Yıl: 2024  Cilt: 59  Sayı: 2  Sayfa: 1008-1024

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.24.06.2395


SESSİZ İSTİFANİN İŞ PERFORMANSİNA ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

TURGAY KARALİNÇ

Günümüz sağlık sektöründe sıklıkla kullanılmaya başlayan sessiz istifa öncelikli olarak ele alınması gereken kavramlardan birisi olmuştur. Koşuşturma kültürünün içinde kaybolan çalışanların iş performanslarının düşmesiyle başlayan bu süreçte çalışanları anlamak işletme hedef ve amaçlarına ulaşmada başat rol oynamaktadır. Bu bağlamda çalışma sağlık çalışanlarının sessiz istifa algılamalarının iş performansları üzerindeki etkisinin saptanmasıdır. Bu amaçla 385 sağlık sektörü çalışanına kolayda örnekleme yöntemiyle ilişkisel tarama esasıyla ulaşılarak veri seti oluşturulmuştur. Sessiz istifa ile iş performansı arasındaki yapılan korelasyon analizi sonucunda r=-0,417 kuvvetinde p<0,05 anlamlılık düzeyinde orta derecede anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Sessiz istifanın iş performansı üzerindeki etkisi analiz edilmesi için yapılan regresyon analizi (β=-0,306; p<0,05) negatif yönde etkisi belirlenmiştir. Yapılan fark testlerinin (t testi, ANOVA) sonucunda elde edilen bulguların sonucun da katılımcı olan sağlık çalışanlarının sessiz istifa konusunda cinsiyet, statü, yaş, gelir ve eğitim arasındaki p<0,05 anlamlılık düzeyindeki anlamlı farklılıklar saptanmıştır. Yapılan fark testlerinin (t testi, ANOVA) sonucunda elde edilen bulguların sonucun da ise katılımcı sağlık çalışanların iş performansları konusundaki cinsiyet, statü, yaş, gelir ve eğitim arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı farklılıklar saptanmıştır. 

Anahtar Kelimeler (Keywords): Sessiz istifa, İş performansı, Yönetim, Strateji

THE EFFECT OF QUİET QUİTTİNG ON JOB PERFORMANCE: A RESEARCH ON HEALTH SECTOR EMPLOYEES

Quiet quitting which has become frequently used in today’s health sector, has become one of the concepts that should be addressed as a priority in the quest towards achieving United Nations Sustainable Development Goals (UN-SDG’s -3 and 8), which highlights good health well-being and decent sustainable growth respectively. The quiet quitting process, which starts with the decrease in the job performance of employees who are lost in the culture of hustle and bustle, understanding employees plays a major role in achieving business goals and objectives is the core of the present study. In this context, the aim of the study is to determine the effect of quiet quitting perceptions of healthcare professionals on their job performance. To this end, the present study leverages on a survey of over 385 respondents in the health sector to operationalize the study objective. . As a result of the correlation analysis between quiet quitting and job performance, a moderately significant negative relationship was found with the strength of r=-0.417 and the significance level of p<0.05. The regression analysis performed to analyze the effect of quiet quitting on job performance (β=-0.306; p<0.05) determined its negative effect. Further empirical findings obtained as a result of the difference tests (T- test, ANOVA), significant differences were determined at the p<0.05 significance level between gender, status, age, income and education regarding the quiet quitting of the participating healthcare workers. Additionally, significant differences were detected between gender, status, age, income and education regarding the job performances of the participating healthcare workers at the p<0.05 significance level.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Quiet quitting, Job performance, Management, Strategy

Tam Metin 81

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.