ISSN: 2148-1237
e-ISSN: 2587-0114

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 3

Bu Sayıda Yayınlanan Makaleler

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 1-37

İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARININ MARKA YÖNETİM SÜRECİNDEKİ ROLÜ: TEPE HOME ÖRNEĞİ
THE ROLE OF PUBLİC RELATİONS APPLİCATİONS İN PRİVATE BUSİNESS ENTERPRİSES İN THE BRAND MANAGEMENT PROCESS: TEPE HOME CASE

ADEVİYE KARAKÖSE, ERİMAN TOPBAŞ

Makale Özeti Tam Metin 164

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 38-57

DÜNYA’DA VE ÜLKEMİZDE TOPRAK VE TARIM REFORMU UYGULAMALARI
APPLİCATİONS OF LAND AND AGRARİAN REFORM IN THE WORLD AND IN TURKEY

METİN TÜRKER

Makale Özeti Tam Metin 159

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 58-73

1950–1970 DÖNEMİNDE TÜRKİYE’ DE BAZI ÖNEMLİ EKONOMİK VE SİYASİ GELİŞMELER
SOME OF THE IMPORTANT ECONOMİC AND POLİTİCAL DEVELOPMENT IN TURKEY DURİNG 1950-1970 PERİOD

O.MURAT KOÇTÜRK, SEMA KORKMAZ

Makale Özeti Tam Metin 145

ARAŞTIRMA MAKALESİ | Sayfa: 74-89

YAŞLI TÜKETİCİLERİN ALIŞVERİŞE YÖNELİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
A STUDY INTO THE BEHAVİOURS OF ELDERLY CONSUMERS OVER SHOPPİNG

ALİ FUAT ERSOY, FATMA ARPACI, ESMA VURAL

Makale Özeti Tam Metin 150

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 3 KAPAK SAYFASI

Yıl: 2010 Cilt: 45 Sayı: 3 HAKEM LİSTESİ