Yıl: 2010  Cilt: 45  Sayı: 2  Sayfa: 15-33


KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN KÜREYERELLEŞME SÜRECİNDEKİ ÖNEMİ

EBRU KANYILMAZ POLAT

Küreyerelleşme; bir ürün ya da hizmetin özel bir dil, kültür ve yerel kararlara adapte olma sürecidir. Bu süreçte küresel pazarlar için üretilen ürün veya hizmet yerel çizgiler, yerel-kültürel özellikler taşımaktadır. Küreselleşme süreci içinde yaşanan yerelleşme yerel ekonomilerin, kültürün ve rekabetin gelişmesine olanak tanımaktadır. Böylece yerel ekonomiler küreselleşme süreci dışında kalmadan güçlenebilmekte ve küresel pazarlarda var olabilmektedirler. Günümüzde bu faaliyetleri gösteren en güzel örnekler kooperatiflerdir. Kooperatifler yerel özellikler taşıyan ürün ya da hizmet üretirken daha geniş bir pazarda faaliyet gösterebilmektedir. Kar amacı gütmeyen bu kurumlar üyelerinin çıkarlarını korumak için çabalarken, yerel toplumun ve ekonominin de kalkınmasında önemli rol oynamaktadırlar. Bu çalışmada küreyerelleşme sürecinde kooperatiflerin önemi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Kooperatif, Kooperatif Birlikleri, Yerelleşme, Küreyerelleşme

SİGNİFİCANCE OF COOPERATİVE UNİONS IN THE GLOCALİSATİON PROCESS

Globalization can be regarded as an adaptation process of a product or a service to a special language to culture and local decisions. In this process the products or services which are produced for global markets should carry local lines and local-cultural specialties. The localization in globalization process gives opportunity for improvement to local economies, culture and competition. In this way, local economies can develop in globalization process and exist in the global markets. At the present day, cooperative unions are one of the most suitable samples that exhibit activities in this process. While Cooperative unions produce local products and services, they can also operate in the larger markets too. While these non-profit organizations strive to protect interests of their members, they also play an important role in the development of local society and economy. In this study, the importance of cooperative unions in globalization process is discussed.

Anahtar Kelimeler (Keywords): Cooperatives, Cooperative Unions, Localization, Glocalization

Tam Metin 963

TÜRKÇE    ENGLISH

MAKALE ARAMA
Arama Alanı:
Arama Terimi:

Copyright © MakaleSistemi.Com altyapısı kullanılmaktadır.