN INSURANCE BUSINESSES
HAŞİM ÖZÜDOĞRU, SİNAN ŞEKEROĞLU, OKAN FİDANLI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.896    Sayfa: 416-432    890

6.
İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİ: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
WORKPLACE INCIVILITY: SCALE DEVELOPMENT AND VALIDATION
MELDA KEÇECİ, TÜLAY TURGUT
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.726    Sayfa: 433-449    969

7.
KÜRESEL KRİZ SONRASI GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DOLARİZASYON SÜRECİ
AFTER THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS, THE DOLLARIZATION PROCESS IN EMERGING COUNTRIES
KÜRŞAT YALÇINER, ARİFE AYCAN MUTLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.06.949    Sayfa: 450-462    867

8.
KAYSERİ’DE ÜÇ FARKLI SOSYOEKONOMİK BÖLGEDE YAŞAYANLARIN BALIK TÜKETİM TERCİHLERİ
FISH CONSUMPTION PREFERENCES OF PEOPLE LIVING IN THREE DIFFERENT SOCIOECONOMIC REGIONS OF KAYSERİ, TURKEY
MELTEM SOYLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.06.943    Sayfa: 463-476    831

9.
İTİBAR YÖNLÜLÜĞÜN PAZARLAMA STRATEJİSİ OLUŞTURMA ÜZERİNE ETKİSİ VE PERFORMANS ETKİLEŞİMİ: BİR ARAŞTIRMA
THE INFLUENCE OF REPUTATION ORIENTATION ON THE CREATION OF MARKETING STRATEGY AND ITS INTERACTION WITH THE PERFORMANCE: A RESEARCH
AHMET BUĞRA HAMŞIOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.06.948    Sayfa: 477-500    880

10.
ÇALIŞANLARDA İŞE YABANCILAŞMANIN BAZI DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
EXAMINATION OF WORK ALIENATION IN EMPLOYEES IN TERMS OF SOME DEMOGRAPHIC VARIABLES
GAMZE EBRU ÇİFTÇİ, MELAHAT ÖNEREN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.945    Sayfa: 501-520    772

11.
ANTALYA İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖRNEK FİRMA İÇİN GENETİK ALGORİTMAYA DAYALI YENİ BİR KAR OPTİMİZASYON YÖNTEMİ
A NEW PROFIT OPTIMIZATION METHOD BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR A SAMPLE FIRM OPERATING IN ANTALYA PROVINCE
KÜBRA ÖNDER, ZİYNET TOPATAN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.947    Sayfa: 521-532    774

12.
TARIM SEKTÖRÜNDE KURUMSALLAŞMANIN BİLEŞENLERİ OLARAK ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASI VE KOOPERATİFLEŞME
LAND CONSOLIDATION AND COOPERATIVES AS COMPONENTS OF CORPORATE GOVERNANCE IN AGRICULTURAL INDUSTRY
SEZER BOZKUŞ KAHYAOĞLU
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.911    Sayfa: 533-548    777

13.
VADELİ İŞLEM VE VADELİ İŞLEM PİYASALARI
FUTURES AND FUTURES MARKETS
GÖKHAN SÜMER, BEKİR ZENGİN, HASAN BATTAL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.953    Sayfa: 549-562    790

14.
KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİNE İLİŞKİN PİYASA İSTİHBARATINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
RELATED TO CREDIT PORTFOLIO MANAGEMENT IN THE MARKET INTELLIGENCE WHAT SHOULD BE CAREFUL
MUZAFFER ŞAHİN
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.902    Sayfa: 563-575    759

15.
OSMANLI DÖNEMİNDE SOSYAL HİZMET FAALİYETLERİ YAPAN BAZI KURULUŞLAR
INSTITUTIONS RELATED TO SOCIAL WORK ACTIVITIES IN THE OTTOMAN PERIOD
ALİ FUAT ERSOY, ESRA DİKİCİ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.946    Sayfa: 576-594    846

16.
HİZMET İHRACATINI ARTIRMADA ALACAK SİGORTASI VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ
CREDIT INSURANCE FOR INCREASING SERVICE EXPORT AND CASE STUDIES
MEHMET YEŞİLYAPRAK
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.956    Sayfa: 595-612    787

17.
FARKLI EĞİTİM MODELLERİ KULLANILARAK UYGULANAN AİLE EĞİTİM VE AİLE KATILIM PROGRAMLARININ EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
APPLIED BY USING DIFFERENT TRAINING MODELS FAMILY EDUCATION AND FAMILY PARTICIPATION PROGRAMS INVESTIGATION ON THE EFFECTS OF PARENTAL VIEWS
GÜLHAN GÜVEN, FULYA TEMEL
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.960    Sayfa: 613-636    785

18.
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİNİN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: KIZILAY VE YEŞİLAY ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
USE OF SOCİAL MEDİA IN MARKETİNG COMMUNİCATİON OF NON-GOVERNMENTAL ORGANİZATİONS: A RESEARCH ON TURKİSH RED CRESCENT AND TURKİSH GREEN CRESCENT
NİYAZİ GÜMÜŞ, LEYLA AĞAÇCI
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.939    Sayfa: 637-661    784

19.
SU ÜRÜNLERİNDE TEŞVİK UYGULAMALARI
THE APPLICATIONS OF PROMOTION IN AQUACULTURE AND FISHERIES
HASAN HÜSEYİN ATAR, UĞUR KÖMÜRLÜ
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.969    Sayfa: 662-677    731

20.
KAMU SEKTÖRÜNDE GÖREVDE YÜKSELME 11 10 2011 TARİH VE 663 SAYILI KHK KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN KAMU SAĞLIK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN GÖREVDE YÜKSELME SİSTEMİNE İLİŞKİN ADALET ALGILARININ KIDEME GÖRE ANALİZİ
PROMOTION IN THE PUBLIC SECTOR ANALYSIS OF PERCEPTIONS ACCORDING TO SENIORITY OF THOSE WORKING IN PUBLIC HEALTH SECTOR ORGANIZED ACCORDING TO LAW DATED 11 10 2011 AND WITH NUMBER 663
MURAT AK, ÖZCAN SEZER
doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.07.957    Sayfa: 678-709    821

Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2 KAPAK VE İÇİNDEKİLER


TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.