Yıl: 2019  Cilt: 54  Sayı: 2  Sayfa: 874-896

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.19.04.1048


TERÖR SALDIRILARININ FİNANSAL PİYASALARA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

FATİH KONAK, DİLEK DUMAN

Etkin Piyasalar Hipotezine göre, piyasa da oluşan bilgiler anında fiyatlara yansımaktadır. Bilgilerin fiyatlara anında yansıması yatırımcıların bu piyasalardan beklenenin üzerinde bir getiri elde etme imkânları ortadan kaldırmaktadır. Fakat, yatırımcıların her zaman rasyonel davranmadıklarını ve bazen benzer durumlara benzer tepkiler verdikleri yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur. Davranışsal Finansında temellerini oluşturan bu olgu, yatırımcılar sosyolojik, psikolojik ve çevresel birçok etkenden etkilenme eğilimi gösterebilmektedir. Özellikle son yıllarda artış gösteren ve toplumların sosyolojik, psikolojik, yönetimsel yapılarını zedelemekten çıkıp ekonomik olarak da zarar vermeye başlayan terör olaylarının varlığı çalışmamızın temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. Ülkemiz açısından da önemli sorunları beraberinde getiren terör olaylarının varlığı ve etkileri uzun yıllardır tartışılan bir konudur. Bu perspektifte, çalışmanın amacı 20.09.2011-17.02.2017 tarihleri arasında Türkiye’de meydana gelen 94 terör saldırısının Borsa İstanbul 100 Endeksi üzerindeki olası etkisinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu kapsamda, piyasanın vermiş olduğu tepkiyi daha net gözlemleyebilmek amacıyla terör saldırılarının etkisi tatil günlerinde ya da hafta içi günlerde gerçekleşmesi şeklinde iki alt kategoride irdelenmiştir. Yapılan analiz sonucunda; terör olayları neticesinde genel anlamında piyasada net olarak negatif ya da pozitif bir trendin varlığından söz etmek kullanılan veri seti ve yöntem bağlamında mümkün olmadığı görülmüştür. Diğer taraftan, istatistiksel olarak anlamlı sonuçların varlığı, BİST 100 Endeksinin yarı güçlü formda etkin olmadığını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Terör Saldırıları, BİST 100 Endeksi, Davranışsal Finans

THE IMPACT OF TERRORİST ATTACKS ON THE FİNANCİAL MARKETS: AN APPLİCATİON ON THE STOCK EXCHANGE ISTANBUL 100 INDEX

According to Efficient Market Hypothesis, all information is instantly reflected in prices. Simultaneous reflection of information on prices removes the possibility of investors getting return more than expected from these markets. However, Investors have always shown that they are not acting rationally and that they sometimes give similar responses to similar situations. In Behavioral Finance, investors tend to be influenced by many sociological, psychological and environmental influences. Especially in recent years, the existence of terrorist attacks, which started to damage the sociological, psychological and administrative structures of societies and start to harm economically, constitute which is the main starting point of our work. In this perspective, the main purpose of this research is to figure out the potencial effects of 94 terrorist attacks that occured in Turkey between the dates 20.09.2011-17.02.2017, on Borsa İstanbul 100 Index. To reveal the impacts, terrorist attacks examined in two subcategories to get in detain on the effects of the terrorist attacks take place on holidays or weekday days to observe more clearly the response given by the market. As a result of the analysis, it is not possible to advocate the existence of a negative or positive trend in the market clearly in the context of the data set and method used. Nevertheless, statistically significant results obtained demonstrates that the BIS 100 Index is not efficient in a semi-strong form within the scope of the research.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Terrorist Attacks, BİST 100 Index, Behavioral Finance

Tam Metin 1

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.