Yıl: 2014  Cilt: 49  Sayı: 2  Sayfa: 72-84


PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

VİLDAN HİLAL AKÇAY

Bu çalışmanın amacı, çalışanların psikolojik sermaye düzeyini ölçmek için kullanılan psikolojik sermaye ölçeğinin (Luthans vd., 2007b) Türkçe uyarlamasının geçerlilik ve güvenilirliğini, daha önce yapılmış çalışmada kullanılan örneklemden sektör, örgüt ve konum itibarıyla farklı ve daha kapsamlı bir örneklem üzerinde ölçmektir. Çalışmada çeşitli sektörlerde farklı organizasyon ve düzeylerde çalışan 317 katılımcıdan veri toplanmıştır. Yapılan analizlere göre, ölçeğin bütününe ait güvenilirlik (Cronbach alfa) değeri 0,97 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğin alt bileşenlerinin güvenilirlik katsayıları ise özyeterlilik, umut, esneklik ve iyimserlik için sırasıyla 0,94, 0,87, 0,82, 0,82 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliği ise 0,82-0,93 değerleri arasında değişmektedir. Ölçeğin faktöriyel geçerliliğine ilişkin analiz sonuçlarına göre orijinalinde olduğu gibi özyeterlilik, umut, iyimserlik ve esneklik olmak üzere dört alt boyuttan oluştuğu doğrulanmıştır. Sonuç itibarıyla, psikolojik sermaye ölçeğinin Türkçe uyarlamasının güvenilir ve geçerliliği, farklı sektör ve düzeylerde
çalışan katılımcıların oluşturduğu daha geniş çaplı bir örneklem üzerinde ölçülerek doğrulanmış ve teyit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psikolojik sermaye, örgütsel davranış, örgüt psikolojisi, güvenilirlik, geçerlilik, ölçek uyarlama

PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

The aim of this study is to examine the reliability and validity of the Turkish translation of a commonly used scale called as Psychological Capital (developed by Luthans et.al., 2007b). The sampe is composed of 317 emloyees from different sectors and organisations. The findings indicated that the reliability coefficient for the scale is 0,97 and for the sub dimensions of the scale are 0,94, 0,87, 0,82, 0,82 for self efficacy, hope, resiliency and optimism respectively. The test-retest reliability of the factors changed between 0,82 and 0,93. To test the validity of the scale factor analysis was conducted. According to the results of the factor analysis the four-factor model measuring the self-efficacy, hope, resilience and optimism dimensions was confirmed. Ultimately, it was confirmed that the Turkish translation of the Psychological Capital Scale which was conducted on a sample being more extensive than and different with respect to sector, organisation and level from previous study (Akçay, 2012) is reliable and valid scale. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Psychological capital, organisational behavior, organisational psychology, reliability, validity, scale translation.

Tam Metin 771

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.