Yıl: 2018  Cilt: 53  Sayı: 1  Sayfa: 229-258

doi: 10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.18.02.897


DEĞİŞEN ÇALIŞMA ANLAYIŞI VE SOSYAL GİRİŞİMLER: ASHOKA TÜRKİYE ÜYELERİ ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

VOLKAN IŞIK

Türkiye’deki sosyal girişim istihdamını Ashoka örnekleminde analiz eden bu çalışmanın genel amacı; bireyleri sosyal girişimlerde çalışmaya teşvik eden faktörlerin belirlenmesidir. Bu ana amaç etrafındaki alt amaçlar ise; sosyal girişimlerin istihdam potansiyellerinin tespit edilmesi ve bu girişimlerin; yoksulluk, işsizlik, eğitim, çevre gibi geniş anlamda sosyal politikanın ilgi alanına giren sosyal sorunlarla mücadelede etkinliğinin sorgulanmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda, nicel araştırma tekniklerinden “alan araştırması (survey)” tekniğinin kullanıldığı araştırmada; Türkiye’deki Ashoka üyesi sosyal girişimlerde istihdam edilenler ile sosyal girişimci ve yöneticilerin algılarını belirlemeye yönelik bir araştırma modeli kurgulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, sosyal girişimler; günümüzde girişimciliğin yalnızca ticari alanda, çalışmanın ise yalnızca gelir amacıyla yapılabileceği yönündeki geleneksel anlayışı değiştirmektedir. Bu anlayış doğrultusunda sosyal çalışma kapsamında yeni bir istihdam alanı yaratan sosyal girişimler, aynı zamanda refah hizmetlerine sağladıkları katkılar ile de devletin sosyal harcamalarına destek olabilecek bir potansiyeli içinde barındırmaktadır.
 

Anahtar Kelimeler (Keywords): SOSYAL GİRİŞİM, ÜÇÜNCÜ SEKTÖR, SOSYAL ÇALIŞMA, REFAH DEVLETİ, SOSYAL SORUMLULUK

CHANGING PERCEPTION OF LABOUR AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIPS: A FIELD RESEARCH WITH MEMBERS’ OF ASHOKA TURKEY

The general purpose of this study, which analyzes social enterpreneurship’s employment with the sample of Ashoka Turkey is to determine the factors that encourage individuals to work in social entrepreneurships. The sub-goals around this main objective are; determining the employment potentials of social entrepreneurships; poverty, unemployment, education, environment and social problems that are of interest to social policy. In the direction of these aims of the research using "survey" technique from quantitative research techniques; Ashoka members in Turkey with those employed in social entrepreneurships and social entrepreneurs manage a research model to determine the perception was assembled. According to the results of the research, it is changing the traditional understanding that entrepreneurship can only be carried out on the commercial field and working can be done only for the purpose of income and creates a new field of employment within the scope of this understanding and also has the potential to support the social expenditures of the state with the contributions made to the welfare services at the same time.

Anahtar Kelimeler (Keywords): SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, THIRD SECTOR, SOCIAL WORK, WELFARE STATE, SOCIAL RESPONSIBILITY

Tam Metin 921

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.