Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 2  Sayfa: 327-345

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.05.906


TÜRK VATANDAŞLARININ SURİYELİ SIĞINMACILARLA İLGİLİ GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

SEHER ERSOY QUADIR, LATİFE KABAKLI ÇİMEN

Özet: Bu araştırma, Türk vatandaşlarının Suriyeli sığınmacılarla ilgili tutumlarını incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017 yılında Konya il merkezinde ikamet eden ve tesadüfi örneklem yöntemi ile seçilen 400 Türk vatandaşı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Suriyeli Sığınmacılarla İlgili Tutum Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre örneklem grubu Suriyeli sığınmacılar hakkındaki olumsuz düşüncelere katılmamış ve Suriyeli sığınmacılarla ilgili üretilebilecek ılımlı çözüm ifadelerine katılmıştır. Bununla birlikte örneklem grubu, Suriyeli sığınmacılarla ilgili olumlu fikre sahip olma ve Suriyeli sığınmacılara yardımda bulunma konularında kararsız kalmış; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve halkın uyguladığı politikayı da onaylamamıştır.  Ayrıca katılımcılar arasında yaşça büyük olan, evli, çocuklu ve kadınların Suriyeli sığınmacılara karşı daha duyarlı tutum sergiledikleri saptanmıştır. Ancak hanelerindeki birey sayısı arttıkça sığınmacılara karşı daha olumsuz yaklaştıkları bulunmuştur. Elde edilen veriler doğrultusunda sürece yönelik çözüm odaklı öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Suriyeli sığınmacılar, sığınmacılarla ilgili tutumlar, sığınmacıların getirdiği sorunlar, sığınmacılarla ilgili çözümler

TURKISH CITIZENS’ OPINIONS ABOUT SYRIAN REFUGEES (EXAMPLE OF KONYA REGİON)

Abstract: This study was carried out to examine Turkish citizens’ attitudes towards Syrian refugees. The sample group of 400 individuals was randomly chosen from Konya city centre in 2017. The data were obtained using the “Attitude towards Syrian Refugees Scale”. The study found that sample group haven’t got negative opinions on Syrian refugees and they support moderate solutions proposed. Nevertheless, they are indecisive about having positive opinions on Syrian refugees and helping the refugees; majority of them don’t agree with the policies of the Republic of Turkey and the opinions of the general public in this regard. Also among the participants; who are elder, married, parents and women exhibit more sensitive attitudes towards the Syrian refugees. However, as  the number of individuals increases in their households have more negative approach towards asylum seekers. Solution-oriented suggestions were provided on the process in line with the data obtained.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Syrian refugees, attitudes towards refugees, the problems brought by refugees, solutions relating to refugees

Tam Metin 1191

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.